Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Jetski-fup

Det ser sjovt ud, men du bør tænke dig om en ekstra gang eller fem, inden du lejer jetski.

Tags: Jetski - Fup - Korruption - Patong - På rejsen

Ja, det ser sjovt ud, når du ser an­dre drø­ne rundt på jet­ski ude på van­det, og du vil gan­ske gi­vet få lyst til selv at prø­ve. For du er på fe­rie, og du er jo net­op i Thai­land for at ha­ve det sjovt og op­leve noget.

Men hold dig langt væk! Dels er der lov­mæs­sige og for­sik­rings­pro­ble­mer, men det er langt fra de eneste grunde til, at du bør holde dig langt væk fra jetski-udlejerne.

Reelt set skal du have certifikat for at bruge jetski i Thailand. Uden cer­ti­fi­kat risi­kerer du at få en bøde, omend risi­koen er ekstremt lav. Værre er det med for­sik­ring. Din rejse­for­sik­ring dækker ganske givet ikke ved brugen af jetski, hverken for persons­kader eller for mate­rielle skader. Hvis du læser det med småt i din for­sik­rings­police, vil du se, at den netop ikke dækker den slags. Og der er en god grund til, at for­sik­rings­sel­skabet ikke vil lege med.

Mange udlejere af jetski er nemlig nogle ban­dit­ter, der tvinger turister til at betale for skader, de ikke har lavet.

Der findes muligvis også ærlige udlejere, men du kan ikke kende dem fra hin­anden, når du lejer, så mit bedste råd er, at du helt und­lader at leje jetski.

Du kan ikke regne med andre lejeres anbe­fa­lin­ger, for det er ikke alle, der udsættes for ban­dit­ter­nes beta­lings­krav. Og du kan ikke på for­hånd vide, om det er lige netop dig, de vil slå kløerne i.

Svindlen foregår ty­pisk ved, at jet­ski­en har en gam­mel ska­de. Du ser ikke ska­den, for­di du har travlt med at kom­me ud og mo­re dig, el­ler for­di jet­ski­en lig­ger i van­det, når du får den overdraget.

Når du af­le­ve­rer den efter brug, gen­nem­går ud­le­je­ren den op­pe på land, og han fin­der nu ska­den. Du bli­ver så af­kræ­vet et be­løb for re­pa­ra­ti­on samt for de da­ge, han ik­ke kan tje­ne pen­ge, for­di den er på land til re­pa­ra­ti­on. Be­lø­bet kan være li­ge fra om­kring 5.000 baht (5000 baht) for en me­get lil­le skade, og det kan nemt ryge op over 50.000 baht (50000 baht).

Det er ikke kun en tom penge­pung, du risikerer. Du risi­kerer også en meget ube­ha­gelig op­levelse, for ban­dit­terne er ikke bange for at true med vold eller skyde­våben. Og mens der måske er en eller to thaier, når du lejer jet­skien, så er der plud­se­lig mange, når du skal betale. Det kan være en temme­lig voldsom og skræm­mende oplevelse.

Du kan ikke forvente hjælp af politiet. I værste fald sam­ar­bej­der de med ud­le­jer­ne, eller de ser gennem fingre med ud­le­jer­nes numre, fordi de får bes­tik­kelse. Selv i bedste fald kan de ikke hjælpe dig, fordi det er påstand mod påstand, om skaden var der i forvejen eller ej.

Det kan dog alligevel være en fordel at prøve at få fat i politiet, hvis du trodser mit råd, og du står med et be­ta­lings­krav. Om ikke andet, kan politiet måske være en garant for din fysiske sikkerhed.

Turistpolitiet kan sikkert yde dig bedre hjælp end det rig­tige politi, så start med at prøve at få fat i turist­politiet, de er nor­malt heller ikke så kor­rupte. Men heller ikke turist­politiet kan hjælpe dig meget, når det er påstand mod påstand. De kan dog måske hjælpe med at for­handle beløbet lidt ned, hvis kravet er alt for ublu i forhold til skaden.

Tags: Jetski - Fup - Korruption - Patong - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen: