Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Sanctuary of Truth

Sanctuary of Truth er et enormt hus bygget i træ og uden brug af moderne tiltag som søm og skruer.

Tags: Sanctuary of Truth - Pattaya - Elefantridning - Aktiviteter

Pattaya er især kendt for sit nat­te­liv, men der er også andet at se i byen. Du bør i hvert fald besøge Sanctuary of Truth, hvis du er på de kanter, og du inter­es­serer dig for im­po­ne­rende bygnings­værker. Eller hvis du er snedker eller træelsker.

Sanctuary of Truth er en 105 me­ter høj byg­ning - det sva­rer cir­ka til tre gan­ge Run­de­tårns høj­de - med en læng­de på 100 me­ter og et grund­are­al på over 2.100 kva­drat­meter. Og så er den byg­get ude­luk­ken­de i træ og uden brug af søm og skruer! Byg­nin­gen er des­uden ud­smyk­ket med utal­lige flot­te, ud­skår­ne træ­fi­gu­rer og re­li­ef­fer, der er in­spi­re­ret af øst­lig fi­lo­so­fi og religion.

Det er svært at vurdere Sanctuary of Truths størrelse på billedet ovenfor, fordi bygningen er så enorm i alle dimensioner. Du får nok et bedre indtryk af størrelsen på nogle af de efterfølgende billeder.

Sanctuary of Truth in­de­hol­der fi­re flø­je. Sam­ti­dig er der be­nyt­tet en byg­ge­stil, der be­ty­der, at der er utal­li­ge hjør­ner og kan­ter, som de man­ge træ­fi­gu­rer kan bru­ge som ud­gangs­punkt til at spre­de sig ud fra byg­nin­gen. Re­sul­ta­tet er, at når du går rundt om byg­nin­gen, æn­drer den ka­rak­ter med nye vink­ler og nye fi­gu­rer næs­ten for hver me­ter.

Det er som nævnt ik­ke kun yder­si­den, der er de­ko­re­ret med træ­fi­gu­rer, byg­nin­gen er ab­so­lut ikke min­dre im­po­ne­ren­de ind­ven­dig.

Sanctuary of Truth har fi­re flø­je, der er til­eg­net hvert de­res te­ma. I Wes­tern Hall fin­der du fi­gu­rer, der re­præ­sen­te­rer de fi­re ele­men­ter, luft, ild, jord og vand. I Southern Hall repræ­sen­terer figurerne stjer­nerne, solen og månen samt plane­ternes guder. Northern Hall byder på over­naturlige kinesiske taoistiske sagn­figurer og figurer forbundet med confuciaisme og buddhisme.

Og endelig er der Eas­tern Hall, der er til­eg­net fi­gu­rer for frugt­bar­hed og for­æl­dre, op­hav til liv og ube­tin­get kær­lig­hed. Gui­den her for­tæl­ler, at det brin­ger held for unge par, der vil have børn, at gni­de på knæet på denne statue.

Men uanset hvor im­po­ne­ren­de de fi­re flø­je er, så bleg­ner de i sam­men­ligning med hoved­rummet med dets enorme og imponerede søjler, der bare fort­sætter opad i en uende­lighed til et ikke mindre imponerende loft. Billedet til højre giver en ide om, hvor højt til loftet, der egentlig er.

Det hele bliver ikke min­dre im­po­ne­ren­de af, at fi­gu­rer, søj­ler, hvæl­vin­ger m.m. alt sam­men er sat sam­men uden brug af søm og skru­er. Der er en­kel­te ste­der, hvor der er brugt mo­der­ne mid­ler i fun­da­men­tet af sik­ker­heds­hen­syn, men el­lers er alt sat sam­men ved hjælp af træ­nag­ler i for­skel­lige udform­ninger og sindrige træ­konstruk­tioner. Du kan se eksempler og selv afprøve, hvor godt de forskellige metoder virker.

Der arbejdes kon­stant med at til­fø­je nye fi­gu­rer og de­tal­jer på byg­nin­gen, og du må ik­ke sny­de dig selv for et be­søg i værk­ste­det, der lig­ger li­ge ved si­den af Sanctuary of Truth. Her kan du se nye figurer blive skabt med hammer og mejsel.

Det koster 500 baht (500 baht) pr. per­son for ad­gang til her­lig­he­der­ne, der ud­over træ­byg­ningen også om­fat­ter mu­lig­hed for en ræk­ke an­dre ak­ti­vi­te­ter (mod en mer­pris), her­i­blandt ele­fant­rid­ning, dan­se­show, fro­kost, ATV-kør­sel, speed­båd og kør­sel i hes­te­vogn.

Læs mere på http://www.sanctuaryoftruth.com.

Åbningstiderne er fra 8:00 til 17:00, og der er danse­opvisning kl. 11:30 og kl. 15:30.

Tags: Sanctuary of Truth - Pattaya - Elefantridning - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: