Sikkerhed i Thailand

Når du er i Thailand, skal du tænke lidt ekstra på din egen sikkerhed.

Jeg ved ikke, om thaierne mener, at sikkerhed er en by i Rusland, men den ligger i hvert fald ikke i Thailand.

Jeg tænker ikke på personlig sikkerhed i forbindelse med overfald og for­bry­del­ser. I den hen­se­en­de føler jeg mig meget mere tryg i Thailand end på Nørre­bro i Kø­ben­havn. Pro­ble­met er der­imod, at mange af de regler og love om sik­ker­hed, som vi tager for givet i Danmark, ikke findes i Thailand. Eller de ignoreres.

Trafiksikkerhed

Det er ikke kun reg­ler­ne - el­ler man­glen her­på - der er et pro­blem; det er i li­ge så høj grad thai­er­nes mang­len­de for­stå­el­se af sik­ker­hed. Hvor man­ge dan­ske for­æl­dre ken­der du fx, der vil­le kø­re på en scoo­ter med et fire-årigt barn stå­en­de på fod­hvi­le­ren og en seks-årig bag­på, mens de selv iv­rigt snak­ker i mobilen?

Synet af små ubeskyttede børn på scootere er nok det, jeg har sværest ved at vænne mig til i Thailand.

Problemet er dog ikke kun thaiernes lige­gyl­dig­hed over for love og regler, men i mindst lige så høj grad fra­væ­ret af love og regler. Oven­nævn­te scooter-ek­sem­pel er således fuldt lovligt, eneste krav er, at føreren har hjelm på og har køre­kort (hvilket han så langt fra altid har).

Det er også lovligt at fragte pas­sa­ge­rer på ladet af pick-up'er og last­bi­ler. På bil­le­det her ser du et byg­ge­sjak, der bliver kørt hjem efter da­gens dont. Det sker ind­imel­lem, at så­dan en last­bil kø­rer galt, og det resul­te­rer så of­te i man­ge dræbte.

Der er dog også grænser for lov­løs­he­den, men lovene virker ikke altid lige logiske. Det er fx påbudt at bruge sikker­heds­se­le i taxier. Det vil sige, at du fuldt lovligt kan sidde i en åben tuk tuk uden be­skyt­tel­se af nogen art og uden krav om sik­ker­heds­se­le, men når du sidder i en be­skyt­ten­de stål­kasse, skal du have sele på. Prøv endelig en tuk tuk, bare for at prøve den, men ellers så brug en taxi. Den er for øvrigt også billigere.

Køkkenhygiejne

Det er langt fra kun i tra­fik­ken, at lo­ve og reg­ler ad­skil­ler sig fra de dan­ske. Jeg ved ik­ke, om de har fø­de­va­re­myn­dig­he­der i Thai­land, men det vir­ker ik­ke så­dan.

Det er ik­ke usæd­van­ligt at se rot­ter el­ler di­ver­se kryb på uden­dørs spi­se­ste­der. Og ejer­ne af de man­ge ga­de­vog­ne med mad ken­der ab­so­lut ik­ke no­get som helst til selv sim­ple reg­ler in­den for fø­de­va­re­sik­ker­hed, som fx ad­skil­lel­se af kød og grønt. Det gæl­der for øv­rigt og­så for man­ge af res­tau­ran­ter­ne. Det er ikke som i Dan­mark, hvor man skal på kur­sus for at få lov at ko­ge en pøls­e på et fritidshjem!

Med tanke på køkken­hy­gi­ej­nen i Thailand kan det være fris­ten­de at kun spise på store, vest­ligt udseende res­tau­ran­ter eller på fast­food-steder som McDonalds. Men det vil være synd og skam, læs mere om hvorfor på siden Kulinarisk rejse.

Når du køber mad hos madvogne, i gadekøkkener og lignende, vil det være en god ide at bede om gennemstegt mad. Det hjælper en lille smule på madsikkerheden, det vil jo være trist at få ferien ødelagt af dårlig mave eller det, der er værre.

Poetisk strøm

Elektricitet er et andet om­rå­de, hvor der ta­ges yderst let på sik­ker­he­den. Det er kun gan­ske få ste­der, at man er be­gyndt at ned­grave el­kab­ler. Nor­ma­len er, at de hæn­ger i mas­ter, hvor de i et la­by­rin­tisk vir­var kæm­per om den tran­ge plads. Det kan se helt po­etisk ud, men det er mås­ke ikke helt nemt at være elek­tri­ker og skul­le fin­de det ret­te kabel i virvaret.

De poetisk opsatte kabler er dog ikke den store synder, når det gælder el-ulykker. Problemet er i stedet dårlig kabling i husene eller i elek­tris­ke appa­ra­ter og thaiernes mang­len­de respekt for strøm. Det ses ikke mindst i for­bin­del­se med de årligt tilba­ge­ven­den­de over­svøm­mel­ser i regn­tiden, hvor en god del af de om­kom­ne er blevet dræbt af strøm­stød. Klik på dette link til reuters for at se et skræmmende eksempel på thaiernes manglende forståelse og respekt for strøm. Jeg kan des­vær­re ikke selv bringe billedet på grund af op­havs­ret­ten. Jeg har set lignende billeder fra andre steder med over­svøm­mel­ser, dette er ikke et ene­stå­en­de tilfælde!

Ikke for at gøre dig over­nervøs, men der dør des­værr­e hvert år et par turister af stød, når de tager bad, på grund af over­gang i vand­var­meren. Hvis vand­var­meren sidder i bade­væ­rel­set, så tjek lige, at der i det mind­ste ikke er synlige, blottede ledninger. Tjek også gerne andre el-instal­la­tio­ner i hotel­væ­rel­set. Problemet er normalt størst i de billigere hoteller og gæstehuse.

Security first

Jeg har set flere byggepladser reklamere med, "sikkerhed først", men det gælder kun store bygge­plad­ser, og selv der er det vist ikke noget, arbej­der­ne tager så høj­ti­de­ligt. På de mindre bygge­plad­ser er det slet ikke noget, man går op i.

På billedet nedenfor kan du se et ty­pisk thai­landsk stil­lads. Det be­står af bam­bus, der nød­tørf­tigt er bun­det sam­men. Be­mærk, at der ik­ke er no­gen sti­ge, ar­bej­der­ne krav­ler på akro­ba­tisk vis op ad sel­ve stil­lad­set.

En­kel­te ste­der har jeg set dob­belt­stil­lads, og­så i bam­bus. For­skel­len i sik­ker­heds­ni­veau­et er nok ik­ke så stort, men det giver dog mu­lig­hed for bru­gen af en pla­de, man kan stå på. Det fore­går ty­pisk på den måde, at ar­bej­de­ren ta­ger en pla­de med op på stilladset, og han slæ­ber så rundt med pla­den, alt efter hvor han skal stå og arbejde.

Til småreparationer bruger man slet ikke stil­lads. Tjek fx det­te bil­le­de, hvor der blot skulle plet­ma­les lidt på fa­ca­den. Og nej, der blev ik­ke brugt sti­ge, når han skul­le op og ned fra "stil­lad­set". Her er man dog lidt mere op­mærk­som på sik­ker­he­den. En ek­stra per­son står klar til at ad­va­re de for­bi­pas­se­ren­de på ga­de­plan, hvis ma­le­ren skulle falde ned.

Du kan glæde dig over, at du er i Thailand på ferie og ikke som byg­nings­ar­bej­der. Du skal blot huske at tage dig i agt for faldende arbejdere.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Thailand er templernes land
Tags: Templer - Bangkok - Chiang Mai - Chiang Rai - Krabi - Nan - Sisaket - Ang Thon - Buddha - Sa­mut Song­khram - Chachoengsao - Nakhon Pathom - Stupa - Klokker
Templer Hvis du er interesseret i templer, eller du bare gerne vil se imponerende, religiøse bygninger, er Thailand det rette sted. Læs om imponerende templer og om yderst specielle templer i Thailand og om stupaer, klokkeklang og Buddhaer.
Ingen vej uden om et wai
Tags: Kultur - Wai
Wai - for en thai! I Thai­land hil­ser man ikke med et hånd­tryk - og slet ikke med om­fav­nel­se eller kind­kys. I ste­det bru­ger man et wai, hvor hæn­der­ne hol­des sam­let for­an krop­pen, mens man bø­jer ho­ve­det. Som tu­rist for­ven­tes du ikke at hil­se med et wai, men du bør i nog­le til­fæl­de be­svare et wai. Læs nær­me­re om, hvor­når du skal be­sva­re et wai, og hvor­dan du gør.
Urene fødder: Pas på, hvad du træder på
Tags: Kultur - Fødder - Templer
Urene fødder Du skal være op­mærk­som på dine fød­der, og hvad du gør med dem, når du er i Thai­land. Fød­derne be­trag­tes som urene - ikke at for­vek­sle med be­skid­te, for uanset hvor meget du vasker dem, vil de for­blive urene. Læs mere om, hvad du abso­lut ikke skal gøre og træde på med fødderne.
Thailandsk
Tags: Thailandsk
Thailandsk Læs lidt om det thai­land­ske sprog og skrift­teg­nene, og få hjælp til nogle prak­tis­ke glo­ser til fe­rien i Thai­land. Hvis du har lyst til at for­dybe dig yder­li­gere i spro­get og skrift­teg­nene, får du så­mænd og­så lidt hjælp til det.
Ladyboys, Thailands tredje køn
Tags: Ladyboys - Operation
Ladyboys Thailand er kendt for sine ladyboys, der er accep­teret i Thailand på lige fod med mænd og kvinder. De kan være nærmere det vest­lige skøn­heds­ideal end mange thai­land­ske piger. Læs mere om det tredje køn og vejen fra dreng til ladyboy.
Sikkerhed i Thailand
Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El
Sikkerhed i Thailand Sikkerhed i Thailand er ikke helt det samme som hjemme i Danmark. Det er ikke kun reg­ler­ne - el­ler man­glen her­på - der er et pro­blem; det er i li­ge så høj grad thai­er­nes mang­len­de for­stå­el­se af sik­ker­hed. Læs mere ...
Loy krathong/yee peng
Tags: Kultur - Traditioner - Chiang Mai - Fup
Loy krathong/yee peng Loy krathong/yee peng er en af thai­lands vig­tig­ste mær­ke­da­ge, hvor thai­erne sø­sæt­ter fly­den­de of­fer­bå­de og op­sen­der fly­ven­de lan­ter­ner. Op­lev 10.000 fly­ven­de lan­ter­ner bli­ve sendt til vejrs i Chiang Mai, Thai­lands næst­stør­ste by.
Topløs i Thailand
Tags: Kultur - Strand - Nøgenhed - På rejsen
Badende thaier Glem alt om at bade top­løs i Thai­land, hvis du er kvin­de. Mænd og børn kan godt ba­de med bar over­krop, men tag tøj på, når I skal til og fra stran­den. Thai­er­ne er et blu­fær­digt fol­ke­færd, og de ba­der sæd­van­lig­vis fuldt på­klædt - det gæl­der og­så mænd og børn.
Kulinarisk rejse
Tags: Kultur - Mad - Phuket - Insekter
Mad Tag på ku­li­na­risk rej­se i Thai­land. Det thai­­land­ske køk­­ken er bå­de spæn­­den­de og an­der­­le­des, end de hjem­li­ge kar­­tof­­ler med fri­­ka­­del­­ler og brun sovs. Og det er ik­ke kun smags­­lø­ge­ne, der til­­freds­­stil­­les, ma­den er og­så en fryd for øjnene.
Songkran
Tags: Kultur - Traditioner
Songkran Songkran er Thai­lands nyt­år, og det kan væ­re en yderst våd for­nø­jel­se. Selv­om Thai­land nu føl­ger vo­res ka­len­der og skif­ter års­tal d. 1. ja­nu­ar, så fal­der det rig­ti­ge nyt­år først i april, hvor det fej­res på be­hø­rig vis med mas­ser af vand.
Korruption på godt og især ondt
Tags: Korruption - Patong - Phuket - Politi - På rejsen - Forbrydelse - Piratkopier
Penge under bordet Korrup­tion er me­get ud­bredt i Thai­land, og selv­om den slags er et on­de, så kan der væ­re si­tua­ti­o­ner, hvor det kan væ­re en for­del for dig. Du bør læ­se den­ne si­de for din egen skyld.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Facebook

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.