Jetski-fup

Det ser sjovt ud, men du bør tænke dig om en ekstra gang eller fem, inden du lejer jetski.

Ja, det ser sjovt ud, når du ser an­dre drø­ne rundt på jet­ski ude på van­det, og du vil gan­ske gi­vet få lyst til selv at prø­ve. For du er på fe­rie, og du er jo net­op i Thai­land for at ha­ve det sjovt og op­leve noget.

Men hold dig langt væk! Dels er der lov­mæs­sige og for­sik­rings­pro­ble­mer, men det er langt fra de eneste grunde til, at du bør holde dig langt væk fra jetski-udlejerne.

Reelt set skal du have certifikat for at bruge jetski i Thailand. Uden cer­ti­fi­kat risi­kerer du at få en bøde, omend risi­koen er ekstremt lav. Værre er det med for­sik­ring. Din rejse­for­sik­ring dækker ganske givet ikke ved brugen af jetski, hverken for persons­kader eller for mate­rielle skader. Hvis du læser det med småt i din for­sik­rings­police, vil du se, at den netop ikke dækker den slags. Og der er en god grund til, at for­sik­rings­sel­skabet ikke vil lege med.

Mange udlejere af jetski er nemlig nogle ban­dit­ter, der tvinger turister til at betale for skader, de ikke har lavet.

Der findes muligvis også ærlige udlejere, men du kan ikke kende dem fra hin­anden, når du lejer, så mit bedste råd er, at du helt und­lader at leje jetski.

Du kan ikke regne med andre lejeres anbe­fa­lin­ger, for det er ikke alle, der udsættes for ban­dit­ter­nes beta­lings­krav. Og du kan ikke på for­hånd vide, om det er lige netop dig, de vil slå kløerne i.

Svindlen foregår ty­pisk ved, at jet­ski­en har en gam­mel ska­de. Du ser ikke ska­den, for­di du har travlt med at kom­me ud og mo­re dig, el­ler for­di jet­ski­en lig­ger i van­det, når du får den overdraget.

Når du af­le­ve­rer den efter brug, gen­nem­går ud­le­je­ren den op­pe på land, og han fin­der nu ska­den. Du bli­ver så af­kræ­vet et be­løb for re­pa­ra­ti­on samt for de da­ge, han ik­ke kan tje­ne pen­ge, for­di den er på land til re­pa­ra­ti­on. Be­lø­bet kan være li­ge fra om­kring 1.000 kro­ner (kro­ner, ikke baht) for en me­get lil­le skade, og det kan nemt ryge op over 10.000 kroner.

Det er ikke kun en tom penge­pung, du risikerer. Du risi­kerer også en meget ube­ha­gelig op­levelse, for ban­dit­terne er ikke bange for at true med vold eller skyde­våben. Og mens der måske er en eller to thaier, når du lejer jet­skien, så er der plud­se­lig mange, når du skal betale. Det kan være en temme­lig voldsom og skræm­mende oplevelse.

Du kan ikke forvente hjælp af politiet. I værste fald sam­ar­bej­der de med ud­le­jer­ne, eller de ser gennem fingre med ud­le­jer­nes numre, fordi de får bes­tik­kelse. Selv i bedste fald kan de ikke hjælpe dig, fordi det er påstand mod påstand, om skaden var der i forvejen eller ej.

Det kan dog alligevel være en fordel at prøve at få fat i politiet, hvis du trodser mit råd, og du står med et be­ta­lings­krav. Om ikke andet, kan politiet måske være en garant for din fysiske sikkerhed.

Turistpolitiet kan sikkert yde dig bedre hjælp end det rig­tige politi, så start med at prøve at få fat i turist­politiet, de er nor­malt heller ikke så kor­rupte. Men heller ikke turist­politiet kan hjælpe dig meget, når det er påstand mod påstand. De kan dog måske hjælpe med at for­handle beløbet lidt ned, hvis kravet er alt for ublu i forhold til skaden.

Tjek denne video fra en engelsk TV-ud­sen­del­se, som jeg ikke kan vise her på siden på grund af op­havs­ret. Den viser, at selv den bri­tis­ke flåde er hjæl­pe­løs mod ban­dit­terne. Manden med et gevær ken­des som JJ, og han opererer i Patong.

Udsendelsen vakte opsigt langt uden for Thai­lands græn­ser, og po­li­tiet følte sig nød­saget til at rea­gere for ikke at skræm­me po­ten­ti­elle tu­ris­ter væk. JJ blev an­holdt for trus­ler og for at være i be­sid­del­se af et vå­ben. Han blev dog hur­tigt løs­ladt, og ef­ter no­gen tid - da pres­sen ik­ke læn­ge­re in­ter­es­se­re­de sig for sa­gen - blev alle an­kla­ger drop­pet. I dag er JJ den person, som de mere lys­sky thaier ringer efter, når de skal have løst et betalingsproblem.

Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Vær en kujon
Tags: Politi - Sikkerhed
Vær en kujon Undgå at komme i klammeri eller i en ophedet diskussion med en thai, når du er på ferie i Thailand. Det kan nemt ende med at blive en ferie, du aldrig glemmer.
Pas på solen
Tags: Solcreme - Strand - Sikkerhed
Brug solcreme Solcreme er en vigtig del af din ferie i Thailand, hvis du vil undgå afskallet, rød hud og mindske risikoen for hudkræft. Solens UV-stråler er meget kraftigere i Thailand end i Danmark og på de Sydeuropæiske badestrande. Læs mere om beskyttelse mod solen i Thailand.
Tiggere og børn
Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel
Tiggere og børn Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn, der sælger blomster, på din ferie i Thailand. Læs, hvorfor du ikke bør give penge eller købe noget af børnesælgere - de er typisk ofre for menneskehandel, og de får ikke selv glæde af dine penge.
Få hjælp i Thailand
Tags: Hjælp - Politi - Ambulance - Ambassade - Advokat - Forsikring - Mobil - Kreditkort
Få hjælp Uheld og ulykker kan ske, uanset om du er i Danmark eller i Thailand. Du får her telefonnumre m.m. til politi, ambulance og andre der kan hjælpe, hvis du får problemer på din ferie i Thailand. Gem numrene og oplysningerne på din mobil.
Simkort i Thailand
Tags: Mobil - Internet - På rejsen - Smartphone - Tavlecomputer
Simkort Lad være med at bru­ge dit dan­ske simkort til mo­bi­len eller tav­le­com­pu­te­ren på din fe­rie i Thai­land. Det kan hur­tigt blive en me­get dyr for­nø­je­lse. Køb i ste­det et thai­landsk simkort. Det er både nemt og bil­ligt at få et thai­landsk simkort til mo­bil og/eller data.
Ingen rygning på stranden
Tags: Cigaretter - Strand - Patong Beach
Rygezoner Der er indført ryge­forbud på 24 popu­lære strande i Thailand. Ryger du på stranden, kan det koste op til 1 år i fængsel og/eller en bøde på 100.000 baht. Der er oprettet ryge­zoner på de på­gæl­dende strande.
Billigt skræddersyet tøj
Tags: Skrædder - Shopping - På rejsen - Fup
Skræddersyet tøj Skræddersyet tøj kan være meget bil­ligt i Thailand - under 500 kroner for en fest­kjo­le eller for et sæt be­stå­en­de af bukser, jakke, skjorte og slips. Hertil kommer, at leve­rin­gen er lyn­hur­tig. Der er dog et par ting, du skal være op­mærk­som på for at få mest muligt udbytte af dit nye tøj, læs mere ...
Køb af medicin i Thailand
Tags: På rejsen - Medicin - Sex
Købe medicin i Thailand Thailands regler for recept­plig­tig medicin er langt fra så skrappe som de danske, så du kan ofte købe medicin i håndkøb, selvom den her­hjem­me ville kræve recept. Selv hvis der er recept­pligt på medicinen, kan du ofte sagtens købe den uden recept.
Euforiserende stoffer
Tags: Narkotika - Fængsel - På rejsen - Politi - Forbrydelse
Thailandsk fængsel Besiddelse af euforiserende stoffer straffes meget hårdt i Thailand, og der er ikke noget, der hedder til eget forbrug. Læs, hvorfor du skal undgå enhver form for narkotika i Thailand.
Kun en tåbe ...
Tags: På rejsen - Strand - Sikkerhed
Badesikkerhed Det kan være gan­ske for­nø­je­ligt at ba­de i det dej­ligt var­me vand ved de thai­land­ske stran­de, men det kan og­så væ­re far­ligt. Lær bl.a. at gen­ken­de et hes­te­hul ved stran­den, og hvor­dan du over­le­ver mø­det med et hestehul.
Snyd med priser
Tags: På rejsen - Fup - Hotel - Thailandsk
Snyd med priser Nogle steder forskelsbehandles turister, og andre steder kan du ikke regne med de opgivne priser. Læs om dobbeltpriser og om priser, hvor det gælder om at læse det med småt, så du undgår en ubehagelig overraskelse.
Pas på de menneskelige hajer
Tags: Fup - Bangkok - Patong - Sex
Haj Det vrim­ler med ha­jer i Thai­land, men­ne­ske­li­ge ha­jer. De er pa­rat til at sæt­te tæn­der­ne i dig for at tje­ne kom­mis­si­on fra for­ret­nin­ger, go go-barer m.m., og du får lov at be­ta­le. Læs hvor­dan, du und­går hajerne...
Sådan prutter du
Tags: På rejsen - Shopping
Prutte priser De fleste priser i Thai­land er til for­hand­ling. Få go­de råd til, hvor­dan du får pri­ser­ne prut­tet ned til et me­re for­nuf­tigt le­je end den op­lys­te pris. Den kan nem­lig sag­tens væ­re to til tre gan­ge hø­je­re end den re­el­le pris.
Leje af scooter/motorcykel
Tags: På rejsen - Transport - Scooter
Scooter Scooteren er et fa­­mi­­lie­­kø­­re­­tøj i Thai­­land, og det kan sy­­nes bå­­de nemt og prak­­tisk at le­­je så­­dan en i din fe­­rie, men det kan væ­­re far­­ligt. Og­­så med dem, der er stør­­re end den her på bil­­le­­det. Læs, hvor­­for du må­s­ke bør und­­gå at le­je en scooter ...
Numsebruser (bum gun)
Tags: Toilet
Numsebruser Thaierne bruger ik­ke toi­­let­­pa­­pir som os. Du fin­­der gan­­ske vist toi­­let­­pa­­pir på al­­le toi­­let­­ter til ves­­ter­­læn­­din­­ge, men du fin­­der og­­så en num­­se­­bru­­ser, og så­dan en er rent fak­­tisk me­­re hy­­gi­­ej­­nisk at bru­­ge end toi­­let­­pa­­pir. Læs mere om numse­bruseren ...
Leje af jetski
Tags: På rejsen - Patong - Fup - Korruption - Jetski
Jetski Lad være med at le­je jet­ski i Thai­­land. Man­­ge af ud­­le­­jer­­ne er nog­­le ban­­dit­­ter, og du ri­­si­­ke­­rer at få en vir­­ke­­lig ube­­ha­­ge­­lig op­­le­­vel­­se med trus­­ler og af­­pres­­ning, hvor du kan en­­de med at skul­­le be­­ta­­le over 10.000 kro­­ner for en gam­­mel ska­­de, der var på jet­­ski­­en, in­­den du le­­je­­de den. Læs mere om pro­­ble­­met med jet­ski-ban­dit­terne ...
Pas og politi
Tags: Pas - Politi - Korruption - Fup - Scooter
Pas og politi Pas godt på dit pas. Du skal reelt altid have dit pas på dig, når du er i Thai­land, så du kan frem­vi­se det til po­li­ti­et. Læs om en al­ter­na­tiv mu­lig­hed, og hvor­for du ikke skal af­le­ve­re dit pas til frem­me­de, så­som ud­le­je­re af scootere. Vær også op­mærk­som på, at po­li­ti­et ikke nød­ven­dig­vis er dine ven.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Mandag d. 25. juni

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Facebook

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.