Billig (og dyr) taxi

Prisen for at køre med taxi svinger meget, dels afhængig af, hvor i Thailand du befinder dig, og dels af hvor blåøjet du er.

Det er ikke alle steder i Thailand, man overhovedet har taxier, som vi kender dem hjemme i Danmark. Og der kan være stor forskel på priserne, og hvordan de opererer. Du kan finde almindelige taxier i Bangkok og på enkelte feriedestinationer, som fx Pattaya, Phuket og Samui.

Du kan sagtens finde per­son­lig trans­port al­le an­dre ste­der i Thai­land, du skal ba­re have fat i nog­le an­dre kø­re­tø­jer, som fx en tuk tuk, en song­thaew eller en mo­tor­cy­kel­taxi. Taxi­en er dog den bed­ste trans­port­form til per­son­lig trans­port, så vælg den, hvor det er mu­ligt. Taxi­en er nem­lig bil­lig (med visse for­be­hold, se senere), den er mere sikker, den er mere be­ha­ge­lig at sidde i - og den har air­con­di­ti­on, hvilket ikke er det værste at have i Thailand.

Når du skal med en taxi, vil det være en god ide at have ned­skre­vet be­stem­mel­ses­adres­sen på thailandsk, og det vil være endnu bedre med et kort, fx med hotellet navn og placering og gade­nav­ne på thailandsk. Engelsk­kund­ska­ber­ne blandt chauf­fø­rer­ne er gerne man­gel­fulde. Tjek hotellets hjem­me­si­de, inden du tager hjem­me­fra, flere hoteller tilbyder et ud­skriv­nings­klart kort, som du kan give chaufføren.

Bemærk, det er lovpligtigt for passagerer at have sikkerhedssele på i taxier, mens den slags ikke er nødvendigt i de mere usikre køretøjer, læs mere på siden Sikkerhed i Thailand.

Bangkok

Det vrimler med taxier i Bang­kok, og du be­hø­ver sjæl­dent at be­væ­ge dig man­ge me­ter, før du kan fin­de en le­dig vogn. En­ten på hol­de­plad­ser ved po­pu­læ­re turist­at­trak­ti­oner el­ler kø­ren­de på ga­den, tjek af­snit­tet Så­dan pra­jer du en ta­xi. Ta­xi­er­ne fin­des i for­skel­lige mar­kan­te far­ver, alt efter hvil­ket taxi­sel­skab de tilhører.

Der findes også en del "sorte" taxier, især i lufthavnene Su­var­nab­hu­mi og Don Mueang, hvor de vil opsøge dig inde i luft­havns­byg­nin­gen og tilbyde dig trans­port til en fast pris. Prisen vil normalt altid være højere end for en rigtig lufthavns­staxi, der kører med taxa­meter. I stedet for at tage mod den slags tilbud, så følg skiltene i lufthavnen til de rigtige taxier. Tjek også længere nede om snyd med priserne.

Du kan selvfølgelig også vælge at leje en limousine eller minibus i lufthavnen. I så fald skal du henvende dig til en en af boderne med den slags tilbud - lad være med at tage mod tilbud fra de "sorte", som opsøger dig.

Taxa­meter­prisen er meget billig i Bangkok. En tur på en time kan koste så lidt som 60 kroner. Start­pri­sen er cirka 6 kroner (35 baht), hvilket inklu­de­rer den første kilometer, og så koster det fra cirka 1 krone pr. km. for korte distancer og op til 2 pr. km. for lange distancer på over 80 km. (fra 5,5 baht til 10,50 baht). Som her­hjem­me tæller taxa­me­te­ret også, når man holder stille - hvilket man ofte gør i Bangkok - men det er så lidt, at det ikke just vil vælte dit bud­get: knap 22 kroner i timen (2 baht i minuttet).

Der kan være ekstra om­kost­nin­ger for en tur. Ved kørsel fra luft­hav­nen Su­var­nab­hu­mi skal der så­le­des betales et luft­havns­ge­byr på 50 baht; det lægges oven i taxa­meter­pri­sen, når du betaler for turen. Når du tager en taxi fra taxi­hol­de­plad­sen i luft­hav­nen, skal du hen­ven­de dig til en skranke, hvor du vil få udle­ve­ret en seddel med taxiens nummer. Gem sedlen, den kan bruges til at finde taxien, hvis du glemmer noget i bilen, eller hvis du er utilfreds med turen og vil klage til selskabet.

Betaling, betalingsveje og snyd

En anden ekstra om­kost­ning er ved brugen af beta­lings­ve­je. Der findes en række beta­lings­ve­je i form af mo­tor­veje/mo­tor­tra­fik­veje i Bangkok, hvor du kan komme noget hurtigere frem end via de almin­de­li­ge veje. Prisen ligger på mellem 25 og 45 baht (knap 5 og 9 kroner) pr. beta­lings­vej. Chauf­fø­ren vil normalt på forhånd spørge dig, om du vil ad beta­lings­ve­je­ne eller ad de almin­de­li­ge og mere for­stop­pe­de veje. Bemærk, at du for­ven­tes selv at betale ved beta­lings­bo­der­ne. Chauf­fø­ren lægger normalt ikke ud. Det vil derfor være en god ide at have små­pen­ge på dig, så du kan betale med lige penge. Og apro­pos betaling, chauf­fø­rer­ne har sjæl­dent mange penge på sig, så de kan typisk ikke give tilbage på store sedler som 500 og 1000 baht, sørg derfor for at have mindre sedler til at betale med.

Drikkepenge er ikke en del af den thai­land­ske kultur, omend man mange steder er ved at tage ved lære af vest­li­ge turister. Men det er normalt at runde op, hvilket også gør det nemmere for chauf­fø­ren, når han ikke skal finde bytte­pen­ge frem. Koster en tur 90 baht, så giv ham 100 baht. Koster den 46 baht, så giv ham 50 baht. Er prisen 50 baht, forventer chauf­fø­ren ikke andet end 50 baht.

Taxameter

Mens drikkepenge ikke er en del af den thai­land­ske kul­tur, så er der no­get andet, som er tem­me­lig ud­bredt i tu­rist­om­rå­der­ne i Thai­land, nem­lig en flå tu­ris­ten for så me­get som muligt-kultur. Nog­le chauf­fø­rer vil fx ik­ke kø­re ef­ter ta­xa­me­ter, når de ser en tu­rist - og vi er jo nem­me at gen­ken­de. I ste­det til­by­der de dig en fast pris, og den kan være to, tre eller fem gange højere end taxa­me­ter­pri­sen ville være. Hvis en chauf­før ikke vil køre efter taxa­me­ter, så tag den næste taxi. Der er masser af dem.

Selv hvis det lykkes at finde en vogn, der er villig til at køre med taxa­me­ter, så er den hellige grav ikke altid vel­for­va­ret. Enkelte chauffører har det med at slå taxa­me­te­ret fra under­vejs, hvis du er uop­mærk­som. Lidt efter vil chauf­fø­ren fortælle, at taxa­me­te­ret er gået i stykker - og så vil han foreslå en fast pris. Hold øje med taxa­me­te­ret un­der­vejs, så du har lidt styr på pri­sen, hvis det går "i stykker". Alt efter tem­pe­ra­ment kan du bede ham prøve at slå det til igen og sam­tidig fortælle ham, hvad det stod på, inden det gik "i stykker", eller du kan bede ham stoppe med det samme og så betale, hvad der sidst stod på taxa­me­te­ret. Du vil sjæl­dent have pro­ble­mer med at finde en ny taxi.

Lad mig slå fast, at der findes rigtig mange ærlige taxi­chauf­fø­rer. De brodne kar er des­vær­re med til at give hele stan­den et dårligt ry - omend knap så dårligt et ry, som tuk tuk-chafførerne har.

Sådan prajer du en taxi

I Danmark er du vant til at ræk­ke hån­den i vej­ret med en el­ler fle­re fin­gre op­ad, når du vil pra­je en ta­xi. Nog­le pif­ter og­så for at stop­pe en vogn. Det er ik­ke god tone i Thai­land. Du ræk­ker i ste­det hån­den ud i en skrå vin­kel ned­ad, og med fin­gre­ne ned­ad. Du kan evt. vif­te hån­den lidt. Det gæl­der for øv­rigt ik­ke kun ved taxi­er men ved al­le kø­re­tø­jer, du vil stop­pe. Og­så bus­ser. Bus­ser­ne stop­per nem­lig ik­ke auto­ma­tisk ved et stop­pe­sted, ba­re for­di der står nogle og venter.

Pattaya, Phuket, Samui ...

Det er ikke så nemt at køre med taxa­me­ter an­dre ste­der end i Bang­kok. I Pat­ta­ya og på Sa­mui har de gan­ske vist ta­xi­er med ta­xa­me­ter, men de bru­ger det ikke.

I Pattaya bruges taxame­ter­vog­ne mest af tu­ris­ter, der skal til Bang­kok, og man ope­re­rer med fas­te pri­ser i ste­det for at bru­ge ta­xa­me­te­ret. Du kan og­så kø­re med ta­xi i sel­ve Pat­ta­ya - uden ta­xa­me­ter, selv­føl­ge­lig - men de fles­te lo­ka­le og tu­ris­ter bru­ger i ste­det en Song­thaew, også kald­et en baht bus. En song­thaew fun­ge­rer både som bus og som en taxi med faste priser.

Også på Samui kører taxierne kun med faste priser. De fleste taxier har endog blæn­det dis­play­et på taxa­me­te­ret, så du ikke kan se, hvad der står på det, for det tilfælde at det skulle være slået til ved en fejl.

Phuket er lidt speciel, her findes en magt­fuld taxi­ma­fia. Det eneste sted, du finder taxier med taxa­me­ter, er i luft­hav­nen. Her finder du dem lige uden for hovedbygningen. Mange af dem vil fore­træk­ke at køre uden taxa­me­ter, men du kan insi­ste­re. Udover taxa­me­ter­pri­sen kommer der en luft­havns­af­gift på 100 baht, som læg­ges til taxameterprisen.

Du kan ikke praje en taxa­me­ter­ta­xi på ga­den på Phuket. Han vil ikke stoppe, for hvis han skulle tage dig op, risikerer han dels sit gode helbred, og dels en stor værk­steds­reg­ning på bilen. Selv blandt de sorte taxier er der stram kontrol med, hvem der gør hvad. Samler en sort taxi en passager op i et forkert område, risikerer han køre­forbud i en uge.

Der findes masser af sorte taxier på Phuket, og de kører kun efter faste priser. Du kan kende dem på, at de typisk holder parkeret med et stort skilt med teksten "TAXI" på for­ru­den, eller ved at chauf­fø­ren mere eller mindre på­træn­gen­de spørger, om du skal bruge en taxi, når du går forbi. Alt efter travlhed og sæson kan du for­hand­le priserne ned - især hvis der ikke er andre chauffører i nærheden, der er med på en lytter.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Samui - Fup


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Facebook

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.