Sightseeing i en rickshaw

Tag på sightseeing i en rickshaw, på thai også kendt som en samlor (trehjul).

Det kan være træt­ten­de at ren­de rundt i den thai­land­ske he­de for at ta­ge bil­le­der af de for­skel­li­ge se­vær­dig­he­der, men nog­le ste­der kan du spa­re på kræf­ter­ne og la­de an­dre bru­ge be­ne­ne for dig. Du kan nem­lig ta­ge på en af­slap­pet sight­see­ing-tur i en rick­shaw, hvor du i ad­sta­digt tem­po cyk­les rundt til de for­skel­li­ge se­vær­dig­he­der, mens du ny­der skyg­gen under rick­shaw'ens halvtag.

Det er langt fra alle steder i Thailand, du har denne mulighed, faktisk har jeg kun set rickshaws i Chiang Mai, men de skulle bl.a. også findes i Chiang Rai og Hua Hin. Hvis endelig der skulle være rickshaws i Bangkok, så er det nok ikke det bedste transportmiddel i netop den by grundet trafikken og forureningen.

Men i Chiang Mai findes de som sagt. Du finder dem især i og omkring den gamle bydel, hvor du tilbydes en rundtur for et par hundrede baht. Du kan også bruge dem som taxi. Det er typisk ældre mænd med ældre køretøjer, og du kan ikke regne med, at de kan tale engelsk ud over det nødvendige til en prisforhandling. Men cykle, det kan de, trods deres skrøbelige udseende.

Du kan også fin­de me­re strøm­li­ne­de til­bud med yn­gre pe­dal­tram­pe­re, nye cyk­ler og kend­skab til en­gelsk. Pri­sen er of­te og­så det ti-dob­bel­te el­ler me­re. Jeg ved ik­ke, hvem der ar­ran­ge­rer de strøm­li­ne­de tu­re, men du kan prø­ve at spør­ge i de for­skel­li­ge tur­bo­der. Jeg har al­drig set den slags rick­shaws ale­ne, kun i form af lan­ge ræk­ker af rick­shaws der be­væ­ger sig gen­nem den gam­le del af Chiang Mai.

Du kan altså vælge mellem en dyr turisttur eller en mere autentisk tur.

Fra rickshaw til tuk tuk

wai

Rickshaw'en er egent­ligt et æld­gam­melt trans­port­mid­del. Den før­ste ud­ga­ve var en to­hju­let vogn for­sy­net med et par stæn­ger som en per­son så trak vog­nen i. Det fore­gik i gå­tem­po. Den mo­der­ne type, der er me­re vel­eg­net til løb og der­med til hur­ti­ge­re trans­port, blev skabt i Japan om­kring 1868. Det er også her­fra nav­net stam­mer, det japanske navn er 人力車 (jin-riki-sha), som betyder "mand­drevet vogn". Billedet her er fra bogen The Gist of Japan - The Islands, Their People, And Missions og viser et par japanske rickshaws sidst i 1800-tallet.

Da cyklen var over sine første barndomsår, fik vi den cykel­baserede rickshaw, hvor trans­por­tøren fik lov at cykle i stedet for at løbe. Den er typisk forsynet med tre hjul, omend der også findes to- og fire­hjulede udgaver.

Den moderne udgave af rickshaw'en er en tuk tuk, hvor en scooter har erstattet cyklen, og hvor vognen nu er lavet af metal og bygget sammen med scooteren. Her kan føreren endelig få lov at slappe af, mens passa­gererne til gengæld får en lidt mere ubeha­ge­lig køretur og en noget højere pris.

Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai - Hua Hin


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 18. maj

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce: