Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Tiggere og børn der sælger

Du vil sandsynligvis møde både tiggere og børn der sælger blomster på din ferie i Thailand.

Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel - På rejsen

Du kommer fra et rigt land, og uanset om du er rig eller fattig i Danmark, så er du meget rig i forhold til de fattige i Thailand. Så hvad betyder det for dig, om du putter et par sedler i en tiggers kop eller køber blomster af et barn? En 20-baht-seddel er trods alt kun 20 baht og en 100-baht-seddel er kun 100 baht, og det kan gøre en stor forskel for dem, tænker du måske.

Men sådan fungerer det ikke. Virkeligheden er noget mere barsk, og det er sandsynligvis nogle helt andre, der får glæde af dine penge.

Børn der sælger

Børnene kan være utro­ligt nut­te­de, når de går rundt og sæl­ger blom­ster­kran­se. Og de kan smel­te selv det hår­des­te hjer­te, når de smi­der en blom­ster­krans over dit ho­ve­de, ef­ter­fulgt af et kys på kinden.

Men børnene gør det ikke fri­vil­ligt. Det er hand­le­de børn, of­te fra nabo­lan­de­ne Myanmar (Burma), Laos og Cam­bo­dia. Typisk har foræl­dre­ne fået en skil­ling for at udlåne deres barn i nogle måne­der eller med løfte om, at børnene ud­dan­nes som tje­ne­ste­pi­ger eller -drenge. Men børnene uddannes ikke, hverken som tje­nes­te­folk eller i en almin­de­lig skole, og foræl­dre­ne ser dem sjældent igen. I andre til­fælde bort­føres børnene simpelthen.

Nogle handlede børn sættes til farligt arbejde på fabrikker rundt omkring i Asien, mens de char­me­ren­de af dem sendes på gaden som sælgere, fx i turist­om­rå­der­ne i Thailand. Sælger de ikke nok, resulterer det ofte i af­straf­fel­se i form af tæv eller mindre mad.

Med tanke på afstraf­fel­se får du måske endnu mere lyst til at hjælpe børnene ved at købe af dem. Men du skal tænke over, at du måske – kun måske – hjælper det ene barn, der står foran dig. Ikke med pengene, for de havner ikke i barnets lommer. Du kan højest være med til, at barnet måske undgår af­straf­fel­se. Men sam­ti­dig er du med­skyl­dig i, at tu­sind­vis af andre børn købes eller bort­føres og sættes på gaden.

Bagmændende gør det kun, fordi der er penge i det!

Børnene kan se frem til en ussel frem­tid. De får ingen ud­dan­nel­se over­hove­det, så deres mulig­he­der er meget begræn­se­de, når de bliver for gamle til at sælge blomster. Pigerne ender ofte i pro­sti­tu­ti­on, mens dren­gene ofte ender med selv at blive menneske­handlere.

Kort sagt: Når du er i Thailand, så køb aldrig fra et barn, der sælger ting. Uanset hvor char­me­ren­de barnet er, og uanset hvor meget du har lyst til at hjælpe. Du er kun med til at holde systemet i gang.

Tiggere med børn

Du ser ikke kun børn som ga­de­hand­le­re. Du ser dem og­så som tig­ge­re. Nogle gan­ge ale­ne, når de er gam­le nok – så­dan cirka om­kring 4-års al­de­ren.

Men du ser dem of­test i form af spæd­børn halvt be­vist­løst hæn­ge­ne på en tig­gen­de mor. Igen tager med­fø­lel­sen over­hånd, for du vil da ger­ne hjæl­pe så­dan en lil­le stak­kel til et bed­re liv. Men glem det! Bar­net er sand­syn­lig­vis lånt eller hand­let, og det får ingen glæde af dit bidrag.

Og selv hvis det vit­ter­ligt er mor og barn, så tænk lige på, hvilket liv moderen giver barnet ved at sidde i mange timer med et ud­mat­tet barn i solen eller sent om aftenen. Det er nok ikke just barnets vel­færd, hun tænker på. Tror du, hun tænker mere på barnet, når pengene skal bruges?

Lad være med at give til børne­tig­ge­re og tig­ge­re med børn! Også her er du kun med til at holde systemet i gang, du hjælper ikke barnet.

Der kan selvfølgelig være stor for­skel på tiggere med børn, og hvordan det foregår. Men finder de det rette sted, kan de vit­ter­ligt tjene en formue. For nogle år siden, oplevede jeg en pige i tyverne sid­den­de med et spæd­barn og tigge uden for en res­tau­rant, mens jeg spiste der.

Hvis alle de forbi­pas­se­ren­de, der gav sedler, kun gav den mindste seddel (20 baht), og jeg ikke talte mønterne med, så fik hun et par hundrede baht på tyve minutter. Svarende på det tids­punkt til en dag­løn på en fabrik. Sand­syn­lig­vis fik hun dog ikke ude­luk­ken­de 20 baht-sedler, og hun fik desuden mange mønter, så det har været en ganske god forretning.

Hun var ikke just novice, for hver gang der blev puttet en seddel i hendes kop, og turisten var gået videre, så røg sedlen fluks op af koppen og ind bag tøjet. Koppen blev også jævnligt tømt for mønter. Den næste turist skulle jo helst ikke tro, at hun havde penge nok.

Voksne tiggere

Med hensyn til voksne tiggere uden børn er vi ude i et lidt mere gråt område. Også her kan der være tale om tiggere, som tvinges til at tigge, eller som tigger fordi, det giver bedre et end rigtigt arbejde. Men der kan også være nogle, som tigger af nød, og som rent faktisk selv får glæde af det, som du giver.

Problemet er bare, at det er umuligt at skelne. Umid­del­bart vil du måske tro, at ham der ligger på gaden uden ben og måske også uden arme virkelig har brug for hjælp. Men tænk på, hvordan han er kommet hen til det sted, hvor han ligger – det vil typisk være et sted med mange turister, langt fra hvor han bor.

Prøv at bruge omtanke, hvis du får lyst til at give noget til en voksen tigger. Generelt, lad være, for selv hvis det er en person i midler­ti­dig nød, så risikerer du at være med til at fast­holde personen som tigger.

Hvis du vil give noget

Hvis du vil give noget til et barn, der sælger blomster, eller til et barn, der tigger, så kan du give dem en soda­vand eller et stykke slik, måske et lille stykke legetøj.

Hvis du vil give noget til voksne tiggere, så kan du prøve at give en flaske vand og måske lidt mad. Men bliv ikke over­ras­ket, hvis de bliver mere for­nær­me­de end taknemmelige.

Og glem alt om at give noget til voksne, der sidder med små børn.

Du kan læse mere om børn som blom­ster­sæl­gere og tiggere og om to drenge, der slap væk, på The New Humanitarians hjemmeside (på engelsk).

Tags: Tiggere - Børn - Menneskehandel - På rejsen

Andre artikler med tips på rejsen: