Valg af fly og hotel

Skal du vælge en charterrejse, eller skal du selv sammensætte din rejse med eget valg af fly og hotel?

Valg af rejseform

Valg af rejseform er en smagssag. Nogle vil gerne have det hele ordnet af en rejsearrangør, så de ikke selv skal besvære sig med at bestille fly og hotel. Og selvom det ikke er så udbredt med charterrejser til Thailand som til europæiske feriemål, så findes de, og de kan endda være meget billige.

En charterrejse kan være den nemmeste løsning

Af arrangører af charterrejser kan bl.a. nævnes TUI (tidligere Star Tour), hvor du kan vælge fly og hotel for sig; Spies, der også tilbyder rejser af lidt længere varighed end de sædvanlige to uger; Bravo Tours og FDM Travel.

Du er nok bedst tjent med at holde dig til de store arrangører af charterrejser, selvom du måske kan finde billigere tilbud hos små arrangører. De store borger trods alt for en vis kvalitet.

Personligt fore­træk­ker jeg at væl­ge fly og hotel uaf­hæng­igt af hinanden, og­så for­di det gi­ver me­re fri­hed til at rej­se rundt til for­­skel­lige ste­der alt ef­ter, hvad jeg selv har lyst til at be­søge. En an­den for­del ved selv at be­stil­le er, at det er mu­ligt at få fly­bo­nus, hvil­ket kan væ­re med til at ud­lig­ne pris­­for­­skel­len til en char­ter­­rej­se. Læs mere på siden om flybonus.

Jeg har fundet en række ar­ran­gører, som jeg sam­ar­bej­der med, og som du kan finde søge­for­mul­arer fra neden­for. Jeg har valgt de på­gæl­dende sel­skaber, fordi de ofte har de bedste tilbud på hen­holds­vis charter, fly og hotel. Men tjek også hos andre tje­nester og rejse­bureauer, og sam­men­lign så pris og kvalitet.

Når du har fundet den ønskede rejse/hotel, og hvis en af mine samarbejdspartnere har en fornuftig pris, og hvis du vil støtte denne hjemmeside, så bestil via den relevante formular nedenfor. Prisen vil være den samme for dig, men jeg vil samtidig få lidt kommission, der kan hjælpe med at betale hjemmesidens webhotel osv.

Valg af flyrejse

Bestiller du selv fly og hotel, får du en meget mere fleksibel løsning

Hvis en fly­rej­se in­klu­de­rer mel­lem­lan­din­ger, så husk at tjek­ke, hvor lang tids op­hold der er ved mel­lem­lan­din­gen, el­ler hvor lang tid den sam­le­de rej­se va­rer. Du kan fx of­te kø­be me­get bil­li­ge bil­let­ter med det u­kra­in­ske Aero­svit Air­lines, men du ri­si­ke­rer at skul­le til­brin­ge tem­me­lig man­ge ti­mer i Kievs luft­havn ved en mel­lem­lan­ding. Og det er må­ske ikke så spændende.

Omkring to timer ved en mellemlanding er nok det optimale. Så er der tid til at skifte fly, komme på toilettet osv., og der er plads til lidt forsinkelse.

Skal du ud på flere flyture i træk, fx hvis du skal direkte videre fra Bangkok til Phuket, så vil det også her være optimalt med et par timer mellem ankomst og afgang. Det vil så typisk også være en fordel, hvis du kan bestille begge rejser samtidig og samme sted, da bagagen så normalt vil blive videresendt automatisk, så du blot skal hente den på det endelige bestemmelsessted.

Apropos bagage. Når du sammenligner rejsetilbud, så vær opmærksom på, at der kan være meget stor forskel på, hvor meget bagage du må have med. Nogle selskaber tillader 20 kg, mens andre tillader 30 kg. Det kan gøre en stor forskel, hvis du skal på shoppingtur, og du vil have fyldt kufferten op på hjemturen. Overvægt kan være en temmelig dyr fornøjelse!

Du kan fx bruge momondo til at finde billige flybilletter.

Valg af hotel

Vær opmærksom på, at bestilling på et hotels egen hjemmeside normalt altid vil være dyrere end bestilling via en bookingtjeneste som fx agoda. Selv hvis du rejser rundt i Thailand og personligt møder op ved skranken, kan det være svært at opnå samme pris som hos agoda og lignende tjenester. De gange, jeg har prøvet at møde op for at booke, er det aldrig lykkes mig at få værelset billigere end via booking­tjenesterne, og det har endda været en kamp at opnå samme pris som booking­tjenesterne. Hotellernes ansatte har åbenbart svært ved at forstå, at de sparer gebyret til booking­tjenesten på den måde.

Når du skal vælge ho­tel, så vær op­mærk­som på, at et fo­to­gra­fi ik­ke al­tid si­ger me­re end 1.000 ord! Dels ser væ­rel­ser og an­dre lo­ka­ler of­te stør­re ud på bil­le­der, og dels er bil­le­der på hjem­me­sider nor­malt ikke skar­pe nok til at vise snavs og sli­ta­ge. Li­ge­som dår­lig be­tje­ning og fx støj heller ikke fremgår af et billede.

Finder du et interessant hotel, så sørg derfor for at læse andre brugeres anmeldelser. Enten hos booking­tjenesten selv eller på en tjeneste som tripadvisor (se søge­felter nedenfor). De sorterer ikke de dårlige anmeldelser fra, med­mindre anmel­delserne er åbenlyst forkerte.

Men vær også opmærksom på, at vi alle har forskellige behov og standarder. Et ungt par i min familie fortalte, at de boede på et hotel tæt ved stranden på en lille ø. Jeg slog hotellet op, og samtlige anmeldelser fortalte, at det var et frygteligt sted med snavs, kakerlakker og andet ulækkert. Det havde de slet ikke bemærket, de syntes, det havde været meget romantisk.

Charterrejser m.m. til Thailand - FDM Travel

Hos FDM Travel kan du bestille fly og hotel hver for sig, eller du kan bestille en samlet pakke. Jeg har set tilbud, hvor en samlet rejse med fly og hotel kun koster nogle få hundrede kroner mere end, hvis du køber flyrejsen alene et andet sted.

Du kan også købe forskellige pakker med udflugter via hjemmesiden, fx endagesture med elefantridning, kajakture og jungletrekking eller flerdagesture, hvor du besøger forskellige øer i det sydlige Thailand, krydstogt på River Kwai ved Bangkok, eller en rundtur i den gyldne trekant i det nordlige Thailand.

Bemærk dog, at det sædvanligvis vil være noget billigere at bestille udflugter hos lokale sælgere, hvor du kan presse prisen. Bestiller du udflugter på nettet, skal du altså gøre det for nemhedens skyld, ikke for at spare penge.

Flyrejse og hotel i Thailand - Travelstart

Travelstart er især velegnet til at finde billige flyrejser, men du kan også bestille hotel via tjenesten. Hvis du har mulighed for at være fleksibel med hensyn til rejsedage, kan du på søgeresultatsiden nemt tjekke priserne for tilstødende dage. Det kan være en god ide lige at tjekke dem, da der kan være stor forskel på prisen for forskellige rejsedage.

Resultatsiden giver dig også forslag på rejser med kortere rejsetid, hvor rejsetid og pris sammenlignes med den billigste rejse. Dermed kan du fx se, at du kan spare x antal timer for en merpris på y antal kroner.

Hotel i Thailand - agoda

Hos agoda kan du finde ethvert slags hotel i Thailand. agoda har et me­get stort ud­bud og bil­li­ge pri­ser, og hjemmesiden er over­skue­lig med mas­ser af bil­le­der samt gode be­skri­vel­ser af ho­tel­ler­ne, hvor du også finder en over­skue­lig lis­te over de en­kel­te ho­tel­lers fa­ci­li­te­ter.

Du finder des­uden an­mel­del­ser af ho­tel­ler m.m. fra an­dre rej­sen­de på tje­nes­ten.

Bemærk, at pri­serne på over­sigts­siderne er uden skat og service, hvorfor der skal til­læg­ges hen­holds­vis 7 og 10 procent for ho­tel­ler i Thai­land. Disse til­lægges automatisk i be­stil­lings­pro­ces­sen, og du får vist den sam­le­de pris, in­den du bestiller.

Rejser du ofte, kan du blive med­lem hos agoda og op­tje­ne point, der kan veksles til rabat på en senere booking.

Anmeldelser af hoteller i Thailand - tripadvisor

tripadvisor

Hos tripadvisor kan du fin­de utal­lige an­mel­del­ser af ho­tel­ler. Og i mod­sæt­ning til an­mel­del­ser­ne hos agoda (se oven­for), kan du finde dem på dansk. Det skal dog si­ges, at an­mel­del­ser­ne er over­sat til et meget ubehjælpsomt dansk, men hvis du ikke er så skrap til engelsk, er det måske bedre end ingen oversættelse.

tripadvisor kan desuden hjælpe dig med forslag til aktiviteter i lokalområdet, ligesom du kan finde lokale restauranter og anmeldelser af dem på tjenesten.

Hvis du foretrækker siderne - og ikke mindst anmeldelserne - på engelsk, så brug dette søgefelt:

Tags: Før rejsen - Fly - Hotel - Transport


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.


Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 26. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Facebook

Annonce:

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.