Få hjælp i Thailand

Sådan får du hjælp, hvis du får problemer i Thailand.

Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort - På rejsen

Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Der­hjem­me ringer du blot til 112 eller et andet vel­kendt alarm­num­mer, men hvad gør du i Thailand? Jo, du gemmer neden­stå­en­de numre og web­adres­ser på din mobil­tele­fon og også gerne på et stykke papir, ifald du mister mobilen.

Overvej for øvrigt at få dig et thailandsk simkort, det kan være noget billigere end at bruge dit danske simkort, når du er i Thailand.

Fælles alarmnummer: 191

191 kan bruges til alle alarmopkald til offentlige tjenester, såsom politi, turistpoliti, brandvæsen og ambulance. Telefonerne betjenes af både thai-talende og engelsktalende. Du behøver altså ikke at bruge de nedenstående numre til alarmopkald, men du får dem alligevel som en slags backup. 191 er kun til de offentlige tjenester, læs længere nede på siden om andre praktiske numre.

Turistpoliti: 1155

I alle de populære turist­om­rå­der fin­des der en po­li­ti­styr­ke, der spe­ci­fikt ta­ger sig af pro­ble­mer, som in­vol­ve­rer tu­ris­ter. Den hed­der tu­rist­po­li­ti­et, og en del af styr­ken be­står af ud­læn­din­ge, der ar­bej­der frivilligt.

Udlændinge i styrken har egentlig ingen po­li­ti­mæs­sig be­myn­di­gel­se, men de kan hjælpe dig med at over­kom­me sprog­pro­ble­mer i kom­mu­ni­ka­tio­nen med thaierne, og de kan også hjælpe dig med andre problemer. De kender fx love og regler, så de kan hjælpe dig gennem systemet hos myndigheder m.m. De står som ud­gangs­punkt på din side, når der er problemer med thaier eller det thailandske system.

Turistpolitiet agerer også ofte opmand i en konflikt, så den kan løses uden om rets­sys­temet. Det kan være, hvis du bliver beskyldt for tyveri, eller hvis du er ind­blan­det i et færd­sels­uheld. Det er meget almin­de­ligt, at problemer i Thailand løses ved for­hand­ling i stedet for at bruge det lang­somme retssystem.

Politi: 911

Hvis du er ude på landet, er der ikke noget turist­politi, i så fald kan du kontakte det almin­de­lige politi. Du risikerer dog nemt, at der kan være sprogproblemer.

Ligesom turist­politiet, så agerer det almin­de­lige politi også ofte opmand i en konflikt. De vil dog måske være mere tilbø­je­li­ge til at være på en thais side end turist­poli­tiet. Bemærk, at ved en kon­flikt­løs­ning vil en del af løs­nin­gen være at betale et beløb til politiet. Dette er sæd­van­lig­vis ikke ment som bestikkelse, men som betaling for deres rolle som opmand.

Ambulance: 1669

Brandvæsen: 199

Vejhjælp

Hvis du et motoriseret køretøj i Thailand, så tjek om lejen også omfatter vej­hjælp, det vil den ofte gøre, hvis du lejer en bil. Få et telefon­num­mer til vej­hjæl­pen af udlejer, og gem det sammen med de andre vigtige numre. Tjek også, om din rejse­for­sik­ring dækker vejhjælp.

Din rejseforsikring

Telefonnummeret til dit for­sik­rings­sel­skab skal selv­føl­ge­lig også gemmes blandt de vigtige numre. Hvis du har fået et kontakt­kort fra forsik­ringen, så opbevar det på dig. Skulle du komme ud for en ulykke og ikke være i stand til at kommu­ni­kere, kan hos­pi­ta­let kontakte for­sik­rings­sel­ska­bet og få at vide, at du har dækning. Det kan redde dit liv!

Den danske ambassade: 023 431 100

Den Danske Ambassade

Den danske ambassade kan hjæl­pe dig med kon­su­lær bi­stand, hvis du kom­mer i nød un­der dit op­hold i Thai­land. Kon­su­lær bi­stand om­fat­ter blandt an­det ud­ste­del­se af pas, kø­re­kort, bi­stand i for­bin­del­se med syg­dom og død, fængs­lings­sa­ger, m.m. I nød­stil­fæl­de kan am­bas­sa­den des­uden hjæl­pe med over­før­sel af penge fra Danmark.

Det er kun selve over­førslen af penge, de kan hjælpe med. Am­bas­sa­den hjælper ikke med dækning til at afholde nogen form for ud­gif­ter i forbin­delse med de nød­situa­tioner, som du kommer ud for i Thailand. Det har du forsik­ringen til. Som hoved­regel skal der betales gebyr for ambassadens hjælp.

Uden for ambassadens åbningstid kan du kontakte det døgn­be­tjen­te vagt­center hos Uden­rigs­mini­ste­riet i Danmark på +45 3392 1112. Du kan des­uden finde gode råd og vej­ledning til hjælp på Uden­rigs­mini­ste­riets hjem­me­side om Thailand.

Spærring af kreditkort

Visa-dankort

Mister du dit kreditkort, så kon­takt fluks Nets for at få det spær­ret. Ring til +45 4489 2929 for spær­ring af Dan­kort, Visa/Dan­kort, Visa Elec­tron og hæve­kort. Ring til +45 4489 2750 for spær­ring af Mas­ter­Card, Maes­tro og Ame­ri­can Ex­press. Tele­fo­ner­ne er åbne hele døgnet.

Advokat

Den britiske ambassade har lavet en liste over velrenommerede advokater, som taler engelsk.

Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen: