Simkort i Thailand

Det er nemt og billigt at få et thailandsk Simkort til mobil og data.

Simkort

Pas på med at bru­ge et dan­sk simkort, når du rin­ger til andre på fe­ri­en i Thai­land, el­ler når du rin­ger hjem til Dan­mark. Og du bør slet ik­ke bru­ge dit dan­ske simkort, når du skal ha­ve ad­gang e-mail el­ler hjem­me­si­der på en smart­pho­ne el­ler tav­le­com­pu­ter. Det kan hur­tigt bli­ve en dyr for­nø­jel­se!

Bemærk, har du et 3LikeHome-abonnement hos teleselskabet 3, får du gratis roaming i Thailand, og så gælder denne artikel ikke for dig.

Har du ikke har gratis roaming i Thailand, så køb et simkort i Thai­land. Du kan kø­be simkort i de fle­ste kio­sker og hos mo­bil­for­hand­le­re, li­ge­som te­le­sel­ska­ber­ne og­så har de­res eg­ne butikker.

Hvis du er nødt til at kunne modtage opkald på dit danske telefonnummer, så vær opmærksom på, at du selv betaler for forbindelsen fra Danmark til Thailand. Dem, der ringer op, betaler kun for trafikken internt i Danmark.

En løsning kan være at opsætte mobilsvar på dit danske abonnement med henvisning til det thailandske nummer. Og hvis du vil være flink ved dem, der ringer, kan du jo tilbyde at ringe tilbage til den noget billigere takst på dit thailandske simkort.

Lokalopkald i Thai­land kan kos­te ned til om­kring 50 satang (cirka 10 øre) i mi­nut­tet, mens du kan rin­ge hjem til Dan­mark for så lidt som 3 baht (knap 60 øre) i mi­nut­tet. Der fin­des dog og­så abon­ne­men­ter, der til­by­der gra­tis op­kald lo­kalt i Thailand, se læn­gere nede.

Du kan købe simkortet, allerede inden du forlader luft­havnen, i hvert fald i Bangkok. Når du kommer gennem tolden i Suvar­nab­humi Luft­havn, så drej til højre; på venstre side af gangen finder du en række boder med diverse turist­tilbud, heri­blandt også boder der tilbyder forud­betalte thai­landske simkort til enten telefoni eller til både data og telefoni.

Kig efter skilte med AIS (12call), TrueMove eller DTAC.

Billige abonnementer

Samsung-telefon

Jeg bruger selv AIS, der til­by­der for­skel­li­ge data­abon­ne­men­ter, star­ten­de ved 150 baht (knap 30 kro­ner) for en må­ned og op til 150 MB data. Op til 1 GB data på en må­ned kos­ter 350 baht (knap 70 kroner). Med et data­abon­ne­ment får du ad­gang til Wi-Fi, 3G eller EDGE, alt efter hvad der er til­gæn­ge­ligt i dit om­råde. Lo­kal­op­kald koster 30 øre i mi­nut­tet på så­dan et abonnement.

Der findes også data­abon­ne­men­ter med ube­grænset forbrug, hvilket typisk også om­fatter gratis opkald internt i Thailand. Vær opmærk­som på, at på nogle abonne­menter ned­sættes hastig­heden, når du passerer en bestemt GB-grænse, spørg sælgeren for nær­mere oplys­ninger. De ube­græn­sede abon­ne­menter koster 100-150 kroner for en måned.

Og endelig er det muligt at købe abon­ne­menter, der afregnes i tid i stedet for efter data­forbrug, fx 30 timer for 150 baht. Men hold dig fra dem, det giver dig bare stress og dårlige nerver at skulle sidde og holde øje med klokken og huske at logge af.

Løber du tør for tid eller data, kan du nemt fylde op i enhver kiosk, hvor eks­pe­di­en­terne normalt gerne hjælper dig med processen.

Forskellige forvalgskoder

Nokia-telefon

Bemærk, at der findes fle­re for­valgs­ko­der, der ak­ti­ve­rer for­skel­li­ge ope­ra­tø­rer, når du rin­ger hjem til Dan­mark. Bruger du AIS og for­valgs­ko­den 00500, kan du kom­me ned på 5 baht i mi­nut­tet, bru­ger du for­valgs­koden 005, er mind­ste­pri­sen 22 baht. Der fin­des flere an­dre mu­lig­heder, spørg evt. sæl­ger­ne, når du køber simkort. Med Truemove og for­valgs­ko­den 006 kan du kom­me ned på 3 baht i mi­nut­tet for op­kald hjem til en fast­net­lin­je og 8 baht til en mobil hjemme i Danmark.

Du indtaster for­valgs­koden før lande­koden, fx 005 - 45 (for Danmark) - telefonnummer.

Personligt plejer jeg at ringe over inter­net­tet, så der bruges data­trafik i stedet.

Ovennævnte priser er fundet i marts 2013.

Ophavsret til de tre sidste billeder: Apple, Samsung og Nokia

Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 16. februar

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce: