Til fods i Thailand

Du kan ikke altid regne med at finde fortove på gader og veje, og hvis der er nogle, er de typisk fyldt med forhindringer.

Tags: Til fods - Fortov - Skywalk - Transport

Hvis du kan lide traveture i naturen, er der masser at fryde dig over i Thailand i form af storslåede landskaber og udsigtspunkter. Men hvis du vil gå rundt i byerne, er det måske knap så spændende. Der er stadig meget at se og opleve, men du vil ganske givet møde forhindringer på din vej. Forhindringer, der kan være lige så store som de forhindringer, du møder i naturen.

Det er langt fra alle ga­der og ve­je, der er for­sy­net med for­to­ve. Salgs­bo­der, fod­gæn­ge­re, bi­ler, mo­tor­cyk­ler og al­le an­dre må i så fald de­les om plad­sen. Vær der­for me­get op­mærk­som på tra­fik­ken og sørg for at gå i den mod­sat­te ret­ning af kø­re­ret­nin­gen. Selv­om thai­erne ik­ke al­tid over­holder køre­ret­ningen, så kan det mind­ske overraskelserne.

Men selv hvis der er for­tov, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med let frem­færd. Salgs­vog­ne med mad el­ler an­dre va­rer læg­ger ik­ke sjæl­dent be­slag på en del af plad­sen. Du vil des­uden of­te stø­de på rør el­ler an­dre gen­stan­de, der stik­ker op af jor­den. Du bør der­for al­tid ha­ve mindst ét øje ret­tet ned­ad, så du ik­ke kom­mer til skade.

Man får ofte for­nem­mel­sen, at for­to­ve­ne slet ik­ke er la­vet til fod­gæn­ger­ne. Det er i ste­det et om­rå­de til de ting, som er min­dre prak­tis­ke at ha­ve ude på sel­ve vej­ba­nen. Som fx vej­træ­er, lyg­te­pæ­le, bus­sku­re og sto­re post­kas­ser. Den slags pla­ce­res na­tur­lig­vis ik­ke in­de ved kan­ten af for­to­vet, men der hvor det nu en­gang er nem­mest at stil­le dem for ar­bej­der­ne, alt­så midt på.

Samtidig skal du være opmærksom ved krydsende veje, hvor fortovet stopper. Kantstenene er en hel del højere i Thailand end i Danmark, fordi der er taget højde for de kraftige regnskyl.

Himmelsk fortov

Men Thailand er kon­tras­ter­nes land, så mens det kan væ­re be­svær­ligt at kom­me frem nog­le ste­der, så er det en ren for­nø­jel­se an­dre ste­der. For­to­ve­ne i Bang­koks shop­ping­om­rå­de er af ri­me­lig stan­dard uden alt for man­ge ind­lag­te over­ras­kel­ser, og her fin­der du og­så de let­te og prak­tis­ke sky­walks. Det er for­to­ve, der er hæ­vet over tra­fik­ken, så du dels kan gå i sik­ker­hed, og dels har du over­dæk­ning, der be­skyt­ter dig mod så­vel regn som sol.

Skywalken fører di­rek­te ind i en ræk­ke af stor­cen­tre­ne, og der er for­bin­del­se til sky­train-sta­tio­ner­ne, der ty­pisk lig­ger en eta­ge hø­je­re oppe.

Kørestol

Thailand er absolut ikke handicap-venligt for køre­stols­brugere. Det betyder dog ikke, at køre­stols­brugere skal holde sig væk fra Thailand. Du kan stadig få en fantastisk ferie, selvom du er på hjul, men ferien kræver måske lidt mere planlægning. Brian Jensen har lavet en hjemmeside med en masse gode råd og beskrivelser om at være kørestolsbruger i Thailand. Læs mere på Life-of-Brian.dk.

Tags: Til fods - Fortov - Skywalk - Transport

Andre artikler om transport: