Til fods i Thailand

Du kan ikke altid regne med at finde fortove på gader og veje, og hvis der er nogle, er de typisk fyldt med forhindringer.

Hvis du kan lide traveture i naturen, er der masser at fryde dig over i Thailand i form af storslåede landskaber og udsigtspunkter. Men hvis du vil gå rundt i byerne, er det måske knap så spændende. Der er stadig meget at se og opleve, men du vil ganske givet møde forhindringer på din vej. Forhindringer, der kan være lige så store som de forhindringer, du møder i naturen.

Det er langt fra alle ga­der og ve­je, der er for­sy­net med for­to­ve. Salgs­bo­der, fod­gæn­ge­re, bi­ler, mo­tor­cyk­ler og al­le an­dre må i så fald de­les om plad­sen. Vær der­for me­get op­mærk­som på tra­fik­ken og sørg for at gå i den mod­sat­te ret­ning af kø­re­ret­nin­gen. Selv­om thai­erne ik­ke al­tid over­holder køre­ret­ningen, så kan det mind­ske overraskelserne.

Men selv hvis der er for­tov, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med let frem­færd. Salgs­vog­ne med mad el­ler an­dre va­rer læg­ger ik­ke sjæl­dent be­slag på en del af plad­sen. Du vil des­uden of­te stø­de på rør el­ler an­dre gen­stan­de, der stik­ker op af jor­den. Du bør der­for al­tid ha­ve mindst ét øje ret­tet ned­ad, så du ik­ke kom­mer til skade.

Man får ofte for­nem­mel­sen, at for­to­ve­ne slet ik­ke er la­vet til fod­gæn­ger­ne. Det er i ste­det et om­rå­de til de ting, som er min­dre prak­tis­ke at ha­ve ude på sel­ve vej­ba­nen. Som fx vej­træ­er, lyg­te­pæ­le, bus­sku­re og sto­re post­kas­ser. Den slags pla­ce­res na­tur­lig­vis ik­ke in­de ved kan­ten af for­to­vet, men der hvor det nu en­gang er nem­mest at stil­le dem for ar­bej­der­ne, alt­så midt på.

Samtidig skal du være opmærksom ved krydsende veje, hvor fortovet stopper. Kantstenene er en hel del højere i Thailand end i Danmark, fordi der er taget højde for de kraftige regnskyl.

Himmelsk fortov

Men Thailand er kon­tras­ter­nes land, så mens det kan væ­re be­svær­ligt at kom­me frem nog­le ste­der, så er det en ren for­nø­jel­se an­dre ste­der. For­to­ve­ne i Bang­koks shop­ping­om­rå­de er af ri­me­lig stan­dard uden alt for man­ge ind­lag­te over­ras­kel­ser, og her fin­der du og­så de let­te og prak­tis­ke sky­walks. Det er for­to­ve, der er hæ­vet over tra­fik­ken, så du dels kan gå i sik­ker­hed, og dels har du over­dæk­ning, der be­skyt­ter dig mod så­vel regn som sol.

Skywalken fører di­rek­te ind i en ræk­ke af stor­cen­tre­ne, og der er for­bin­del­se til sky­train-sta­tio­ner­ne, der ty­pisk lig­ger en eta­ge hø­je­re oppe. Sky­wal­ken var for øv­rigt og­så me­get po­pu­lær, da rød­skjor­ter­ne hav­de be­sat en del af Bang­koks shop­ping­om­råde i 2010. Her blev den brugt som hotel.

Kørestol

Thailand er absolut ikke handicap-venligt for køre­stols­brugere. Det betyder dog ikke, at køre­stols­brugere skal holde sig væk fra Thailand. Du kan stadig få en fantastisk ferie, selvom du er på hjul, men ferien kræver måske lidt mere planlægning. Brian Jensen har lavet en hjemmeside med en masse gode råd og beskrivelser om at være kørestolsbruger i Thailand. Læs mere på Life-of-Brian.dk.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook