Få hjælp i Thailand

Sådan får du hjælp, hvis du får problemer i Thailand.

Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Der­hjem­me ringer du blot til 112 eller et andet vel­kendt alarm­num­mer, men hvad gør du i Thailand? Jo, du gemmer neden­stå­en­de numre og web­adres­ser på din mobil­tele­fon og også gerne på et stykke papir, ifald du mister mobilen.

Overvej for øvrigt at få dig et thailandsk simkort, det kan være noget billigere end at bruge dit danske simkort, når du er i Thailand.

Turistpoliti: 1155

I alle de populære turist­om­rå­der fin­des der en po­li­ti­styr­ke, der spe­ci­fikt ta­ger sig af pro­ble­mer, som in­vol­ve­rer tu­ris­ter. Den hed­der tu­rist­po­li­ti­et, og en del af styr­ken be­står af ud­læn­din­ge, der ar­bej­der frivilligt.

Udlændinge i styrken har egentlig ingen po­li­ti­mæs­sig be­myn­di­gel­se, men de kan hjælpe dig med at over­kom­me sprog­pro­ble­mer i kom­mu­ni­ka­tio­nen med thaierne, og de kan også hjælpe dig med andre problemer. De kender fx love og regler, så de kan hjælpe dig gennem systemet hos myndigheder m.m. De står som ud­gangs­punkt på din side, når der er problemer med thaier eller det thailandske system.

Turistpolitiet agerer også ofte opmand i en konflikt, så den kan løses uden om rets­sys­temet. Det kan være, hvis du bliver beskyldt for tyveri, eller hvis du er ind­blan­det i et færd­sels­uheld. Det er meget almin­de­ligt, at problemer i Thailand løses ved for­hand­ling i stedet for at bruge det lang­somme retssystem.

Politi: 191 og 911

Hvis du er ude på landet, er der ikke noget turist­politi, i så fald kan du kontakte det almin­de­lige politi. Du risikerer dog nemt, at der kan være sprogproblemer.

Ligesom turist­politiet, så agerer det almin­de­lige politi også ofte opmand i en konflikt. De vil dog måske være mere tilbø­je­li­ge til at være på en thais side end turist­poli­tiet. Bemærk, at ved en kon­flikt­løs­ning vil en del af løs­nin­gen være at betale et beløb til politiet. Dette er sæd­van­lig­vis ikke ment som bestikkelse, men som betaling for deres rolle som opmand.

Nyt fælles alarmnummer: 191

191, der hidtil har været brugt af politiet, vil komme til at omfatte alle alarmopkald til politi, turistpoliti, brandvæsen og ambulance, så man kun behøver at huske et enkelt nummer. Telefonerne vil blive betjent af både thai-talende og engelsktalende. De forskellige tjenester vil blive overført til nummeret løbende, og det forventes, at de alle findes på 191 i løbet af 2020.

Ambulance: 1669

Brandvæsen: 199

Vejhjælp

Hvis du lejer bil i Thailand, så tjek om lejen også omfatter vej­hjælp, det vil den ofte gøre. Få et telefon­num­mer til vej­hjæl­pen af udlejer, og gem det sammen med de andre vigtige numre. Tjek også, om din rejse­for­sik­ring dækker vejhjælp.

Din rejseforsikring

Telefonnummeret til dit for­sik­rings­sel­skab skal selv­føl­ge­lig også gemmes blandt de vigtige numre. Hvis du har fået et kontakt­kort fra forsik­ringen, så opbevar det på dig. Skulle du komme ud for en ulykke og ikke være i stand til at kommu­ni­kere, kan hos­pi­ta­let kontakte for­sik­rings­sel­ska­bet og få at vide, at du har dækning. Det kan redde dit liv!

Den danske ambassade: 023 431 100

Den Danske Ambassade

Den danske ambassade kan hjæl­pe dig med kon­su­lær bi­stand, hvis du kom­mer i nød un­der dit op­hold i Thai­land. Kon­su­lær bi­stand om­fat­ter blandt an­det ud­ste­del­se af pas, kø­re­kort, bi­stand i for­bin­del­se med syg­dom og død, fængs­lings­sa­ger, m.m. I nød­stil­fæl­de kan am­bas­sa­den des­uden hjæl­pe med over­før­sel af penge fra Danmark.

Det er kun selve over­førslen af penge, de kan hjælpe med. Am­bas­sa­den hjælper ikke med dækning til at afholde nogen form for ud­gif­ter i forbin­delse med de nød­situa­tioner, som du kommer ud for i Thailand. Det har du forsik­ringen til. Som hoved­regel skal der betales gebyr for ambassadens hjælp.

Uden for ambassadens åbningstid kan du kontakte det døgn­be­tjen­te vagt­center hos Uden­rigs­mini­ste­riet i Danmark på +45 3392 1112. Du kan des­uden finde gode råd og vej­ledning til hjælp på Uden­rigs­mini­ste­riets hjem­me­side om Thailand.

Spærring af kreditkort: +45 4489 2929 - +45 4489 2750

Visa-dankort

Mister du dit kreditkort, så kon­takt fluks Nets for at få det spær­ret. Ring til +45 4489 2929 for spær­ring af Dan­kort, Visa/Dan­kort, Visa Elec­tron og hæve­kort. Ring til +45 4489 2750 for spær­ring af Mas­ter­Card, Maes­tro og Ame­ri­can Ex­press. Tele­fo­ner­ne er åbne hele døgnet.

Advokat

Den britiske ambassade har lavet en liste over velrenommerede advokater, som taler engelsk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Facebook