Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Phang Nga Bay

Phang Nga Bay er fyldt med imponerende kalkstensklipper og -øer, der står lodret op fra vandet.

Tags: Phang Nga - Phuket - Krabi - Natur - Sejlads - Aktiviteter - Nationalpark

Hvis du kun ta­ger på én ud­flugt, mens du er i Thai­land, så vælg en tur rundt i Phang Nga Bay. Du vil op­le­ve et fan­tas­tisk flot sce­ne­ri, som du ab­so­lut ik­ke kan se hjem­me i fla­de Dan­mark. Mens du sejler i et ad­stadigt tem­po på en hyg­ge­lig ud­flugts­båd, vil du opleve den ene impo­nerende klip­peø efter den anden rejse sig maje­stæ­tisk lodret op fra vandet i et konstant skiftende sceneri.

Det er som, hvis en kæmpe havde taget en håndfuld store klipper og med ét kast har spredt dem ud over hele bugten.

Klipperne består af "blød" kalksten, som vandet har gnavet i gennem tusinder af år, så nogle gange vil du se klipper, som tilsyneladende trodser tyngdekraften, og som ser ud som om de burde vælte ved det mindste vindpust.

Du kan se nog­le bil­le­der her på si­den, men de yder slet ikke op­le­vel­sen ret­fær­dig­hed. Det er én ting at se en klip­pe på et bil­le­de, hvor det er svært at få et ind­tryk af stør­rel­sen, og så stå for foden af den og kigge op. Det er som at stå for foden af en skyskraber, men her er det ikke et skelet af stål, der ligger bag, men et af naturens undere.

Phang Nga-udflugter

Phang Nga Bay strækker sig fra ferieøen Phuket i vest og østpå til Krabi på fastlandet og nordpå til provinsen Phang Nga, der har givet bugten sit navn. Der findes en lang række selskaber, der arrangerer forskellige ture i Phang Nga Bay. Både med udgangspunkt fra Phuket og fra Krabi.

De fleste tilbyder besøg på tre til fire øer med enten speedbåd eller en langsom turistbåd. Tag endelig ikke speedbåden! En stor del af oplevelsen er den langsomme sejlads gennem bugten. Læs mere om ulemperne ved speedbåde i artiklen Undgå speedbåde.

Den langsomme båd har end­nu en for­del, den er nem­lig las­tet med gum­mi­ka­no­er, som bru­ges til at sej­le dig ind i hu­ler og hu­le øer. Du skal selv­føl­ge­lig ik­ke selv læg­ge arm­kræf­ter til, ka­no­en pad­les af en gui­de, der er vant til mos­ten, og som og­så kan for­tæl­le dig lidt om øer­ne og grotterne.

Jeg har været af sted flere gange med flere forskellige arrangører. I skrivende stund har jeg været afsted syv gange. Første gang var i strålende solskin, men uden kamera (se om siden) og solcreme. Jeg kan anbefale, at du medbringer begge dele! Anden gang var der ikke så meget sol, som det kan ses på billederne som for de flestes vedkommende stammer fra min tur nummer to.

Det er lidt forskelligt, hvad der inkluderes på de forskellige udflugter, men der er typisk tale om heldagsture, hvor du bliver hentet om morgenen på hotellet. Herefter køres du til molen, hvor båden venter, og så stævner I ud i bugten. Du kan få sodavand og vand ad libitum helt gratis, mens du har mulighed for at købe øl.

På min første tur stod be­sæt­nin­gen for un­der­hold­ning, bl.a. i form af et drag show, mens det på den an­den tur var nog­le med­pas­sa­ge­rer, der stod for un­der­hold­nin­gen med med­brag­te mu­sik­in­stru­men­ter, sang og godt humør.

På mine efterfølgende ture har der ikke været menneskelig underholdning, men så har der været mere tid til at nyde naturens underholdning.

Efter at have be­søgt et par øer, ser­ve­res der et mål­tid mad, og efter endnu et ø-be­søg eller to går tu­ren så småt til­ba­ge til mo­len. Sidst på ef­ter­mid­da­gen er du til­ba­ge på ho­tel­let. Læs mere om nog­le af ud­flugts­må­le­ne læn­ge­re ne­de på siden.

Og hvad koster sådan en fantastisk tur så? Ja, det er næsten det mest fantastiske. Prisen kan være så lav som 1.500 baht (1500 baht) pr. person. Og det er altså inklusive transport fra og til hotel, gratis drikkevarer, måltid og så selvfølgelig selve sejladsen og den fantastiske oplevelse.

Bestiller du på nettet koster en udflugt typisk mellem 3.000 og 4.000 baht (mellem 3000 og 4000 baht), men køber du turen i en af de mange udflugtsboder, kan du nemt forhandle prisen ned på det halve. Og du behøver ikke bestille i god tid, oftest er det tids nok om eftermiddagen dagen inden, du vil af sted. Det har ydermere den fordel, at du kan vurdere, hvordan vejret vil være. Turen er selvfølgelig bedst uden voldsomme bølger.

Sammenlign de forskellige ture, gerne ved at besøge flere forskellige udflugtsboder, og vælg så den, du bedst kan lide. Bemærk, at du ikke kan gå 100 procent ud fra turistbrochurerne om de forskellige udflugter. Vejr, vind og ikke mindst tidevandet har betydning for, hvad der er muligt. Der er fx nogle grotter og steder, som man kun kan få adgang til ved lavvande, og andre som man kun kan få adgang til ved højvande.

I Hong Island er der fx en sammenstyrtet grotte, som jeg var inde i på min første tur. Den ligger som en helt afsondret og meget stille verden. Men det var ikke muligt at komme derind på mine senere ture. Jeg håber at være mere heldig næste gang, jeg tager på rundtur i Phang Nga Bay.

James Bond Island

Næsten alle ud­flug­ter in­klu­de­rer et be­søg på Koh Ping Gan, der i dag er me­re kendt som Ja­mes Bond Is­land. Den blev nem­lig brugt som lo­ca­ti­on for Ja­mes Bond-fil­men Man­den med den gyld­ne pi­stol, hvor Bond og skur­ken Sca­ra­man­ga mød­tes til en duel på stran­den foran en im­po­ne­ren­de klippe, der står blot 40 meter fra strandkanten.

Som du kan se på billedet, har vandet gnavet af klippen, så den efter­hånden minder om en lodret stående nål. Klippen hedder da også Koh Tapu, hvilket betyder nåleøen.

Ellers by­der Ja­mes Bond Is­land på et lidt spe­ci­elt klip­pe­skred, hvor det ser ud som om, en stor kniv har skå­ret en ski­ve af klippen.

Du kan også finde en række huler, som er skabt ved, at vandet har eroderet de blødeste dele af klippen væk:

Udflugts­båden kan ikke læg­ge til ved Ja­mes Bond Is­land, i ste­det frag­tes du det sid­ste styk­ke ind til stran­den i en sær­lig long-tail boat med plads til mange passagerer.

Som et mo­der­ne islæt er øen for­sy­net med en ræk­ke tu­rist­bo­der, der fald­by­der di­ver­se krams. Det skæm­mer des­vær­re øen en del, i hvert fald i mine øjne.

Selvom James Bond Island er den mest be­røm­te og mest be­søg­te i Phang Nga, så er det ikke min favorit, omend den selv­føl­ge­lig er et besøg værd.

Koh Hong

Et besøg på Koh Hong er og­så med i de fles­te ud­flug­ter, og det er ik­ke uden grund. Øen in­de­hol­der en stor la­gu­ne, og det er den, der har gi­vet øen sit navn. "Hong" be­ty­der "værelse" eller "rum", og som du kan se, min­der det om et stort aflukket rum, når du kig­ger fra bun­den af øens la­gu­ne og ud langs de om­gi­ven­de klipper.

Man kan sej­le ind i la­gu­nen via mun­din­gen bag klip­pen på bil­le­det oven­for, men nogle kaptajner på ture med medbragte kanoer vælger i stedet at ankomme ad bagvejen. I så fald sker ind­sej­lin­gen gen­nem en tun­nel fra den an­den si­de af øen.

Det giver en spæn­den­de ef­fekt; du fø­ler sim­pelt­hen, at du kom­mer ind i en helt frem­med ver­den, når du kom­mer ud af tun­nel­len. Uanset hvilken vej kaptajnen vælger, så får du på kanoturene lov at sejle gennem tunnellen.

Sam­me ef­fekt op­når du i end­nu hø­je­re grad, når du en­tre­rer en sam­men­styr­tet hu­le, der lig­ger in­de i selve øen. En me­get smal tun­nel le­der ind til hu­len, hvor bjerg­top­pen er styr­tet ned, så der er åbent til him­len. Her får du vir­ke­lig fø­lel­sen af at væ­re kom­met ind i en helt frem­med, af­luk­ket ver­den med lod­ret­te klip­pe­væg­ge op mod him­len he­le ve­jen rundt.

Turen derind går gennem en meget lille tunnel.

Tunnellen er så lav, at adgangen afhænger af tidevandet. Jeg var in­de i den sam­men­styr­te­de hu­le på min før­ste tur til Koh Hong, men på efterfølgende ture har tidevandet været for højt til besøg, så jeg har desværre ingen billeder derindefra.

Koh Panak

Det er ikke alle ture, der medtager Koh Panak, men den er nu også et besøg værd. Der findes flere in­den­land­ske søer på øen, som du kan komme ind til via en ræk­ke tun­nel­ler. Nogle ligger i vand­højde, andre skal man kravle op til. Det er lidt for­skel­ligt, hvilke søer de forskellige tur­arran­gører besøger.

Ved dem i vand­højde, er man af­hæn­gig af ti­de­van­det. På dette besøg på Koh Pa­nak, fo­re­gik det til fods gen­nem en tun­nel, hvor der si­ne ste­der var knæ­dybt vand og me­get lavt til lof­tet. Og sø­en var uden vand. Når ti­de­van­det er hø­je­re, er der vand i søen, og man pad­ler derind.

Det er en spæn­den­de ver­den, så­dan en in­de­lukket sø, uan­set om der er vand i den el­ler ej. Her fin­der du stej­le bjerg­væg­ge og man­gro­ve­træ­er, der har lært at over­le­ve trods de om­skif­ten­de vandstande.

Strand

De fleste ud­flug­ter in­de­hol­der et op­hold på en ti­mes tid på en strand på en af de man­ge øer i Phang Nga Bay. Men du kan også ri­si­ke­re at få lov at lå­ne en ka­no i ste­det for at slik­ke sol på stran­den. Det var i hvert fald til­fæl­det på min tur num­mer to.

Får du det til­bud, så tag mod det med kys­hånd. Du kan al­tid lig­ge på stran­den til­ba­ge på Phu­ket eller i Kra­bi. Men det er ik­ke så tit, du får mu­lig­hed for at pad­le i en ka­no og selv gå på op­da­gel­se i så na­tur­skøn­ne omgivelser.

Tags: Phang Nga - Phuket - Krabi - Natur - Sejlads - Aktiviteter - Nationalpark

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: