Sikkerhed i Thailand

Når du er i Thailand, skal du tænke lidt ekstra på din egen sikkerhed.

Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El - Kultur

Jeg ved ikke, om thaierne mener, at sikkerhed er en by i Rusland, men den ligger i hvert fald ikke i Thailand.

Jeg tænker ikke på personlig sikkerhed i forbindelse med overfald og for­bry­del­ser. I den hen­se­en­de føler jeg mig meget mere tryg i Thailand end på Nørre­bro i Kø­ben­havn. Pro­ble­met er der­imod, at mange af de regler og love om sik­ker­hed, som vi tager for givet i Danmark, ikke findes i Thailand. Eller de ignoreres.

Trafiksikkerhed

Det er ikke kun reg­ler­ne – el­ler man­glen her­på – der er et pro­blem; det er i li­ge så høj grad thai­er­nes mang­len­de for­stå­el­se af sik­ker­hed. Hvor man­ge dan­ske for­æl­dre ken­der du fx, der vil­le kø­re på en scoo­ter med et fire-årigt barn stå­en­de på fod­hvi­le­ren og en seks-årig bag­på, mens de selv iv­rigt snak­ker i mobilen?

Synet af små ubeskyttede børn på scootere er nok det, jeg har sværest ved at vænne mig til i Thailand.

Problemet er dog ikke kun thaiernes lige­gyl­dig­hed over for love og regler, men i mindst lige så høj grad fra­væ­ret af love og regler. Oven­nævn­te scooter-ek­sem­pel er således fuldt lovligt, eneste krav er, at føreren har hjelm på og har køre­kort (hvilket han så langt fra altid har).

Det er også lovligt at fragte pas­sa­ge­rer på ladet af pick-up'er og last­bi­ler. På bil­le­det her ser du et byg­ge­sjak, der bliver kørt hjem efter da­gens dont. Det sker ind­imel­lem, at så­dan en pickup eller last­bil kø­rer galt, og det resul­te­rer så of­te i man­ge dræbte.

Der er dog også grænser for lov­løs­he­den, men lovene virker ikke altid lige logiske. Det er fx påbudt at bruge sikker­heds­se­le i taxier. Det vil sige, at du fuldt lovligt kan sidde i en åben tuk tuk uden be­skyt­tel­se af nogen art og uden krav om sik­ker­heds­se­le, men når du sidder i en be­skyt­ten­de stål­kasse, skal du have sele på. Prøv endelig en tuk tuk, bare for at prøve den, men ellers så brug en taxi. Den er for øvrigt også billigere.

Mens coronavirussen har haft mange slemme effekter, så har den dog også haft en enkelt positiv effekt, når det gælder sikkerheden i Thailand. Man har forstået, at man skal beskytte sig.

Køkkenhygiejne

Det er langt fra kun i tra­fik­ken, at lo­ve og reg­ler ad­skil­ler sig fra de dan­ske. Jeg ved ik­ke, om de har fø­de­va­re­myn­dig­he­der i Thai­land, men det vir­ker ik­ke så­dan.

Det er ik­ke usæd­van­ligt at se rot­ter el­ler di­ver­se kryb på uden­dørs spi­se­ste­der. Og ejer­ne af de man­ge ga­de­vog­ne med mad ken­der ab­so­lut ik­ke no­get som helst til selv sim­ple reg­ler in­den for fø­de­va­re­sik­ker­hed, som fx ad­skil­lel­se af kød og grønt. Det gæl­der for øv­rigt og­så for man­ge af res­tau­ran­ter­ne. Det er ikke som i Dan­mark, hvor man skal på kur­sus for at få lov at ko­ge en pøls­e på et fritidshjem!

Med tanke på køkken­hy­gi­ej­nen i Thailand kan det være fris­ten­de at kun spise på store, vest­ligt udseende res­tau­ran­ter eller på fast­food-steder som McDonalds. Men det vil være synd og skam, læs mere om hvorfor i artiklen Kulinarisk rejse.

Når du køber mad hos madvogne, i gadekøkkener og lignende, vil det være en god ide at bede om gennemstegt mad. Det hjælper en lille smule på madsikkerheden, det vil jo være trist at få ferien ødelagt af en madforgiftning.

Poetisk strøm

Elektricitet er et andet om­rå­de, hvor der ta­ges yderst let på sik­ker­he­den. Det er kun gan­ske få ste­der, at man er be­gyndt at ned­grave el­kab­ler. Nor­ma­len er, at de hæn­ger i mas­ter, hvor de i et la­by­rin­tisk vir­var kæm­per om den tran­ge plads. Det kan se helt po­etisk ud, men det er mås­ke ikke helt nemt at være elek­tri­ker og skul­le fin­de det ret­te kabel i virvaret.

De poetisk opsatte kabler er dog ikke den store synder, når det gælder el-ulykker. Problemet er i stedet dårlig kabling i husene eller i elek­tris­ke appa­ra­ter og thaiernes mang­len­de respekt for strøm. Det ses ikke mindst i for­bin­del­se med de årligt tilba­ge­ven­den­de over­svøm­mel­ser i regn­tiden, hvor en god del af de om­kom­ne er blevet dræbt af strøm­stød.

Ikke for at gøre dig over­nervøs, men der dør des­værr­e hvert år et par turister af stød, når de tager bad, på grund af over­gang i vand­var­meren. Hvis vand­var­meren sidder i bade­væ­rel­set, så tjek lige, at der i det mind­ste ikke er synlige, blottede ledninger. Tjek også gerne andre el-instal­la­tio­ner i hotel­væ­rel­set. Problemet er normalt størst i de billigere hoteller og gæstehuse.

Security first

Jeg har set flere byggepladser reklamere med, "sikkerhed først", men det gælder kun store bygge­plad­ser, og selv der er det vist ikke noget, arbej­der­ne tager så høj­ti­de­ligt. På de mindre bygge­plad­ser er det slet ikke noget, man går op i.

På billedet nedenfor kan du se et ty­pisk thai­landsk stil­lads. Det be­står af bam­bus, der nød­tørf­tigt er bun­det sam­men. Be­mærk, at der ik­ke er no­gen sti­ge, ar­bej­der­ne krav­ler på akro­ba­tisk vis op ad sel­ve stil­lad­set.

En­kel­te ste­der har jeg set dob­belt­stil­lads, og­så i bam­bus. For­skel­len i sik­ker­heds­ni­veau­et er nok ik­ke så stort, men det giver dog mu­lig­hed for bru­gen af en pla­de, man kan stå på. Det fore­går ty­pisk på den måde, at ar­bej­de­ren ta­ger en pla­de med op på stilladset, og han slæ­ber så rundt med pla­den, alt efter hvor han skal stå og arbejde.

Til småreparationer bruger man slet ikke stil­lads. Tjek fx det­te bil­le­de, hvor der blot skulle plet­ma­les lidt på fa­ca­den. Og nej, der blev ik­ke brugt sti­ge, når han skul­le op og ned fra "stil­lad­set". Her er man dog lidt mere op­mærk­som på sik­ker­he­den. En ek­stra per­son står klar til at ad­va­re de for­bi­pas­se­ren­de på ga­de­plan, hvis ma­le­ren skulle falde ned.

Du kan glæde dig over, at du er i Thailand på ferie og ikke som byg­nings­ar­bej­der. Du skal blot huske at tage dig i agt for faldende arbejdere.

Tags: Sikkerhed - Scooter - Transport - Mad - El - Kultur

Andre artikler om Thailands kultur: