Phi Phi Islands

Phi Phi-øerne udgør et lille paradis her på jord.

Phi Phi-øerne er et tropisk para­dis med en fan­tas­tisk natur i form af im­po­ne­rende kalk­stens­bjerge, klipper og huler og ikke mindst fan­tas­tiske hvide sand­strande med krys­tal­klart vand. Det er ikke uden grund, at strand­sce­nerne i filmen The Beach, hvor Leonardo De Caprio finder verdens bedste strand, er optaget her.

Inden du læser videre, så tjek lige denne video, som JRBazil har lavet med flotte billeder fra Phi Phi:

Phi Phi-øerne består af seks øer, hvoraf kun Phi Phi Don er fast beboet. Lidt syd her­for ligger Phi Phi Ley, der lagde strand til The Beach-optagelserne. De res­te­rende øer er ikke ret store, men et par af dem har dog strande, der kan være et besøg værd, eller de har koral­rev, der kan være en dykning værd.

Phi Phi-øerne hører til pro­vin­sen Krabi, og de ligger stort set midt mellem Krabi og Phuket, cirka halv­an­den times sejlads fra hver. Så selv hvis du ikke har tænkt dig at holde hele din ferie på Phi Phi, så kan du nemt tage en smuttur på en dag eller to, hvis du opholder dig i et af de to ferieområder. Du kan købe returbilletter til færgen for 600-750 baht i de fleste turistboder.

Du skal være opmærksom på, at den sidste færge fra Phi Phi afgår sidst på efter­middagen, så hvis du nøjes med en dag­tur, får du reelt kun nogle ganske få timers ophold (i værste fald et par timer, i bedste fald 6-7 timer). Det kan derfor være en god ide med mindst én overnatning.

Phi Phi besøges hoved­sa­ge­ligt af turister under 30 år, omend øerne også til­træk­ker turister, der er kommet over den første (og anden) ungdom, som fx denne skribent. Mange af de lidt ældre og børne­familier fore­trækker de mere luksuriøse feriesteder på den nordøstlige side af Phi Phi Don, hvor det også er oplagt at holde bryllupsferie.

Phi Phi Don

Phi Phi Don er næs­ten to ad­skil­te øer, for­bun­det af en flad land­tan­ge med strand til beg­ge si­der.

Land­tan­gen læg­ger grund til en del af ho­ved­byen, Phi Phi Don Village. Der er dog ikke tale om en by i tra­di­tio­nel forstand, men nærmere om en lille ferie­landsby med ganske få veje omkranset af boder med diverse turist­tilbud og spisesteder.

Vejene er hel­ler ik­ke ve­je i tra­di­tio­nel for­stand. Bi­ler og an­dre mo­to­ri­se­re­de kø­re­tø­jer be­nyt­tes kun af de lo­ka­le til at kom­me fra by til by. Trans­port i ho­ved­byen Phi Phi Don Vil­lage fo­re­går til fods, omend en­kel­te lo­ka­le kø­rer på cy­kel. Varer, kufferter osv. transporteres på trækvogne.

Der er kun én høj byg­ning på øen, Phi Phi Hotel, hvor jeg har over­nat­tet de gange, jeg har be­søgt Phi Phi. Dels for­di ho­tel­let lig­ger blot et sten­kast fra fær­ge­le­jet, og man der­for ik­ke skal slæ­be kuf­fer­ten så langt, og dels på grund af ud­sig­ten, som kan ses på dette bil­le­de.

Det er lidt af et syn at vågne til om morgenen.

Vil du have flere stjerner på hotellet, skal du i stedet vælge Phi Phi Island Cabana Hotel. Hotellet ligger lidt uden for byen, og kan derfor tilbyde mere fred og ro, samtidig med at du stadig er tæt på byens mange spise­steder og butikker.

Vil du om­vendt bo så bil­ligt som mu­ligt, kan du kom­me helt ned i nær­he­den af 100 kroner for en nat. Find dit hotel på agodas over­sigts­si­de over ho­tel­ler på Phi Phi-øerne. Men husk at læ­se an­mel­del­ser­ne, før du be­stil­ler. Du kan ik­ke reg­ne med bil­le­der, når det gælder hoteller!

Den forholdsvis store andel af unge turister sætter også sit præg på bu­tik­kerne/ud­bud­det i byen, og det kan være skønt, også for de lidt ældre. Jeg kan således ikke mindes at have set én eneste skrædder med pågående sælgere i byen, ligesom pige­barer også er fraværende. Til gengæld finder du den ene dykker­skole efter den anden, hvor du kan få in­struk­tion på dansk, svensk eller et næsten hvilket som helst andet sprog, du måtte foretrække.

Fantastiske strande

Du har hele to strande i Phi Phi Don Village, en i hver bugt på hver sin side af den smalle landtange.

Den klart smuk­ke­ste strand er den på nord­si­den, i Loh Dalum Bay. Her har du en fan­tas­tisk ud­sigt over bug­ten og de om­kran­sen­de klip­per. Stran­den og udsigten er utro­lig flot, men du skal et styk­ke ud i van­det, hvis du vil bade, da her er lavt vand meget langt ud.

Det meste af bug­ten på den an­den si­de af land­tan­gen bru­ges til havn og båd­an­løb, men du fin­der en lil­le, fin strand længst ude i den ene si­de af bug­ten. Her er en me­re nor­mal vand­dyb­de, så du ik­ke skal så langt ud for at få våde knæ.

Phi Phi Island Village Beach Resort And Spa

Men der er man­ge an­dre og me­re fan­tas­tis­ke stran­de rundt om­kring på Phi Phi Don. Og her fin­der du og­så de me­re luk­su­ri­øse fe­rie­ste­der. Skal du på bryl­lups­rej­se el­ler vil du ha­ve en ro­man­tisk fe­rie, så er det nok et af dis­se ste­der, du skal væl­ge frem for til­bu­de­ne i Phi Phi Don Vil­lage. Tjek fx Zeavola, der lig­ger ved Laem Tong Strand tæt på Tong Odde, Phi Phi Dons nord­lige spids. Og Phi Phi Island Vil­lage Beach Resort, der lig­ger læn­ge­re mod syd i Loh Ba Gao Bay. Trans­port til de to ste­der fore­går med long tail boat.

Long tail boat er og­så det sæd­van­li­ge trans­port­mid­del, hvis du vil be­sø­ge de an­dre øer i ø­grup­pen, fx hvis du vil til "The Beach", el­ler hvis du vil fo­re­ta­ge ak­ti­vi­te­ter som fx snork­ling i det sma­ragd­grøn­ne vand omkring Phi Phi Ley.

Udsøgt udsigt

Men inden du be­sø­ger de for­skel­li­ge stran­de med long tail boat, bør du li­ge bru­ge ben­mus­kler­ne på en tur til en fan­tas­tisk ud­sigt over Phi Phi-øerne.

Der er he­le tre ud­sigts­punk­ter ved Phi Phi Don Vil­lage. Udsigterne er ekstra flotte ved solopgang og solnedgang, men sørg for at komme ned fra bjerget, inden det bliver alt for mørkt! Man er ganske vist ved at lave mere gang­bare stier, som det er noget nemmere at færdes på end de ikke så godt afmærkede naturstier, som var eneste mulighed ved mit første besøg. Men det er stadig mørkt i skoven efter solnedgang.

Det vil være en god ide at benytte fast­spændt fodtøj i stedet for klip klap-sandaler, da de ikke er så praktiske til stejle stier, især ikke på vejen ned!

Viewpoint 2 er det mest populære og kendte udsigts­punkt. Det er her, du finder den udsigt, som præger utallige post­kort og hjemme­sider om Phi Phi, den som du ser på billedet længere oppe på siden. Her finder du desuden en lille butik, der tilbyder stærkt til­trængte for­frisk­ninger efter din tur op ad bjerget.

Men du bør ende­lig ik­ke gå glip af ud­sig­ten fra de andre udsigtspunkter, der lig­ger cir­ka 10 mi­nut­ters gang her­fra. Her har du udsigt over de samme to bugte, men fra en lidt anden vinkel, og så har du denne udsigt ud over ha­vet med klip­pe­øer.

Phi Phi Ley

Det er på Phi Phi Ley, at du fin­der Maya Beach, bed­re kendt som "The Beach". Stran­den har dog ik­ke me­get lig­hed med den i fil­men, hvor det er en øde og uspo­le­ret strand.

I vo­re da­ge flok­kes tu­ris­ter­ne til den­ne lil­le na­tur­plet, så det kun er ud­sig­ten ud gen­nem bug­ten, der er gen­ken­de­lig fra filmen.

Det koster 200 baht i mil­jø­­af­gift at be­sø­ge Maya Beach, og tu­ren der­til fo­re­går ty­pisk i long tail boat, som du kan be­stil­le di­rek­te hos en båd­ejer el­ler i en tu­rist­bod.

Trafikken af turister har dog slidt så voldsomt på naturen, at man har besluttet at lukke for adgang til stranden. Man startede først med at lukke i lavsæsonen fra 1. juni til 31. september, så forlængede man med en måned, og nu er der lukket for adgang til stranden "indtil videre".

Ud over Maya Beach byder Phi Phi Ley på et par fantas­tiske snork­ling­steder, hvor du i smaragd­grønt vand kan nyde det maritime liv. Og bugtene Pileh Bay og Loh Samah Bay er yndede udflugts­steder for en bade­tur fra en long tail boat.

Phi Phi Ley inde­hol­der en stor grot­te, der er kendt som Vi­king­grot­ten. Her ind­sam­ler lo­ka­le fug­le­re­der til brug for svale­rede­suppe, som er en yndet spise, ikke mindst blandt kinesere.

Bamboo Island

Bamboo Island har en fin strand, der er velegnet til solbadning, svømning eller snorkling.

Mosquito Island

Øen har fået sit navn efter sværme af mosquitos (myg), som kommer frem ved solnedgang. I dagtimerne er de normalt ikke et problem, så her kan du roligt besøge øens småstrande. Mosquito Island er dog mest kendt for et koralrev, der er et oplagt mål for dykning eller snorkling.

Bida Nok

Bida Nok er en lille klippeø, der ikke har nogen strand. Til gengæld har den koralrev med et rigt dyreliv, der udgør et yndet mål for dykning, både for begyndere og øvede. På den ene side af øen er der lavt vand, mens det på den anden side af øen går stejlt ned til 30 meters dybde.

Bida Noi

Bida Noi er en lille klippeø, der er et velegnet mål for dykkere. Øen ligger tæt på den lidt større Bida Nok, men byder på et helt andet miljø under havets overflade. Her har nedfaldne klipper fra øen skabt små undersøiske øer, du kan svømme mellem. Også her finder du et rigt dyreliv.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Phi Phi - Bryllupsrejse - Hotel - Aktiviteter - Krabi - Phuket - Strand - Udsigt - Long tail boat


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Elefantridning
Tags: Elefantridning - Dyrevelfærd
Elefantridning Elefantridning er et populært tilbud til turister i Thailand, og der findes elefant­lejre, der lokker med elefant­ridning, på alle turist­rejse­målene, men inden du bestemmer dig for en ridetur på et af de mægtige dyr, så læs lige denne artikel.
Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Dykning - Dyrevelfærd - Krabi - Elefantridning - Snorkling - Trang
Koh Lanta Koh Lanta er et af dan­sker­nes mest popu­lære ferie­steder i Thailand. Læs mere om Koh Lanta og de mange uspolerede strande, mulige akti­viteter, klima, transport og meget mere.
Strande på Koh Lanta
Tags: Koh Lanta - Strand - Krabi
Koh Lanta, strande Læs om Koh Lantas mange uspo­lerede strande og over­nat­nings­mulig­heder nær strandene. På mange af strandene kan du bo i en bungalow lige bag stranden, men der findes selv­følgelig også luk­sus­ho­tel­ler på Koh Lanta.
Khao Lak, fredelig ferie
Tags: Khao Lak - Nang Thong Beach - Bang Niang Beach - Strand - Shopping - Aktiviteter - Phang Nga
Khao Lak Khao Lak er sær­de­les vel­eg­net til en fa­mi­lie­fe­rie el­ler en ro­man­tisk fe­rie for to. Fe­rie­om­rå­det lig­ger cir­ka en ti­mes kør­sel nord for fe­rie­øen Phuket, men her er me­get mere frede­ligt og ro­ligt. Læs mere om Khao Lak, stran­dene og mu­lige ak­ti­vi­teter i området.
Pattaya er ikke kun for sexturister
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Klima
Pattaya Pattaya har fået et ry som sex­mekka, og selv­om det ikke just er ufor­tjent, er det ikke kun sex­turister, der kan have glæde af Pattaya. Her kom­mer fx rigtig mange tu­ris­ter fra Rusland og andre østlige lande, og de kommer ikke så meget for at deltage i de natlige akti­vi­teter. Læs mere om Pattaya, og hvad byen ellers har at byde på.
Klima og vejr i Thailand
Tags: Klima - Vejr - Bangkok - Phuket - Samui - Chiang Mai - Pattaya - Koh Chang - Regntid
Klima og vejr Thailands kli­ma er ik­ke som det dan­ske med fi­re års­ti­der. I syd har de kun to og i nord tre. Læs me­re om kli­maet og vej­ret i de for­skel­lig­e egne af Thai­land. Om regn­tiden, og hvor slem den egent­lig er, og hvor­når den ram­mer de for­skel­lige steder.
Koh Chang, Thailands tredje mest populære ferieø
Tags: Koh Chang - Elefantridning - Strand - Barpiger - Golf - Trat - Jungle
Koh Chang Koh Chang er den tredje mest popu­lære ferieø i Thai­land efter Phu­ket og Samui, og mens de to andre øer ho­ved­sa­ge­ligt til­træk­ker uden­land­ske tu­ris­ter, så mod­ta­ger Koh Chang og­så man­ge inden­land­ske ferie­be­sø­gende. Læs om de for­skel­lige stran­de og byer på Koh Chang og om for­skel­lige ak­ti­vi­tets­mu­lig­heder på øen. Koh Chang betyder for øvrigt Elefantøen.
Ao Nang Beach, Skandinaviens sydligste provins
Tags: Krabi - Ao Nang Beach - Strand - Noppharat Thara Beach - Railay - Klima
Ao Nang Beach Ao Nang Beach lig­ger i pro­vin­sen Krabi, ikke langt fra Phi Phi Islands og Phuket. Selv­om na­tu­ren ik­ke just lig­ner den dan­ske, så vil Ao Nang Beach al­li­ge­vel vir­ke un­der­ligt be­kendt. Det vrim­ler nem­lig med hø­je, blon­de skan­di­na­ve­re, og det er ik­ke uden grund, de flok­kes her. For her findes alt, hvad hjertet kan begære hos en tro­pisk turist, fan­tas­tis­ke strande, masser af spæn­dende ak­ti­vi­teter og nogle fan­tas­tiske solnedgange.
Bang Saen Beach
Tags: Chonburi - Strand - Bangkok
Bang Saen Beach Hvis du ophol­der dig i læn­ge­re tid i Bang­kok, og du får lyst til at få sand mel­lem tæ­erne, så kan du gøre som de lokale ind­byg­gere og tage et smut til Bang Saen Beach i pro­vin­sen Chon­buri. Læs mere om stran­den, og hvor­dan den ad­skil­ler sig fra de sæd­van­lige turiststrande.
Ædelsten, durian og delfiner ...
Tags: Chanthaburi - Strand - Delfiner - Kirke - Durian - Ædelsten
Chanthaburi De fleste vest­li­ge tu­ris­ter ser kun Chan­tha­buri suse for­bi, når de kø­rer gen­nem pro­vin­sen på vej fra Bang­kok til ferie­øen Koh Chang. Men Chan­tha­buri er så ab­so­lut mere end en tis­se­pau­se værd. Pro­vin­sen er en af Thai­lands rige pro­vin­ser med ædel­ste­ne og du­rian-frug­ter som de vig­tig­ste ind­tægts­kil­der. Her er også stran­de og mu­lig­hed for at svøm­me med delfiner.
Priser i Thailand
Tags: Priser - Mad - Shopping - Piratkopier - Massage - Elektronik - Patong - Solcreme
Priser Jeg har samlet en række priser på for­skel­lige varer og ydelser, så du nem­me­re kan regne ud, hvor man­ge lom­me­pen­ge du skal have med til Thailand. Du finder priser for mad, be­klæd­ning, vel­være og di­ver­se for­nø­den­he­der såsom sol­be­skyt­tel­se. Du kan også læse lidt om køb af elek­tro­nis­ke dimser i Thailand.
Nong Khai
Tags: Nong Khai - Isaan - Mekong - Laos - Sala Kaew Ku
Nong Khai Provinsen Nong Khai ligger i Thai­lands Nord­øst­li­ge hjø­rne, langs Mekong-floden, der agerer grænse til Laos.

De fles­te tu­ris­ter i Nong Khai stop­per blot en dag eller to på vej til eller fra ho­ved­sta­den Vien­tiane i Laos via den godt 1 km lange Friend­ship Bridge over Mekong. Men Nong Khai har også andet at byde på end en grænse­bro. Her er fx fred og ro, yderst rime­lige priser og ingen turist­fælder. Og så er man glade for festivaller!
Chiang Mai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Gyldne trekant - Shopping - Aktiviteter - Go-go - Barer - Natklubber - Bøsser
Chiang Mai Hvis du bliver træt af de meget turis­tede rejse­mål i det syd­lige Thailand, hvor skræd­dere, mas­sage­kli­nik­ker, restau­ran­ter og andre, som vil sælge sine ydelser, kon­stant plager dig, så kan du over­veje at besøge Chiang Mai. Chiang Mai er den kul­tu­relle hoved­stad for det nordlige Thailand.
Chiang Rai
Tags: Chiang Rai - Chiang Mai - Templer - Black House - White Temple - Gyldne trekant - Mae Kok -
Chiang Rai I Chiang Rai finder du både lys og mørke, og så ligger provinsen i Den gyldne trekant. Læs, hvad du bør se og opleve i Thailands nordligste provins og i dens hovedstad med samme navn.
Patong
Tags: Patong - Fiskeri - Shopping - Mad - Strand - Massage - Tuk tuk - Aktiviteter - Bangla Road - Barpiger
Patong Patong er den mest po­pu­læ­re fe­rie­by på Phu­ket. Her fin­der du en 2½ km lang strand, mu­lig­he­der for shop­ping og om af­te­nen un­der­hold­ning på den far­ve­strå­len­de Bang­la Road. Læs om Pa­tongs man­ge til­bud til så­vel fa­mi­lier som til en­li­ge rejsende.
Sommerferie på Samui
Tags: Samui - Strand - Aktiviteter - Chaweng - Lamai - Bophut - Klima - Surat Thani
Samui Skal du til Thai­land i den dan­ske som­­mer­­fe­­rie, vil Sa­mui væ­re et bed­re valg end Phu­ket, i hvert fald vejr­­mæs­­sigt. Læs me­re om Thailands næst­stør­ste ø og de for­skel­lige ferie­mål og sevær­dig­heder på øen.
Kongebyen Hua Hin
Tags: Hua Hin - Strand - Golf - Shopping - Prachuap Khiri Khan
Hua Hin Hua Hin er en popu­lær fe­rie­by for så­vel thai­er som for uden­­land­­ske tu­­ris­­ter. Det er også her Thai­lands konge bor. Byen er desuden hjem­sted for mange uden­­land­­ske pen­­sio­nis­­ter, der har valgt at bo­sæt­te sig i Hua Hin for at nyde pen­­sio­­nist­­li­­vet i en mere be­ha­­ge­­lig tem­­pe­­ra­­tur end i deres hjemland.
Daseferie i Ban Krut
Tags: Ban Krut - Strand - Natur - Prachuap Khiri Khan
Ban Krut Ban Krut er et forholdsvist nyt turistområde, der endnu ikke er blevet alt for turistet. Her finder du en dejlig, uspoleret strand til en perfekt daseferie.
Naturferie på Koh Phayam
Tags: Phayam - Strand - Natur - Jungle - Ranong
Koh Phayam Koh Phayam ligger langt væk fra verdens trængsler og problemer. Her kan du bo i en lille hytte på stranden og være ét med naturen.
Cha-am
Tags: Cha-am - Strand - Shopping - Phetchaburi
Cha-am Cha-am er ikke en fest­by for tu­ris­ter, her fin­der du thai­landsk fred og ro - og en strand, der er me­get po­pu­lær blandt thaier.
Karon og Kata
Tags: Phuket - Karon Beach - Kata Beach - Bus - Surf - Shopping - Strand
Karon og Kata Karon og Kata byder på familievenlig ferie på ferieøen Phuket. Her finder du fred og ro, og både Karon Beach og Kata Beach er blandt Phukets bedste strande. Læs mere om, hvad de to feriebyer har at byde på.
Strande på Phuket
Tags: Phuket - Strand
Strande på Phuket Du finder utal­li­ge dej­li­ge stran­de på Phuket, dan­sker­nes fore­truk­ne ferieø i Thailand. Lige fra spæn­den­de og uspo­le­rede natur­stran­de og stran­de du kan have helt for dig selv, til stran­de med fuld be­tje­ning i form af ligge­sto­le, kølige drikke, af­slap­pen­de mas­sa­ge osv. Læs om de enkelte strande og se billeder.
Abeparadiset Phetchaburi
Tags: Phetchaburi - Aber - Klima - Udsigt - Hule - Templer - Aktiviteter
Phetchaburi Phetchaburi er ikke et af de sædvanlige turistmål, men alligevel et besøg værd, hvis du tager turen sydpå fra Bangkok ad landjorden. Her finder du et par interessante seværdigheder og en masse løse aber.
Phi Phi
Tags: Phi Phi - Bryllupsrejse - Hotel - Aktiviteter - Krabi - Phuket - Strand - Long tail boat
Phi Phi-øerne Phi Phi-øerne er et tro­pisk pa­ra­dis med en fan­tas­tisk na­tur i form af im­po­ne­ren­de kalk­stens­bjer­ge, klip­per og hu­ler og ik­ke mindst fan­tas­tis­ke hvi­de sand­stran­de med krys­tal­klart vand. Læs mere om øerne ...
Koh Larn, tæt på Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Koh Larn - Strand
Koh Larn Koh Larn byder på en række fine, tropiske strande, der er langt bedre end strandene på fastlandet i Pattayas omegn. Øen er blot en halv times sejllads væk fra Pattaya. Læs mere om øen og strandene.
Phuket
Tags: Phuket - Strand - Aktiviteter - Patong - Kata-Karon - Shopping - Sex - Ladyboys - Klima
Phuket Phuket er danskernes fore­truk­ne fe­rie­mål i Thai­land. Her fin­der du utal­li­ge fan­tas­tis­ke stran­de, og mu­lig­hed for man­ge for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, hvis du ik­ke vil bru­ge al fe­ri­en til at lig­ge og da­se på stranden.

Jeg for­tæl­ler lidt om øen, dens by­er, dens stran­de og ud­val­get af aktiviteter.
Bangkok
Tags: Bangkok - Sex - Kultur - Mad - Templer - Shopping - Aktiviteter - Klima
Bangkok De fleste tu­ris­ter nær­mest flyg­ter ud af Bang­kok for at kom­me frem til deres en­de­li­ge fe­rie­mål, men giv by­en en chan­ce. Læs lidt om Bang­kok på godt og ondt.
Transport
Tags: Transport
Transport I Thailand har du selv­føl­ge­lig de sæd­­van­­lige trans­­port­­for­mer, som du også ken­der hjem­me­­­fra, fx bus, tog og fly. Men her har du også man­ge an­dre trans­­port­­for­mer, som fx tuk tuk, mo­tor­­cy­kel­­taxi, ka­nal­båd og rickshaw.
Thailands kultur
Tags: Kultur
Kultur Thailands kul­tur ad­skil­ler sig en del fra den vest­li­ge kul­tur. Bå­de med hen­syn til tra­di­tio­ner, re­li­gi­on og ma­den.

Læs fx, hvor­for det kan være en god ide at fo­re­ta­ge en ku­li­na­risk rej­se i Thai­land, og om det thai­land­ske ny­tår, der kan være en yderst fest­lig og våd affære.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 16. oktober

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook