Kun en tåbe ...

Det kan være ganske fornøjeligt at bade i det dejligt varme vand ved de thailandske strande, men pas på.

I Danmark er de fles­te af os vok­set op med slo­ga­net "Kun en tå­be fryg­ter ik­ke ha­vet". Men man har en ten­dens til at glem­me den slags, når man er på fe­rie i et drøm­me­land langt hjem­me­fra, for på så­dan en fe­rie kan der da ik­ke ske no­get slemt.

Jo, det kan der! Det er endda meget sandsynligt, hvis man glemmer børnelærdommen og ikke retter sig efter de simple forholdsregler. Som fx at lade være med at bade de steder, hvor der er opsat røde flag.

Hvert år om­kom­mer en hånd­fuld tu­ris­ter ved de thai­land­ske stran­de, og det er næs­ten al­tid for­di, de har trod­set de rø­de flag. En af de vær­ste stran­de i den hen­se­en­de er Ka­ron Beach uden for høj­sæ­so­nen. I høj­sæ­so­nen er det en af Thai­lands bed­ste stran­de, men i det vold­som­me­re vejr uden for høj­sæ­so­nen sti­ger ri­si­ko­en for hes­te­hul­ler - en stærk strøm væk fra stran­den (og­så kendt som rev­le­hul, på en­gelsk: rip cur­rent). Pro­ble­met med hes­te­hul­ler er, at van­det kan se fint og ro­ligt ud, og så hop­per tu­ris­ten i.

Et andet problem ved mange thailandske strande er, at de badende deler stranden med motorbåde og jetski. Det betyder, at du risikerer at blive sejlet ned. På nogle strande er der opsat afspærringer, så de badende kan svømme i sikkerhed for fartøjerne. Hold dig altid inden for de opsatte afspærringer.

Hestehuller

Hestehuller opstår på grund af strandens beskaffenhed samt hav- og vindforhold.

Hestehul

Vand ta­ger al­tid den let­tes­te vej. På ani­ma­ti­o­nen til høj­re kan du se, at bøl­ger­ne pres­ses ind over sand­ban­ker­ne ud for stran­den. Når van­det skal ud, er der ik­ke så me­get pres på, og så ud­gør sand­ban­ker­ne en stør­re for­hin­dring. Van­det lø­ber der­for si­de­læns, ind­til det fin­der et hul i sand­ban­ker­ne, hvor det nemt kan løbe ud.

Strømmen er stærkest lige ud for hullet i sandbankerne, hvor vandet kan flyde frit, og hvor der tilføjes vand fra begge sider af hullet. Når vandet har passeret sandbankerne, spredes det og strømmen aftager for til sidst at forsvinde.

Tidevandet har betydning for strømmens styrke. Strømmen forstærkes i forbindelse med ebbe, hvor mere vand skal ud i havet. Omvendt er strømmen svagere ved tiltagende højvande.

Hestehuller er særlig lumske, fordi de badende ofte fejlagtigt tror, at vandet er mere sikkert, der hvor hestehullet er. Når du står på stranden, vil du se bølgerne brydes, når de kommer over sandbankerne. Men over hestehullerne brydes bølgerne ikke, her er overfladen mere rolig. Især ved vejr med kraftige bølger vil mange derfor foretrække at bade ved det rolige hestehul. Og det kan være en fatal fejl.

Hestehuller findes ikke kun i Thailand men ved strande i hele verden. Vi har dem fx ved Jyllands vestkyst, hvor de hvert år koster tyske turister livet. Og de findes i Australien, hvor nedenstående video er fra. Videoen hjælper dig med at genkende et hestehul og fortæller dig, hvordan du overlever, hvis du bliver fanget af strømmen.

Hvis der er livreddere på stranden, vil de opsætte røde flag ved hestehuller, men vær opmærksom på, at hestehuler kan flytte sig, og der kan også opstå nye hestehuller. Så selv hvis flagene ikke advarer, kan der være fare på færde.

Hvis man ser koldt og nøgternt på det, er et hestehul ikke farligt i sig selv. Faktisk bruges hestehuller ofte af surfere, der vil hurtigt til havs uden at bruge for mange kræfter. Problemet er, at de fleste badende går i panik og handler instinktivt, hvis de fanges af en udadgående strøm. De svømmer mod strømmen for ikke at blive ført til havs.

Men de kan ikke svømme hurtigere end strømmen, så de kommer længere og længere ud, selvom de bruger alle deres kræfter. Til sidst har de ikke flere kræfter tilbage, og så drukner de.

Bliver du fanget i et hestehul, skal du først og fremmest bevare roen. Og så skal du lade være med at kæmpe mod strømmen. Den vil altid vinde. Der er to ting, du skal vide og huske om strømmen. Den er begrænset i bredden, og den går normalt ikke så langt ud fra kysten. Den aftager nemlig, når vandet har passeret sandbankerne.

Du har derfor to muligheder. I stedet for at svømme mod strømmen kan du stille og roligt svømme på tværs af den, altså langs kysten, og dermed "stå af" strømmen. Eller du kan lade dig føre ud, indtil strømmen aftager så meget, at du uden at bruge kræfter kan svømme langs stranden og så svømme ind uden for hestehullets rækkevidde.

En gammel myte siger, at man kan blive trukket ned af et hestehul på grund af understrøm. Det er en myte, som ikke har noget på sig. Du trækkes ikke ned. Når badende går ned i forbindelse med et hestehul, så er det fordi, de er tappet for kræfter og ikke længere kan holde sig flydende.

Lad være med at tage chancer, fordi du nu kender løsningen. Problemet er panikken, og du kan ikke vide, om den vil ramme dig, når du pludselig trækkes ud, hvor du ikke kan bunde. Selv erfarne svømmere, der ellers udmærket kender til hestehuller, kan blive ramt af panik, når først de fanges.

Læs evt. mere på Trygfondens hjemmeside, hvor du også finder en dansk video om hestehuller/revlehuller.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Strand - Sikkerhed - På rejsen


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 20. juli

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce: