Kun en tåbe ...

Det kan være ganske fornøjeligt at bade i det dejligt varme vand ved de thailandske strande, men pas på.

Tags: Strand - Sikkerhed - På rejsen

I Danmark er de fles­te af os vok­set op med slo­ga­net "Kun en tå­be fryg­ter ik­ke ha­vet". Men man har en ten­dens til at glem­me den slags, når man er på fe­rie i et drøm­me­land langt hjem­me­fra, for på så­dan en fe­rie kan der da ik­ke ske no­get slemt.

Jo, det kan der! Det er endda meget sandsynligt, hvis man glemmer børnelærdommen og ikke retter sig efter de simple forholdsregler. Som fx at lade være med at bade de steder, hvor der er opsat røde flag.

Hvert år om­kom­mer en hånd­fuld tu­ris­ter ved de thai­land­ske stran­de, og det er næs­ten al­tid for­di, de har trod­set de rø­de flag. En af de vær­ste stran­de i den hen­se­en­de er Ka­ron Beach uden for høj­sæ­so­nen. I høj­sæ­so­nen er det en af Thai­lands bed­ste stran­de, men i det vold­som­me­re vejr uden for høj­sæ­so­nen sti­ger ri­si­ko­en for hes­te­hul­ler – en stærk strøm væk fra stran­den (og­så kendt som rev­le­hul, på en­gelsk: rip cur­rent). Pro­ble­met med hes­te­hul­ler er, at van­det kan se fint og ro­ligt ud, og så hop­per tu­ris­ten i.

Et andet problem ved mange thailandske strande er, at de badende deler stranden med motorbåde og jetski. Det betyder, at du risikerer at blive sejlet ned. På nogle strande er der opsat afspærringer, så de badende kan svømme i sikkerhed for fartøjerne. Hold dig altid inden for de opsatte afspærringer.

Hestehuller

Hestehuller opstår på grund af strandens beskaffenhed samt hav- og vindforhold.

Hestehul

Vand ta­ger al­tid den let­tes­te vej. På ani­ma­ti­o­nen til høj­re kan du se, at bøl­ger­ne pres­ses ind over sand­ban­ker­ne ud for stran­den. Når van­det skal ud, er der ik­ke så me­get pres på, og så ud­gør sand­ban­ker­ne en stør­re for­hin­dring. Van­det lø­ber der­for si­de­læns, ind­til det fin­der et hul i sand­ban­ker­ne, hvor det nemt kan løbe ud.

Strømmen er stærkest lige ud for hullet i sandbankerne, hvor vandet kan flyde frit, og hvor der tilføjes vand fra begge sider af hullet. Når vandet har passeret sandbankerne, spredes det og strømmen aftager for til sidst at forsvinde.

Tidevandet har betydning for strømmens styrke. Strømmen forstærkes i forbindelse med ebbe, hvor mere vand skal ud i havet. Omvendt er strømmen svagere ved tiltagende højvande.

Hestehuller er særlig lumske, fordi de badende ofte fejlagtigt tror, at vandet er mere sikkert, der hvor hestehullet er. Når du står på stranden, vil du se bølgerne brydes, når de kommer over sandbankerne. Men over hestehullerne brydes bølgerne ikke, her er overfladen mere rolig. Især ved vejr med kraftige bølger vil mange derfor foretrække at bade ved det rolige hestehul. Og det kan være en fatal fejl.

Hestehuller findes ikke kun i Thailand men ved strande i hele verden. Vi har dem fx ved Jyllands vestkyst, hvor de hvert år koster tyske turister livet. Og de findes i Australien, hvor nedenstående video er fra. Videoen hjælper dig med at genkende et hestehul og fortæller dig, hvordan du overlever, hvis du bliver fanget af strømmen.

Hvis der er livreddere på stranden, vil de opsætte røde flag ved hestehuller, men vær opmærksom på, at hestehuler kan flytte sig, og der kan også opstå nye hestehuller. Så selv hvis flagene ikke advarer, kan der være fare på færde.

Hvis man ser koldt og nøgternt på det, er et hestehul ikke farligt i sig selv. Faktisk bruges hestehuller ofte af surfere, der vil hurtigt til havs uden at bruge for mange kræfter. Problemet er, at de fleste badende går i panik og handler instinktivt, hvis de fanges af en udadgående strøm. De svømmer mod strømmen for ikke at blive ført til havs.

Men de kan ikke svømme hurtigere end strømmen, så de kommer længere og længere ud, selvom de bruger alle deres kræfter. Til sidst har de ikke flere kræfter tilbage, og så drukner de.

Bliver du fanget i et hestehul, skal du først og fremmest bevare roen. Og så skal du lade være med at kæmpe mod strømmen. Den vil altid vinde. Der er to ting, du skal vide og huske om strømmen. Den er begrænset i bredden, og den går normalt ikke så langt ud fra kysten. Den aftager nemlig, når vandet har passeret sandbankerne.

Du har derfor to muligheder. I stedet for at svømme mod strømmen kan du stille og roligt svømme på tværs af den, altså langs kysten, og dermed "stå af" strømmen. Eller du kan lade dig føre ud, indtil strømmen aftager så meget, at du uden at bruge kræfter kan svømme langs stranden og så svømme ind uden for hestehullets rækkevidde.

En gammel myte siger, at man kan blive trukket ned af et hestehul på grund af understrøm. Det er en myte, som ikke har noget på sig. Du trækkes ikke ned. Når badende går ned i forbindelse med et hestehul, så er det fordi, de er tappet for kræfter og ikke længere kan holde sig flydende.

Lad være med at tage chancer, fordi du nu kender løsningen. Problemet er panikken, og du kan ikke vide, om den vil ramme dig, når du pludselig trækkes ud, hvor du ikke kan bunde. Selv erfarne svømmere, der ellers udmærket kender til hestehuller, kan blive ramt af panik, når først de fanges.

Læs evt. mere på Trygfondens hjemmeside, hvor du også finder en dansk video om hestehuller/revlehuller.

Tags: Strand - Sikkerhed - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen: