Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Leje af scooter eller motorcykel i Thailand

Scooteren er et populært transportmiddel i Thailand, og du kan nemt leje en, også selvom du ikke har kørekort. Men tænk dig om!

Tags: Scooter - Motorcykel - På rejsen - Transport

Bemærk: Denne artikel især er skrevet med henblik på leje af scooter i turistområder, hvor kåde turister hærger. En bikertur rundt i landet er en anden snak, læs mere herom i artiklen Thailand på to hjul.

Scooteren er et fa­mi­lie­kø­re­tøj i Thailand – især uden for Bangkok. Med fa­mi­lie­kø­re­tøj me­ner jeg ikke, at man skif­tes til at kø­re på den, men at den of­te bru­ges til at frag­te he­le fa­mi­lien på én gang.

På bil­le­det her er der fire på scoo­teren, men det er selv­føl­gelig ikke just en rekord, jeg har set seks på den sam­me scoo­ter, tre voksne og tre børn. Bemærk, at kun føreren har hjelm på.

Når man ser, hvor selv­føl­ge­ligt scoo­te­ren bruges af alle som både enkelt-køretøj og masse­trans­port­mid­del, kan man også få lyst til selv at køre på sådan en. Den virker prak­tisk, og det er meget nem­mere at finde par­ke­rings­plads til sådan en end til en bil.

Men tænk dig om en ekstra gang!

Erfaring i Danmark intet værd

Selv hvis du har mange timers erfa­ring med kørsel på motor­cykel hjemme i Danmark, så kan du ikke bruge den erfaring til ret meget i Thailand. I Danmark over­holder de fleste færd­sels­reg­lerne, og de kører som regel hen­syns­fuldt. Men sådan kører thaierne ikke.

I Thailand er der venstre­kørsel, men især scooter­kørerne tager gerne højre kørebane i brug, hvis den er hur­tigere at bruge. Tegn­givning på de to­hjulede hører til sjæl­den­hederne, blink­lyset bruges enten ikke, eller det blinker hele tiden. Og ser du en thai række armen ud, er det ikke nød­ven­digvis, fordi hun vil dreje, men fordi hun skal vise sin passager, hvor der er et godt udsalg. Du kan heller ikke for­vente, at et køretøj på den smalle side­vej holder tilbage for færdslen på den store vej, som du kører på.

Rødt lys gælder "naturligvis" ikke for scootere – og heller ikke altid for biler. Kort sagt, thaierne er berygtede for ikke at tage færd­sels­reg­lerne alt for bogstaveligt.

Ovenstående kan være slemt nok i sig selv, men på ferie­ste­derne er det endnu værre, for her møder du også over­kåde – og ikke sjældent halv­fulde – scooter­kørende turister, som tror, de er usårlige, fordi de er på ferie. De kan faktisk være far­ligere end thaierne.

Alt i alt betyder det, at risi­koen for en ulykke er be­ty­de­ligt større, end hvis du kører på motor­cykel hjem­me i Danmark. Har du ingen eller kun lidt erfa­ring med moto­riserede to-hjulede køre­tøjer, så hold dig helt fra den slags i Thailand.

Årligt er der cirka 16 gange så mange dødsfald i trafikken i Thailand som i Danmark, når der tages højde for for­skel­len i befolk­nings­tal. Langt de fleste trafik­ulykker og cirka halvdelen af dem med dødsfald er rela­terede til scootere.

Det er selv­føl­ge­lig ikke al­le uheld, der en­der med dødsfald. Du vil ofte se, at de scooter­kø­ren­de thaier har mindst ét brand­mærke eller ar på ar­me eller ben som føl­ge af et ufri­vil­ligt mø­de med as­fal­ten eller en grus­vej. Og det er ikke usæd­van­ligt at se oven­nævn­te tu­rister iklædt gips.

Leje og forsikring

Internationalt kørekort

De fleste udlejere af scootere er lige­glade med, om du har et gyldigt kørekort. Men det er forsik­ringen ikke. Lejer du en scooter uden at have et gyldigt motor­cykel­kort, og du har et uheld, dækker for­sik­ringen ikke! Det kan således være dyrt, hvis du kører ind i siden på en ny Mercedes, eller hvis du for­år­sager person­skade. Ulykken behøver ikke engang at være din skyld for at koste dig mange penge. Tjek også siden om rejseforsikring.

Hvis du har et nyere dansk kørekort med engelsk tekst, er det umiddelbart gyldigt til kørsel i Thailand. Men det er ikke alle betjente i Thailand, der ved det, så det vil være en god ide at sikre dig med et internationalt kørekort, der kan fås på din kommunes borgerservice. Prisen starter ved 30 kroner og afhænger af kommune, og om du skal have taget et billede. Det internationale kørekort er under alle omstændigheder nødvendigt, hvis du har et ældre dansk kørekort uden engelsk tekst.

Bemærk, at det internationale kørekort ikke er en erstatning for dit almindelige kørekort, de skal begge fremvises, hvis du stoppes af politiet, eller hvis du over for andre skal dokumentere, at du har gyldigt kørekort.

Hvis du opholder dig i Thailand i længere perioder, kan det betale sig at få et thailandsk kørekort. Det koster under 2.000 baht (2000 baht), inklusive lægeattest, leje af scooter til køreprøve osv., og det kan nogle steder tages på nogle få timer. Sidstnævnte forklarer måske, hvorfor Thailand ikke just er kendt for høj trafiksikkerhed. Har du et dansk kørekort, kan du få udstedt et tilsvarende thailandsk kørekort uden at skulle gennem en praktisk køreprøve.

For nogle år siden kunne man tage kortet på en enkelt dag, men nu har man i flere provinser (fx Phuket) indlagt en forsinkelse mellem teori og praktisk prøve, så selvom det samlet stadig kun tager få timer at klare teori og køreprøve, så tager det lidt længere tid at få kortet i hånden.

Thailandsk kørekort

Et thailandsk kørekort kan ikke kun bruges, når du skal køre. Det kan også bruges til at spare penge. Det er ikke usædvanligt, at udlændinge får lov at betale mere end thaier. Og det gælder ikke kun på turistmarkederne. Selv offentligt ejede seværdigheder, som fx nationalparker, kan have forskellige priser for udlændinge og thaier. Med et thailandsk kørekort, kan man måske nøjes med at betale den billige pris.

Hvis jeg ikke har fået af­skræk­ket dig fra at leje scooter eller motor­cykel, og du rent fak­tisk har et gyl­digt køre­kort, og du har været på kom­munen og få et inter­natio­nalt køre­kort, så vær op­mærk­som på, at nogle rejse­for­sik­ringer enten slet ikke dækker for kørsel på scooter/motorcykel, eller at de kun dækker op til en vis motorstørrelse. Så tjek betingelser i din rejseforsikring.

Nogle praktiske oplysninger:

 • Thailand har venstrekørsel.
 • Det er som udgangspunkt tilladt at dreje til venstre, selvom der er rødt lys.
 • Der er krav om en lovpligtig forsikring på scootere, der skal dække personskade ved uheld – men den har kun en yderst begrænset dækning. Hvis udlejeren fortæller, at der er forsikring inkluderet i lejen, vil det typisk være denne forsikring.
 • Der er ingen forsikring på selve køretøjet, du skal selv betale skader. Tjek for eksisterende skader, inden du forlader udlejer.
 • Det er lovpligtigt at køre med hjelm – enkelte steder skal passagerer også benytte hjelm.
 • De fleste hjelme er legetøjshjelme; der er intet lovkrav til deres effektivitet. Overvej at købe en ordentlig hjelm i stedet for at bruge den, som udlejer giver dig.
 • Der er ingen regler for antallet af passagerer. Thaierne kører gerne hele familien og har også gerne hunden med.
 • Det er ikke kun de andre trafikanter, der udgør en fare. Du risikerer at støde på endog meget store huller i vejene.
 • Der er mange løse hunde i Thailand, og de bruger også vejene.
 • Det er muligt at få motorcykelkort allerede som 15-årig (op til 110cc).
 • Det tager blot nogle få timer på én dag at tage et motorcykelkort (i nogle provinser), hvilket måske kan være med til at forklare den manglende trafiksikkerhed.

Lejer du en scooter eller motorcykel, så vær opmærksom på, hvor du parkerer. Parkerer du som denne uheldige turist, risikerer du, at politiet sætter en kæde med lås på køretøjet og en bøde. Du må herefter bevæge dig ned på den lokale politistation og betale bøden, hvorefter du må tilbage og vente på, at der kommer en betjent og fjerner kæden.

Bemærk, at afmærkningen med rød og hvid sjældent er så tydelig som på billedet her. Du kan nemt risikere, at malingen er så gammel, at du skal være meget opmærksom for at kunne se afmærkningen. Lad være med at tro, at du må parkere et sted, bare fordi der holder andre der i forvejen.

Bødepriserne kan svinge en del, alt efter hvor i Thailand du er. Så vidt jeg husker, er den på 500 baht (500 baht) i Patong på Phuket og 200 baht (200 baht) i Bangkok – ja, jeg har dummet mig begge steder. Det er dog ikke mig, der har lavet dummeparkeringen på billedet, hvor afmærkningen er meget tydelig, og hvor der ligger en politistation lige ved siden af.

Tags: Scooter - Motorcykel - På rejsen - Transport

Andre artikler med tips på rejsen: