Patong om natten

Diskoteker, natklubber, pigebarer, go go-barer og løse fugle.

Tags: Patong - Phuket - Natklubber - Diskoteker - Barer - Go-go - Ping-pong - Bangla Road - Freelancer - Bøsser - Sex

Du kan gå i byen alene, med kæ­re­sten el­ler med æg­te­fæl­len for at mo­re dig med dans, el­ler hvad du nu el­lers ple­jer at mo­re dig med på en nat­lig by­tur. Men Patong har me­get an­det at by­de på for tu­ris­ter, end hvad du er vant til hjemmefra.

Især på Bangla Road, der kan vir­ke over­væl­den­de på før­ste­­gangs­besø­gen­de, og så­mænd og­så på dem, der har væ­ret der før. Det lig­ner ab­so­lut ik­ke nat­te­­li­vet hjem­me i Dan­mark. Du mø­des af en over­flod af ba­rer med let­­på­­klæd­te pi­ger, man­ge ste­der dan­sen­de på bar­dis­ken. Og selv­om du sik­kert har hørt høj mu­sik og set far­ve­­strå­­lende lys der­hjem­me, så er det for in­gen­ting at reg­ne i for­hold til den over­flod, du møder her.

OBS! Det er en del år siden, jeg skrev denne artikel. Nogle af de nævnte steder er siden lukket, mens andre er kommet til. Der er ingen tvivl om, at corona-virussen vil betyde endnu større omvæltninger. Jeg vil opdatere artiklen, når vi nærmer os normale tilstande.

Men det er ikke kun almindeligt natteliv og underholdning, du finder her. Selvom sammensætningen af turister bliver mere og mere familieorienteret, så er Patong stadig et samlingspunkt for sexturister på ferieøen Phuket. Og her er noget for enhver smag. Du finder par, der vil krydre sexlivet med en thaipige eller to. Enlige fyre, der vil have selskab af en thaipige eller to - eller en ladyboy. Og piger, der har lyst til at være sammen med en thaipige. Der er også et stort marked rettet mod bøsser.

Selvom udbuddet er mindre, er det også muligt for piger at gøre ferien lidt mere spændende med en thaifyr. Og så er det selvfølgelig også muligt at møde andre turister til lidt ferieromantik.

Du kan læse mere om nogle af de forskellige muligheder for natunderholdning nedenfor, det være sig natklubber med levende musik og dans, diskoteker, barer og go go-barer. Min oversigt er dog langt fra udtømmende, så gå også selv på opdagelse i byen. Jeg har indsat de her nævnte steder på mit kort over Patong hos Google Maps.

Vær opmærksom på, at nogle hoteller opkræver et såkaldt joiner-fee, hvis du tager en gæst med på værelset. Dette gælder sædvanligvis uanset, om gæsten er en anden turist eller en thai. Læs mere om joiner-fee.

Jeg bruger flere steder ordet freelancer. Det dækker over en thaipige, der arbejder som prostitueret uden at være ansat på en bar eller lignende. Tjek også ordforklaringen.

Vær opmærksom på, at du som turist i Patong normalt ikke vil kunne samle en "almindelig" thaipige op. Hvis en thaipige følger med dig hjem på hotellet, så er det i forventning om betaling. Også selvom du skulle hedde Justin Bieber eller George Clooney. Det kan du læse mere om på siden Sex i Thailand koster.

Natklubber

Du finder en del natklubber med levende musik i Patong. Der spilles typisk cover-versioner af kendte numre, hvilket nogle musikere og sangere klarer bedre end andre, ganske som hjemme i Danmark. Der er sædvanligvis gratis adgang til klubberne.

Rock City

Rock City er for dem, der kan lide hea­vy rock/metal. Der er li­ve bands med co­vers af kend­te num­re fra grup­per som fx AC/DC, U2, Guns'n'Roses og Me­tal­li­ca. Rock City er kendt for at have nog­le af de bed­ste cover-san­ge­re i Patong, så hvis du er til den slags musik, så er det ab­so­lut ste­det for dig. Du finder Rock City på Rat-U-Thit, lige over for ud­mun­din­gen af Bangla Road.

Rock City på Google Maps.

Red Hot

På hjørnet af Rat-U-Thit og Bang­la Ro­ad fin­der du Red Hot. Re­per­toi­ret er gam­le rock-hits af den me­re pop­pe­de slags. En over­gang hav­de de nog­le san­ge­re, der fik mi­ne tæ­er til at krøl­le sam­men, når jeg pas­se­re­de, og jeg lærte "The Final Count­down" uden­ad. Nu er det hel­dig­vis ble­vet me­get bed­re, bå­de med hen­syn til sang­stem­mer­ne og til ud­val­get af san­ge. Ste­det er me­get vel­be­søgt, sik­kert ik­ke mindst på grund af placeringen.

Red Hot på Google Maps.

Monsoon

Længere nede ad Bangla Road, på høj­re si­de og li­ge før Soi Sea­dra­gon, fin­der du Mon­soon, der er det ny­es­te spil­le­sted i skri­ven­de stund. Her kan du hø­re ny­ere po­pu­lær mu­sik. Gode san­ge­re og stem­nin­gen er fin.

Monsoon på Google Maps.

Molly Malone's

Molly Malone's er en irsk pub, den lig­ger på strand­ve­jen, et godt styk­ke væk fra Bang­la Ro­ad - hvil­ket ik­ke nød­ven­dig­vis er skidt. I dag­ti­mer­ne kan du ny­de vest­lig mad el­ler en kø­lig øl med ud­sigt over dem, der lig­ger og sve­der på stran­den på den an­den si­de af ga­den. Og om af­te­nen fra 21:30 er her le­ven­de mu­sik med nog­le af de bed­ste bands i Pa­tong. Der er og­så mu­lig­hed for en om­gang billard.

Molly Malone's på Google Maps.

Hard Rock Cafe

Du kender måske kon­cep­tet hjem­me­fra el­ler fra an­dre ste­der i ver­den. Hard Rock Cafe by­der på mad, ud­stil­ling af mu­sik-me­mo­ra­bi­lia og le­ven­de mu­sik. Der er åbent fra klok­ken 11 om for­mid­da­gen til 2 om nat­ten, og der er le­ven­de mu­sik fra klok­ken 21 til lidt efter 01. Hard Rock Cafe lig­ger på Rat-U-Thit, lige over for mar­ke­det Patong OTOP.

Hard Rock Cafe på Google Maps.

Diskoteker

Nogle diskoteker er udelukkende rettet mod udlændinge, mens andre især retter sig mod udenlandske mænd og thaipiger, der arbejder som freelancere. Fælles for alle diskotekerne er, at gæsterne først så småt begynder at ankomme mellem 23 og midnat.

Den officielle lukketid for diskotekerne er kl. 2, men den overholdes kun, når politiet vil øge betalingen for at kigge den anden vej. De fleste lukker ved 5-tiden.

Hollywood

Hollywood er et af de ældste diskoteker i Patong. Det har dog levet en lidt omskiftelig tilværelse de seneste år, hvor det først skiftede navn til VIP Room og så tilbage til Hollywood - nu med et lysdisplay over indgangen, så man nemt kan skifte navn igen. Hollywood ligger på Bang­la Ro­ads høj­re si­de, ik­ke så langt fra stran­den. Kli­en­tel­let er først og frem­mest un­ge ud­læn­din­ge af han­køn, om­end du og­så vil mø­de en­kel­te par og en­kel­te æl­dre mænd. Pi­ger­ne er først og frem­mest thaipi­ger, der ar­bej­der som free­lan­ce­re.

Der er gratis adgang til Hollywood.

Hollywood på Google Maps.

Tiger Disco

Tiger Disco ligger i den øver­ste en­de af Bang­la Ro­ad oven over ba­rer­ne i Ti­ger-kom­plek­set, som er me­get svært at over­se. Dis­ko­te­ket be­står af to eta­ger, og du har mu­lig­hed for at spil­le bil­lard! Gæs­ter­ne er ho­ved­sa­ge­ligt yn­gre uden­land­ske mænd og thaipi­ger, der ar­bej­der som free­lancere.

Det koster 200 baht i indgang til Tiger Disco, hvilket inkluderer en drink. Der er nogle gange gratis adgang, hvis man kommer før midnat.

Tiger Disco på Google Maps.

Seduction

Seduction hen­ven­der sig ude­luk­ken­de til tu­ris­ter. Det er her, du fin­der un­ge fy­re dan­sen­de rundt med bar over­krop til tek­no-mu­sik, kæm­pen­de om de for­holds­vis få tu­rist­pi­ger. Se­duc­tion lig­ger på venstre side cirka 50 meter nede ad Bangla Road, når du kommer fra Rat-U-Thit.

Det koster 400 baht at komme ind.

Seduction på Google Maps.

Banana Disco

Banana Disco ligger på strand­vejen, knap 50 me­ter syd for Bang­la Ro­ad (drej til ven­stre, når du kom­mer fra Bang­la Ro­ad). Dis­ko­te­ket er det æld­ste i Pa­tong, og det hen­ven­der sig ho­ved­sa­ge­ligt til ud­læn­din­ge af den lidt mere mod­ne ty­pe end Seduction.

Det koster 200 baht (40 koner) i indgang, hvilket sam­ti­dig giver dig én gratis øl eller drink.

Banana Disco på Google Maps.

Famous

Famous ligger i shop­ping­cen­tret Jung­ceylon, tre mi­nut­ters gå­tur fra Bang­la Ro­ad. Dis­ko­te­ket er i to eta­ger med åben tag­eta­ge med swim­ming­pool øverst og dan­se­gulv ne­derst. Swim­ming­poo­len har glas­bund, så man kan se op i den ne­de­fra! Famous hen­ven­der sig ude­luk­ken­de til turister.

Gratis adgang.

Famous på Google Maps.

Tai Pan

Tai Pan er en slags blan­ding mel­lem dis­ko­tek og nat­klub med et lil­le go go-islæt, da der her er an­sat pi­ger som dan­sere - som i dis­ko­te­ker­ne til­ba­ge i 70'erne. Sæd­van­lig­vis står DJ's for mu­sik­ken, men her er og­så le­ven­de mu­sik. Gæs­ter­ne er ty­pisk ik­ke helt un­ge uden­land­ske mænd og ik­ke helt un­ge thaipi­ger, der ar­bej­der som free­lancere.

Tai Pan ligger på Rat-U-Thit, skråt over for Bangla Road. Der er gratis adgang.

Tai Pan på Google Maps.

White Room

White Room henvender sig ude­luk­ken­de til unge tu­ris­ter, der vil have me­re in­ti­me og hyg­ge­li­ge om­gi­vel­ser end de sto­re dis­ko­te­ker som Se­duc­tion og Fa­mous til­by­der. Her er ik­ke så me­get plads, og dan­se­gul­vet er ik­ke så for­fær­de­ligt stort. Whi­te Room ligger ba­gest i Soi Gonzo, der er en af de små bar­gader på Bangla Road.

Gratis adgang.

White Room på Google Maps.

Grabbarna Grus

Grabbarna Grus er et an­det lil­le, hyg­ge­ligt dan­se­sted, der hen­ven­der sig til et ungt uden­landsk pu­bli­kum, ty­pisk i 20'erne. Med det­te me­get sven­ske navn vil du må­ske hel­ler ik­ke bli­ve over­ras­ket over at fin­de man­ge blon­de men­ne­sker her.

Grabbarna Grus er på to etager, og lig­ger på en lil­le si­de­vej til Bangla Road, lige efter Tiger Disco, hvis du kommer fra Rat-U-Thit.

Grabbarna Grus på Google Maps.

Barer

Du finder barer overalt i byen. De fleste barer finder du på Bangla Road, men du finder også en række barer på Patong OTOP, skråt over for Hard Rock Cafe. Ved den sydlige ende af strand­vejen finder du nogle barer på DJ Plaza. På Soi San Sabai, der løber i for­læn­gel­se af Bangla Road, var der tid­li­ge­re mange barer, og selvom de fleste nu er afløst af nye hoteller, er der stadig en lille hånd­fuld tilbage. Og hvis du fra Bangla Road drejer til højre ad strand­vejen og fort­sæt­ter 200 meter, finder du en lille gruppe barer med Irish Bar og Sunrise Bar i front ud til strand­vejen. Ifølge kendere minder stem­nin­gen her mere om "de gode gamle dage", før det begyndte at vælte ind med turister.

Barer for bøsser finder du i Soi Paradise og i det omkring­lig­gen­de kvarter.

Linkene i det ovenstående fører til place­rin­gerne på Google Maps.

Nogle barer er "almindelige" barer, hvor du kan sidde og nyde en øl, mens du snakker med andre gæster eller ser på de forbi­pas­se­ren­de - de fleste barer er åbne barer, takket være klimaet. Når jeg skriver "almindelige" i gåseøjne, så er det fordi, de måske har piger ansat som vært­inder til at under­holde gæsterne med snak eller små spil, mod at du køber ladydrinks til dem. Men du kan ikke betale barfine og tage pigerne med dig.

Det kan du til gengæld på pigebarerne; på coyote-barerne, hvor piger typisk danser på bar­disken mellem gæsternes drikke; og i go go-barerne, der er aflukkede barer med dansende piger.

Det kan umiddelbart være svært at se forskel en almindelig bar med vært­inder og en pigebar. På Bangla Road og side­ga­der­ne er de fleste barer pige­ba­rer, men der er und­ta­gel­ser. I de andre områder er det nærmere omvendt.

Barer på Bangla Road

Der findes både almindelige barer og pige­barer hele vejen ned langs Bangla Road, mens barerne i side­ga­der­ne alle er pige­ba­rer eller coyote-barer, hvor du kan barfine piger. Det i skrivende stund mest populære barområde er Tiger-komplekset, der også er det dyreste med hensyn til drikke­varer, lady­drinks og barfine. Tiger-komplekset er for­holds­vis nyt, det åbnede i 2012, efter det gamle Tiger-kompleks brændte ned.

De gamle barområder i side­gaderne er bety­de­ligt mindre vel­be­søg­te, men de kan måske være en ide at besøge, hvis du vil have lidt mindre gang i den end i Tiger-barerne, hvor musikken er så høj, at du dårligt nok kan høre dig selv tænke.

Tiger

Bangla Road byder på to komplekser med barer, begge med navnet Tiger. Forvirringen øges yderligere af, at det gamle Tiger nu er det nyeste Tiger.

Starter du øverst på Bangla Road finder du det nyeste Tiger lidt nede på højre side. Her lå der tidligere en bygning med barer i stueplan og med Tiger Disco på første sal. Diskotek og barer brændte ned og lidt efter åbnede et nyt Tiger med barer og diskotek skråt overfor på venstre side af Bangla.

I forbindelse med åbningen af denne Tiger fik priserne på såvel drikkevarer som piger et gevaldigt hak opad. Stedet er kendt for at have de dyreste barer i byen, men det er også her, der er mest gang i den.

Nu er stueetagen på den gamle bygning renoveret, og nye barer er åbnet i stueplan. Det er denne Tiger, du kan se på billedet ovenfor.

Det gamle, men nu nyeste, Tiger på Google Maps.

Tiger Disco med barer i stueetagen på Google Maps.

Soi Seadragon

Soi Seadragon blev om­byg­get for nogle år siden, så den i dag be­står af en stor be­ton-klods midt på ga­den med ba­rer på beg­ge sider. Soi Sea­dra­gon læg­ger og­så grund til en mas­se go go-barer, se læn­ge­re ne­de på siden.

Soi Seadragon på Google Maps.

Soi Freedom

Soi Freedom er den mest travle af de små sidegader med barer på Bangla Road. Gaden var tidligere kendt som Soi Eric, men efter en renovering af gade og barer, genopstod den i 2013 som Soi Freedom.

Soi Freedom på Google Maps.

Soi Crocodile

Soi Crocodile er død. Gaden var tilholdssted for barer med ladyboys, men thailands tredje køn er nu spredt til andre barer. Soi Crocodile skulle have været renoveret og være åbnet igen til sæsonen 2015/2016, men det gik ikke efter planen. I stedet satses på en åbning i næste sæson. Vi venter spændt på at se resultatet, og om det bliver barer med ladyboys, almindelige barer eller butikker. I øjeblikket er området lukket af med metalplader, og der sælges T-shirts m.m. foran på gaden.

Soi Crocodile på Google Maps.

Soi Gonzo

Soi Gonzo er lige så død som Soi Crocodile, men her kan du se gruset, som de nedrevne barer lå på, fordi der er åbent ind til diskoteket White Room, som ligger for enden af gaden. Også her venter vi spændt på at se, hvad en renovering vil resultere i.

Soi Gonzo på Google Maps.

Soi Easy

Soi Easy ligger ved siden af indgangen til diskoteket Hollywood. Her er der allerede blevet renoveret, men resultatet er lidt skuffende. Vist både for de besøgende, og for dem, der har investeret i en bar her. Ud mod gaden ligger der nogle barer, som får besøgende, men ikke ret mange finder ind til den mere skjulte del af gaden, hvor kun det kun var lykkedes at finde investorer til to af barerne, sidst jeg var forbi (marts 2016).

Soi Easy på Google Maps.

Go Go-barer

Go go-barerne er af­luk­ke­de ba­rer med dan­sen­de pi­ger. Her kan du op­le­ve ting, som du ik­ke kan op­le­ve i de åb­ne ba­rer. Er po­li­ti­et ik­ke i nær­he­den, kan du i man­ge af dem så­le­des op­le­ve top­lø­se og mås­ke og­så bund­lø­se dan­se­re. Og kø­ber du la­dy­drinks, er det ik­ke umu­ligt, at du tak­kes med en lil­le lapdance.

Ægtepar, der vil have en el­ler to pi­ger med sig hjem på ho­tel­let, mænd som vil ha­ve to pi­ger med sig, og dem med me­re spe­ci­el­le øn­sker, som fx anal­sex, kan have bedre held med at finde piger på go go-barer end på pige­ba­rer­ne og coyote-ba­rer­ne, fordi pigerne her er mere vant til lidt af hvert.

De fleste af go go-barerne er placeret i Soi Seadragon, der er en side­gade til Bangla Road. Det er også i go go-barerne, du vil kunne opleve et ping pong-show, omend det kun er nogle af dem, der tilbyder den slags. Og navnet er noget udda­te­ret; det er ikke så meget ping pong-bolde, der bruges, men dart­pile, vand, og såmænd også fisk og fugle!

Du vil få utallige tilbud om ping pong-show fra hajer, når du går ned ad Bangla Road. Lad være med at følge med dem - du vil komme til at betale en heftig over­pris for dine drik­ke­varer. Har du lyst til at se kvinder fore­tage sig under­lige ting med under­li­vet, så find selv frem til ste­der­ne. Go go-barerne på højre side af Soi Seadragon tilbyder ikke ping-pong-shows, en del af dem på venstre side gør. Der findes også andre steder med ping-pong-shows, men hold dig til dem i Soi Seadragon, så er der størst chance for, at op­le­vel­sen ikke bliver alt for dyr.

Dem, der står foran go go-barerne i Soi Seadragon i en form for uniform, er ikke hajer men ansatte, så dem kan du roligt lade invitere dig indenfor. Men bed alligevel for en sikkerheds skyld om prislisten, før du bestiller.

Gadens løse fugle

Ud over de mange piger i ba­rer­ne og free­lan­ce­re på vis­se dis­ko­te­ker, fin­der du og­så pi­ger, der står og træk­ker på Bang­la Ro­ad og an­dre ste­der ef­ter mør­kets frem­brud. Her fun­ge­rer det stort set som an­dre ste­der i ver­den med pro­sti­tu­ere­de, hvor du af­ta­ler ydel­se og pris. For­skel­len er, at man­ge af pi­ger­ne her er la­dy­boys. Spørg dem, hvis du er i tvivl, og du vil ha­ve el­ler ik­ke vil have en lady­boy med dig.

Thaifyre til piger

Jeg skrev i indledningen, at der også er muligheder for piger, der vil møde en thaifyr. Det hører dog ikke ind under nattelivet. Der findes ganske vist natklubber og karaoke-barer, hvor fyrene færdes, men det er ikke steder, hvor turistpiger bør færdes, medmindre de eskorteres af en thaifyr. Jeg vil derfor ikke nævne disse steder.

Hvis du som pige vil møde en thaifyr, så er dine chancer størst i dagtimerne, og nok mest på stranden, hvor "beach boys", fyre der arbejder på stranden med servering og udlejning af strandlegetøj, ofte gerne står til rådighed for underholdning i fritiden. Og ellers kan du møde fyre rundt om i byen i butikkerne, gallerierne osv.

Tags: Patong - Phuket - Natklubber - Diskoteker - Barer - Go-go - Ping-pong - Bangla Road - Freelancer - Bøsser - Sex

Andre artikler om sex i Thailand:

Girlfriend in Thailand

Enjoy the company of a beautiful Thai girl on your vacation or get yourself the best wife ever.

Read more at https://girlfriendinthailand.com.