Phang Nga Bugt

Phang Nga Bugt er fyldt med imponerende kalkstensklipper og -øer, der står lodret op fra vandet.

Hvis du kun ta­ger på én ud­flugt, mens du er i Thai­land, så vælg en tur rundt i Phang Nga Bugt. Du vil op­le­ve et fan­tas­tisk flot sce­ne­ri, som du ab­so­lut ik­ke kan se hjem­me i fla­de Dan­mark. Mens du sejler i et ad­stadigt tem­po på en hyg­ge­lig ud­flugts­båd, vil du opleve den ene impo­nerende klip­peø efter den anden rejse sig maje­stæ­tisk lodret op fra vandet i et konstant skiftende sceneri.

Det er som, hvis en kæmpe havde taget en håndfuld store klipper og med ét kast har spredt dem ud over hele bugten.

Klipperne består af "blød" kalksten, som vandet har gnavet i gennem tusinder af år, så nogle gange vil du se klipper, som tilsyneladende trodser tyngdekraften, og som ser ud som om de burde vælte ved det mindste vindpust.

Du kan se nog­le bil­le­der her på si­den, men de yder slet ikke op­le­vel­sen ret­fær­dig­hed. Det er én ting at se en klip­pe på et bil­le­de, hvor det er svært at få et ind­tryk af stør­rel­sen, og så stå for foden af den og kigge op. Det er som at stå for foden af en skyskraber, men her er det ikke et skelet af stål, der ligger bag, men et af naturens undere.

Phang Nga-udflugter

Phang Nga Bugt strækker sig fra ferieøen Phuket i vest og østpå til Krabi på fastlandet. Der findes en lang række selskaber, der arrangerer forskellige ture i Phang Nga Bugt. Både med udgangspunkt fra Phuket og fra Krabi.

De fleste tilbyder besøg på tre til fire øer med enten speedbåd eller en langsom turistbåd. Tag endelig ikke speedbåden! En stor del af oplevelsen er den langsomme sejlads gennem bugten.

Den langsomme båd har end­nu en for­del, den er nem­lig las­tet med gum­mi­ka­no­er, som bru­ges til at sej­le dig ind i hu­ler og hu­le øer. Du skal selv­føl­ge­lig ik­ke selv læg­ge arm­kræf­ter til, ka­no­en pad­les af en gui­de, der er vant til mos­ten, og som og­så kan for­tæl­le dig lidt om øer­ne og grotterne.

Jeg har været af sted to gange med to forskellige arrangører. Første gang var i strålende solskin, men uden kamera (se om siden) og solcreme. Jeg kan anbefale, at du medbringer begge dele! Anden gang var der ikke så meget sol, som det kan ses på billederne. Og det var egentlig fint nok, for så blev jeg ikke forvekslet med en reje, da jeg kom tilbage til hotellet. Solen brænder en hel del mere på åbent vand end inde på land.

Det er lidt forskelligt, hvad der inkluderes på de forskellige udflugter, men der er typisk tale om heldagsture, hvor du bliver hentet om morgenen på hotellet. Herefter køres du til molen, hvor båden venter, og så stævner I ud i bugten. Du kan få sodavand og vand ad libitum helt gratis, mens du har mulighed for at købe øl.

På den ene tur stod be­sæt­nin­gen for un­der­hold­ning, bl.a. i form af et drag show, mens det på den an­den tur var nog­le med­pas­sa­ge­rer, der stod for un­der­hold­nin­gen med med­brag­te mu­sik­in­stru­men­ter, sang og godt humør.

Skulle du komme på en tur uden underholdning, så betyder det ikke så meget, du kan altid nyde den fantastiske udsigt.

Efter at have be­søgt et par øer, ser­ve­res der et mål­tid mad, og efter endnu et ø-be­søg eller to går tu­ren så småt til­ba­ge til mo­len. Sidst på ef­ter­mid­da­gen er du til­ba­ge på ho­tel­let. Læs mere om nog­le af ud­flugts­må­le­ne læn­ge­re ne­de på siden.

Og hvad koster sådan en fantastisk tur så? Ja, det er næsten det mest fantastiske. Prisen kan være så lav som 175 kroner pr. person. Og det er altså inklusive transport fra og til hotel, gratis drikkevarer, måltid og så selvfølgelig selve sejladsen og den fantastiske oplevelse.

Bestiller du på nettet koster en udflugt typisk mellem 2.000 og 3.000 baht, men køber du turen fra en af de mange udflugtsboder, kan du nemt forhandle prisen ned på det halve. Og du behøver ikke bestille i god tid, oftest er det tids nok om eftermiddagen dagen inden, du vil af sted. Det har ydermere den fordel, at du kan vurdere, hvordan vejret vil være. Turen er selvfølgelig bedst uden voldsomme bølger.

Sammenlign de forskellige ture, gerne ved at besøge flere forskellige udflugtsboder, og vælg så den, du bedst kan lide. Bemærk, at du ikke kan gå 100 procent ud fra turistbrochurerne om de forskellige udflugter. Vejr, vind og ikke mindst tidevandet har betydning for, hvad der er muligt. Der er fx nogle grotter og steder, som man kun kan få adgang til ved lavvande, og andre som man kun kan få adgang til ved højvande.

I Hong Island er der fx en sammenstyrtet grotte, som jeg var inde i på min første tur. Den ligger som en helt afsondret og meget stille verden. Men det var ikke muligt at komme derind på min anden tur. Jeg håber at være mere heldig næste gang, jeg tager på rundtur i Phang Nga Bugt.

James Bond Island

Næsten alle ud­flug­ter in­klu­de­rer et be­søg på Koh Ping Gan, der i dag er me­re kendt som Ja­mes Bond Is­land. Den blev nem­lig brugt som lo­ca­ti­on for Ja­mes Bond-fil­men Man­den med den gyld­ne pi­stol, hvor Bond og skur­ken Sca­ra­man­ga mød­tes til en duel på stran­den foran en im­po­ne­ren­de klippe, der står blot 40 meter fra strandkanten.

Som du kan se på billedet, har vandet gnavet af klippen, så den efter­hånden minder om en lodret stående nål. Klippen hedder da også Koh Tapu, hvilket betyder nåleøen.

Ellers by­der Ja­mes Bond Is­land på et lidt spe­ci­elt klip­pe­skred, hvor det ser ud som om, en stor kniv har skå­ret en ski­ve af klippen.

Du kan også finde en række huler, som er skabt ved, at vandet har eroderet de blødeste dele af klippen væk:

Udflugts­båden kan ikke læg­ge til ved Ja­mes Bond Is­land, i ste­det frag­tes du det sid­ste styk­ke ind til stran­den i en sær­lig langbåd.

Som et mo­der­ne islæt er øen for­sy­net med en ræk­ke tu­rist­bo­der, der fald­by­der di­ver­se krams. Det skæm­mer des­vær­re øen en del, i hvert fald i mine øjne.

Selvom James Bond Island er den mest be­røm­te og mest be­søg­te i Phang Nga, så er det ikke min favorit, omend den selv­føl­ge­lig er et besøg værd.

Koh Hong

Et besøg på Koh Hong er og­så med i de fles­te ud­flug­ter, og det er ik­ke uden grund. Øen in­de­hol­der en stor la­gu­ne, og det er den, der har gi­vet øen sit navn. "Hong" be­ty­der "hall", og som du kan se, min­der det om en lang hall, når du kig­ger fra bun­den af øens la­gu­ne og ud langs de om­gi­ven­de klipper.

Man kan sej­le ind i la­gu­nen via mun­din­gen bag klip­pen på bil­le­det oven­for, men det er nu ik­ke den vej, du kom­mer ind, hvis du del­ta­ger på en tur med ka­no. I så fald sker ind­sej­lin­gen gen­nem en tun­nel fra den an­den si­de af øen.

Det giver en spæn­den­de ef­fekt; du fø­ler sim­pelt­hen, at du kom­mer ind i en helt frem­med ver­den, når du kom­mer ud af tun­nel­len.

Sam­me ef­fekt op­når du i end­nu hø­je­re grad, når du en­tre­rer en sam­men­styr­tet hu­le, der lig­ger in­de i selve øen. En me­get smal tun­nel le­der ind til hu­len, hvor bjerg­top­pen er styr­tet ned, så der er åbent til him­len. Her får du vir­ke­lig fø­lel­sen af at væ­re kom­met ind i en helt frem­med, af­luk­ket ver­den med lod­ret­te klip­pe­væg­ge op mod him­len he­le ve­jen rundt.

Turen derind går gennem en meget lille tunnel.

Tunnellen er så lille, at adgangen afhænger af tidevandet. Det var desværre for højt til at vi kunne komme derind på denne tur, vi fik kun li­ge lov at se ly­set for en­den af tun­nel­len. Jeg var in­de i den sam­men­styr­te­de hu­le på min før­ste tur til Koh Hong, men der hav­de jeg ik­ke kamera med, så jeg har desværre ingen billeder derindefra.

Koh Panak

Det er ikke alle ture, der medtager Koh Panak, men den er nu også et besøg værd. Der findes flere in­den­land­ske søer på øen, som du kan komme ind til via en ræk­ke tun­nel­ler. Nogle ligger i vand­højde, andre skal man kravle op til. Det er lidt for­skel­ligt, hvilke søer de forskellige tur­arran­gører besøger.

Ved dem i vand­højde, er man af­hæn­gig af ti­de­van­det. Da jeg be­søg­te Koh Pa­nak, fo­re­gik det til fods gen­nem en tun­nel, hvor der si­ne ste­der var knæ­dybt vand og me­get lavt til lof­tet. Og sø­en var uden vand. Når ti­de­van­det er hø­je­re, er der vand i søen, og man pad­ler derind.

Det er en spæn­den­de ver­den, så­dan en in­de­lukket sø, uan­set om der er vand i den el­ler ej. Her fin­der du stej­le bjerg­væg­ge og man­gro­ve­træ­er, der har lært at over­le­ve trods de om­skif­ten­de vandstande.

Strand

De fleste ud­flug­ter in­de­hol­der et op­hold på en ti­mes tid på en strand på en af de man­ge øer i Phang Nga Bugt. Men du kan også ri­si­ke­re at få lov at lå­ne en ka­no i ste­det for at slik­ke sol på stran­den. Det var i hvert fald til­fæl­det på min tur num­mer to.

Får du det til­bud, så tag mod det med kys­hånd. Du kan al­tid lig­ge på stran­den til­ba­ge på Phu­ket eller i Kra­bi. Men det er ik­ke så tit, du får mu­lig­hed for at pad­le i en ka­no og selv gå på op­da­gel­se i så na­tur­skøn­ne omgivelser.

Flere billeder

Du kan finde flere billeder fra Phang Nga Bugt på Rejse til Thailands facebookside.

Postscript: Jeg skriver ovenfor, at jeg har været på Phang Nga-ture to gange. Jeg er nu efterhånden oppe på fem gange, og jeg har nok ikke været af sted for sidste gang endnu. Det er vitterligt en tur, der er noget for sig, når man er vant til flade og "kedelige" Danmark.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Aktiviteter - Phang Nga - Phuket - Krabi - Natur


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Sukhothai
Tags: Sukhothai - Ruiner - Templer
Sukhothai Før Bangkok var der Ayutthaya. Og før Ayutthaya var der Sukhothai. Læs om Thailands første hovedstad og besøg ruinerne i Sukhothai Historical Park, der ligger ca. 400 km nord for Bangkok.
Mae Hong Son Loop
Tags: Mae Hong Son - Chiang Mai - Pai - Motorcykel - Scooter - Natur - Doi Inthanon - Jungle - Vandfald - Templer - Udsigt
Mae Hong Son Loop Mae Hong Son Loop er en popu­lær rute for især motor­cyk­ler og scoo­tere gennem Nord­thailands bjerg­rige områder, og den byder på mas­ser af se­vær­dig­heder undervejs.
Meget stor Buddha
Tags: Buddha - Templer - Ang Thong - Ayutthaya - Luang Phor Thuad
Meget stor Buddha I provinsen Ang Thong finder du Thailands højeste statue, der måske ikke overraskende forestiller Buddha. Det er samtidig verdens 8. højeste statue.

Templet, der ligger godt 100 km nord for Bangkok, byder også på nogle små velfriserede haver og nogle drabelige scener med statuer i naturlig størrelse.
Til tops i Thailand
Tags: Doi Inthanon - Chiang Mai - Mae Hong Son - Vandfald
Doi Inthanon Hvis du går og tror, at det altid er varmt i Thailand, så kan du godt tro om. Faktisk kan tem­pe­ra­tu­ren falde til under fryse­punk­tet - i hvert fald hvis du be­søger Thailands højeste punkt på Doi Inthanon i pro­vinsen Chiang Mai. Læs mere om Doi Inthanon og de ting, der er at se på vejen mod toppen.
Find Nemo ved Similan-øerne
Tags: Similan Islands - Dykning - Snorkling - Strand - Khao Lak - Phuket - Phang Nga
Similan Islands Similan-øerne i Thai­land byder på et af ver­dens bed­ste dyk­ker­ste­der. Tag på dag­tur fra Khao Lak til øerne, eller over­nat på en af øerne eller på båden. Som bonus kan du slikke sol på nogle af Thai­lands bedste strande.
Klap ikke en tiger
Tags: Tiger - Kanchanaburi - Munke - Dyrevelfærd
Tiger Temple Turister flokkes til Tiger Temple i pro­vin­sen Kan­chana­buri, hvor mun­kene mod be­ta­ling til­by­der dem at fod­re og klap­pe en tiger­unge eller gå en tur med en fuld­vok­sen tiger. Og selv­føl­ge­lig tage bil­le­der af op­le­vel­sen. Læs, hvor­for du bør holde dig væk.
Aktiviteter i Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Aktiviteter - Flydende marked - Shopping - Delfiner - Golf - Ladyboys - Udsigt - Templer
Aktiviteter i Pattaya Selvom Pattaya mest er kendt for sine nat­lige akti­vi­teter for voksne, så bydes der også på mange akti­vi­teter for børn og i dag­timerne. Læs mere om fx zoo­lo­giske haver, et inter­aktivt kunst­mu­seum, go-kart-kørsel, de utal­lige golf­baner og en helt vild acceleration.
Thailand på to hjul
Tags: Motorcykel - Scooter - Natur - Transport
Thailand på to hjul Hvorfor nøjes med de sæd­van­lige turist­steder, når Thai­land har så meget mere at byde på. Du op­le­ver og ser meget mere, hvis du rejser rundt i landet, og det be­hø­ver ikke blot at være med tog, bus eller fly. Du kan også selv køre. Læs mere om selv at køre rundt i Thai­land på to eller flere hjul.
Ayutthaya, verdens største by
Tags: Ayutthaya - Ruiner - Templer
Ayutthaya Ayutthaya var hoved­stad i Siam (Thailand) frem til 1767, hvor byen blev ind­ta­get og brændt ned af bur­me­sis­ke styr­ker. I dag fin­der du man­ge im­po­ne­ren­de og spæn­den­de rui­ner i den gam­le ho­ved­stad, der blev op­ta­get på UNESCO's ver­dens­arvs­lis­te i 1991. Ayutthaya lig­ger cir­ka 75 km. nord for Bangkok og egner sig fint til en dag­ud­flugt eller et par dages ophold.
Festival og kvægløb
Tags: Chonburi - Kvæg - Festival
Kvægløb i Chonburi Chonburi lægger jord til et år­­ligt dyr­­skue, men det er ikke helt som et dansk dyr­­skue. Kø­­er­­ne er mere pyn­­te­­de, og de lø­­ber be­­ty­­de­­ligt hur­­ti­­ge­­re! Læs om køer, der er mere far­­ve­­ri­­ge end Cow Pa­ra­de-kø­erne, og om kvæg­­løb, hvor kvæ­­get og dets ryt­­tere skal ud på en 100 meter lang spurt.
Emerald Pool
Tags: Krabi - Emerald Pool - Hot springs
Emerald Pool Bad i en fortryl­lende skov­sø i pro­vin­sen Krabi. Emerald Pool (Sa Moraket) er et yndet mål for såvel tu­ris­ter som loka­le, der vil have en svøm­me­tur i skov­søens meget klare vand, der frem­står med en flot sma­ragd­grøn farve på grund af bun­dens farve. Skov­søen lig­ger ikke langt fra en po­pu­lær varm kilde, så du kan få to dyp på én tur.
Varme kilder i Krabi
Tags: Krabi - Hot springs - Emerald Pool
Varme kilder Hvis bade­van­det i det syd­lige Thai­land med sine knap 30 gra­der er for koldt, kan du tage et bad i en af pro­vin­sen Krabis var­me kil­der. Læs mere om Namtok Rawn, hvor du kan bade i et 40-42 grader varmt vand­fald, og om et par andre varme kilder.
Svøm med delfiner
Tags: Chanthaburi - Delfiner - Dyrevelfærd - Pattaya
Svøm med delfiner I Thailand kan du se del­fin­show og selv få lov at ud­føre tricks med del­fi­nerne, lige­som du kan svøm­me med dem. Læs om del­fin­showet i Oasis Sea World, og læs også, hvor­for ikke alle shows er lige anbefalelses­værdige.
Flagermustemplet Wat Pho Bang Khla
Tags: Chachoengsao - Templer - Flagermus
Flagermustempel Se nogle meget store flagermus i et tempel to timers kørsel fra Bangkok og fra Pattaya. De kan have et vingespænd på over 150 cm, og de bærer det latinske navn Pteropus vampyrus. Når du ser dem flyve tæt forbi dig, vil du uværgerligt tænke på Dracula!
Magisk pavillon i Tham Phraya Nakhon
Tags: Tham Phraya Nakhon - Hule - Prachuap Khiri Khan - Hua Hin
Tham Phraya Nakhon I provinsen Prachuap Khiri Khan, ikke så langt fra turist- og kongebyen Hua Hin, finder du en skjult eventyrverden og en magisk pavillon i hulen Tham Phraya Nakhon. Er du på de kanter, er hulen så rigeligt et besøg værd.
Erawan Cave
Tags: Aktiviteter - Nong Bua Lamphu - Loie - Erawan Cave - Hule
Erawan Cave Erawan Cave lader dig tage et smut gen­nem et bjerg via en ræk­ke na­tur­li­ge hu­ler. Du får rørt ben­musk­ler­ne, og får sam­ti­dig en flot ud­sigt fra hu­lens to ud­gan­ge, der beg­ge lig­ger højt op­pe på et bjerg. Era­wan er det thai­land­ske navn for hin­du­gu­den In­dras hvi­de ele­fant med tre hoveder.
Gammelt Khmer-tempel i Phanom Rung
Tags: Buriram - Phanom Rung - Prasat Muang Tam - Ruiner - Isaan - Aktiviteter
Phanom Rung Før Thailand blev Thailand, var der Khmer-riget. Det om­fat­tede Cam­bod­ja, det syd­lige Viet­nam og store dele af Laos og Thai­land. De bedst kendte res­ter af Khmer-riget er dets gam­le hoved­stad Angkor i Cam­bod­ja, men du kan også finde res­ter i Thai­land, bl.a. i Phanom Rung, der lig­ger i pro­vin­sen Buri­ram i den syd­øst­lige del af Thailand.
Turistvenlig mad i Patong
Tags: Mad - Patong - Udsigt
Number 6 Restauranten Number 6 i Patong byder på god og billig thai­landsk mad til­passet turist­ganer. I den gamle afde­ling må du ofte stå i kø for at få en plads. Den nye afde­ling på en bjerg­side byder på mere plads - og en noget speciel (og gratis) køre­tur op af bjerget.
Naga Fireballs
Tags: Nong Khai - Fireballs - Fup - Mekong - Søslange - Phon Phisai - Isaan - Festival
Naga Fireballs Oplev fest­lig­he­der­ne ved Mekong-flodens bred i Nong Khai i for­bin­del­se med Naga Fire­ball Fes­ti­val. Her kan du op­le­ve sø­slan­gen Naga ud­spyde ild­kugler fra sit leje på Mekong-flodens bund. I hvert fald i hen­hold til folk­loren. Ild­kug­ler­ne er vir­ke­lige nok, men måske for­kla­rin­gen er lidt mere jordnær.
Miniørken i Thailand
Tags: Jordskulpturer - Lalu - Sa Kaeo - Sao Din - Nan - Phae Mueang Phi - Phrae - Natur
Miniørken i Thailand I Thailand kan du finde mini­udgaver af det ørken­land­skab med enkelt­stående kæmpe­klipper, som du kender så godt fra ameri­kanske westerns. Her er det blot jord, der er eroderet og skulp­tureret af naturens hånd ved hjælp af vind og vejr. Du finder jord­skulp­turerne tre for­skel­lige steder i Thailand. Læs mere ...
Flydende marked
Tags: Shopping - Flydende marked - Ratchaburi - Samut Songkhram - Aktiviteter - Chachoengsao
Flydende marked Thailand lægger vand til mange flydende markeder. Bliv padlet rundt mellem både, der tilbyder frisk frugt, mad og souvenirs. Læs især om det mest populære af de flydende markeder, Damnoen Saduak Floating Market.
Tempel i et træ
Tags: Templer - Samut Songkhram - Aktiviteter
Tempel i et træ Wat Bang Kung i provinsen Sa­mut Song­khran er et gam­melt tempel, der i dag er vokset ind i et træ som et andet Tor­ne­ro­se-slot. Læs mere om tem­plet og andre se­vær­dig­he­der i nærheden.
Marked på skinner
Tags: Maeklong - Shopping - Tog - Samut Songkhram - Aktiviteter
Maeklong Marked Markedet i Maeklong er ikke som andre mar­ke­der i Thai­land - el­ler i res­ten af ver­den. Det er pla­ce­ret på og langs tog­skin­ner­ne, li­ge før Mae­klong Sta­tion. Når to­get kom­mer, ryk­kes va­rer­ne til si­de. Læs me­re om det yderst spe­ci­el­le marked.
Tempel af flasker
Tags: Templer - Flasker - Sisaket - Isaan
Tempel af flasker Hvad sker der, når de ellers mådeholdne buddhistiske munke slår sig på flasken? Det kan du opleve i templet Wat Pa Maha Chedi Kaeo, også kendt som Wat Lan Kuad, der betyder Tempel af en million flasker.
Behandling i Thailand
Tags: Tandlæge - Operation - Briller
Behandling i Thailand Du kan ofte spare mange penge ved at få foretaget kosmetiske operationer og andre medicinske behand­linger i Thailand. Det være sig en hår­trans­plan­ta­tion, en fedt­sugning, en bryst­ope­ration til større eller mindre bryster eller en ny krone på tæn­der­ne. Du kan også spare penge ved at købe briller i Thailand.
Phuket Town weekend-marked
Tags: Phuket - Shopping - Mad - Patong - Kata-Karon - Kamala - Phuket Town
Phuket Town weekend-marked Weekend-markedet i Phuket Town byder både på shop­ping med bil­ligt tøj og sou­ve­nirs og spæn­den­de mad­op­le­vel­ser i såvel den søde som den stærke af­de­ling. Se også, hvor­dan man laver hjem­me­la­vet is på to minutter.
Parasailing i Thailand
Tags: Aktiviteter - Parasailing - Patong - Pattaya - Fup
Parasailing Flyv fugl, flyv. Hvis du ikke er bange for højder, kan det være lidt af en oplevelse at prøve parasailing på din ferie i Thailand.
Utrolig udsigt over Krabi
Tags: Aktiviteter - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt
Tiger Cave Temple Tiger Cave Temple byder på en helt fantastisk udsigt over Krabi. Men der er ingen genvej til den fantastiske udsigt, du skal op ad 1.237 trappetrin. Udsigten er dog så rigeligt besværet værd.
Smuk sejltur på Mae Kok
Tags: Chiang Mai - Chiang Rai - Thaton - Aktiviteter - Mae Kok - Natur
Smuk sejltur på Mae Kok Hvis du besøger Chiang Rai, bør du ankomme med langbåd ad floden Mae Kok. Det er en smuk sejltur, hvor du kan nyde den fantastiske natur i form af floden, jungle og bjerge.
Flyvetur i junglen
Tags: Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi
Zip-line Få en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge med en fly­ve­tur mel­lem jung­lens træ­top­pe. Ud­over fly­ve­tu­re­ne skal du over smal­le hæn­ge­bro­er, op ad spink­le vin­del­trap­per og an­det, der kan gi­ve dig et lil­le gys i maven.
Imponerende træhytte
Tags: Aktiviteter - Pattaya - Sanctuary of Truth - Elefantridning
Sanctuary of Truth Sanctuary of Truth er et enormt hus byg­get i træ og rigt de­ko­re­ret med træ­re­li­ef­fer og -fi­gu­rer, der er in­spi­re­ret af øst­lig fi­lo­so­fi og re­li­gi­on. Sanc­tu­ary of Truth er tre gan­ge så højt som Run­de­tårn og er byg­get uden brug af mo­der­ne til­tag som søm og skruer.
Shopping i Bangkok
Tags: Aktiviteter - Bangkok - Shopping
Shopping i Bangkok I Bangkok ligger stor­cen­tre­ne som per­ler på en snor, og det stør­ste er mere end 7 gan­ge stør­re end Dan­marks stør­ste cen­ter, Field's. Og så er der al­le mar­ke­der­ne, hvor du kan kø­be alt mel­lem him­mel og jord til næs­ten in­gen pen­ge. Læs om de for­skel­li­ge ind­købs­mu­lig­he­der i shopping-paradiset.
Oplev den fantastiske natur i Phang Nga Bugt
Tags: Aktiviteter - Phuket - Krabi - Phang Nga - Natur
Phang Nga Bugt Hvis du kun tager på én ud­flugt i Thai­land, så sørg for, at det bli­ver en tur rundt i Phang Nga Bugt. Du vil op­­le­­ve fan­­tas­­tisk flot­te klip­pe­øer rej­se sig lod­ret op fra van­det, og du kan be­sø­ge skjul­te ver­de­ner i hu­le øer. Og så er det end­da næs­ten gra­tis. Læs om tu­ren og se bil­le­der af den fan­tas­tiske natur.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Facebook

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce: