Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Billig (og dyr) taxi

Prisen for at køre med taxi svinger meget, dels afhængig af, hvor i Thailand du befinder dig, og dels af hvor blåøjet du er.

Tags: Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Samui - Fup - Transport

Det er ikke alle steder i Thailand, man overhovedet har taxier, som vi kender dem hjemme i Danmark. Og der kan være stor forskel på priserne, og hvordan de opererer. Du kan finde almindelige taxier i Bangkok og på enkelte feriedestinationer, som fx Pattaya, Phuket og Samui.

Du kan sagtens finde per­son­lig trans­port al­le an­dre ste­der i Thai­land, du skal ba­re have fat i nog­le an­dre kø­re­tø­jer, som fx en tuk tuk, en song­thaew eller en mo­tor­cy­kel­taxi. Taxi­en er dog den bed­ste trans­port­form til per­son­lig trans­port, så vælg den, hvor det er mu­ligt. Taxi­en er nem­lig bil­lig (med visse for­be­hold, se senere), den er mere sikker, den er mere be­ha­ge­lig at sidde i – og den har air­con­di­ti­on, hvilket ikke er det værste at have i Thailand.

Når du skal med en taxi, vil det være en god ide at have ned­skre­vet be­stem­mel­ses­adres­sen på thailandsk, og det vil være endnu bedre med et kort, fx med hotellet navn og placering og gade­nav­ne på thailandsk. Engelsk­kund­ska­ber­ne blandt chauf­fø­rer­ne er gerne man­gel­fulde. Tjek hotellets hjem­me­si­de, inden du tager hjem­me­fra, flere hoteller tilbyder et ud­skriv­nings­klart kort, som du kan give chaufføren.

Bemærk, det er lovpligtigt for passagerer at have sikkerhedssele på i taxier, mens den slags ikke er nødvendigt i de mere usikre køretøjer, læs mere på siden Sikkerhed i Thailand.

Bangkok

Det vrimler med taxier i Bang­kok, og du be­hø­ver sjæl­dent at be­væ­ge dig man­ge me­ter, før du kan fin­de en le­dig vogn. En­ten på hol­de­plad­ser ved po­pu­læ­re turist­at­trak­ti­oner el­ler kø­ren­de på ga­den, tjek af­snit­tet Så­dan pra­jer du en ta­xi. Ta­xi­er­ne fin­des i for­skel­lige mar­kan­te far­ver, alt efter hvil­ket taxi­sel­skab de tilhører.

Der findes også en del "sorte" taxier, især i lufthavnene Su­var­nab­hu­mi og Don Mueang, hvor de vil opsøge dig inde i luft­havns­byg­nin­gen og tilbyde dig trans­port til en fast pris. Prisen vil normalt altid være højere end for en rigtig lufthavns­staxi, der kører med taxa­meter. I stedet for at tage mod den slags tilbud, så følg skiltene i lufthavnen til de rigtige taxier. Tjek også længere nede om snyd med priserne.

Du kan selvfølgelig også vælge at leje en limousine eller minibus i lufthavnen. I så fald skal du henvende dig til en en af boderne med den slags tilbud – lad være med at tage mod tilbud fra de "sorte", som opsøger dig.

Taxa­meter­prisen er meget billig i Bangkok. En tur på en time kan koste så lidt som 300 baht (300 baht). Start­pri­sen er 40 baht (40 baht), hvilket inklu­de­rer den første kilometer, og så koster det fra 6,50 baht (6.5 baht) pr. km. for korte distancer på op til 10 km. Herefter stiger prisen pr. km gradvist for hver 10. km op til 10,50 baht (10.5 baht) pr. km. for afstande over 80 km. Som her­hjem­me tæller taxa­me­te­ret også, når man holder stille – hvilket man ofte gør i Bangkok – men det er så lidt, at det ikke just vil vælte dit bud­get: 3 baht (3 baht) i minuttet.

Der kan være ekstra om­kost­nin­ger for en tur. Ved kørsel fra luft­hav­nene Su­var­nab­hu­mi og Don Mueang skal der så­le­des betales et luft­havns­ge­byr på 50 baht (50 baht), og i Phuket Airport skal der betales et luft­havns­ge­byr på 100 baht (100 baht). Gebyret lægges oven i taxa­meter­pri­sen, når du betaler for turen. Læs mere om at tage en taxi i de tre lufthavne i artiklerne Suvarnabhumi: Transport fra lufthavnen, Don Mueang: Transport fra lufthavnen og Phuket: Transport fra lufthavn.

Betaling, betalingsveje og snyd

En anden ekstra om­kost­ning er ved brugen af beta­lings­ve­je. Der findes en række beta­lings­ve­je i form af mo­tor­veje/mo­tor­tra­fik­veje i Bangkok, hvor du kan komme noget hurtigere frem end via de almin­de­li­ge veje. Prisen ligger på mellem 25 og 45 baht (mellem 25 og 45 baht) pr. beta­lings­vej. Chauf­fø­ren vil normalt på forhånd spørge dig, om du vil ad beta­lings­ve­je­ne eller ad de almin­de­li­ge og mere for­stop­pe­de veje. Bemærk, at du for­ven­tes selv at betale ved beta­lings­bo­der­ne. Chauf­fø­ren lægger normalt ikke ud. Det vil derfor være en god ide at have små­pen­ge på dig, så du kan betale med lige penge. Og apro­pos betaling, chauf­fø­rer­ne har sjæl­dent mange penge på sig, så de kan typisk ikke give tilbage på store sedler som 500 og 1.000 baht, sørg derfor for at have mindre sedler til at betale med.

Drikkepenge er ikke en del af den thai­land­ske kultur, omend man mange steder er ved at tage ved lære af vest­li­ge turister. Men det er normalt at runde op, hvilket også gør det nemmere for chauf­fø­ren, når han ikke skal finde bytte­pen­ge frem. Koster en tur 90 baht, så giv ham 100 baht. Koster den 46 baht, så giv ham 50 baht. Er prisen 50 baht, forventer chauf­fø­ren ikke andet end 50 baht.

Taxameter

Mens drikkepenge ikke er en del af den thai­land­ske kul­tur, så er der no­get andet, som er tem­me­lig ud­bredt i tu­rist­om­rå­der­ne i Thai­land, nem­lig en flå tu­ris­ten for så me­get som muligt-kultur. Nog­le chauf­fø­rer vil fx ik­ke kø­re ef­ter ta­xa­me­ter, når de ser en tu­rist – og vi er jo nem­me at gen­ken­de. I ste­det til­by­der de dig en fast pris, og den kan være to, tre eller fem gange højere end taxa­me­ter­pri­sen ville være. Hvis en chauf­før ikke vil køre efter taxa­me­ter, så tag den næste taxi. Der er masser af dem.

Selv hvis det lykkes at finde en vogn, der er villig til at køre med taxa­me­ter, så er den hellige grav ikke altid vel­for­va­ret. Enkelte chauffører har det med at slå taxa­me­te­ret fra under­vejs, hvis du er uop­mærk­som. Lidt efter vil chauf­fø­ren fortælle, at taxa­me­te­ret er gået i stykker – og så vil han foreslå en fast pris. Hold øje med taxa­me­te­ret un­der­vejs, så du har lidt styr på pri­sen, hvis det går "i stykker". Alt efter tem­pe­ra­ment kan du bede ham prøve at slå det til igen og sam­tidig fortælle ham, hvad det stod på, inden det gik "i stykker", eller du kan bede ham stoppe med det samme og så betale, hvad der sidst stod på taxa­me­te­ret. Du vil sjæl­dent have pro­ble­mer med at finde en ny taxi.

Lad mig slå fast, at der findes rigtig mange ærlige taxi­chauf­fø­rer. De brodne kar er des­vær­re med til at give hele stan­den et dårligt ry – omend knap så dårligt et ry, som tuk tuk-chafførerne har.

Sådan prajer du en taxi

I Danmark er du vant til at ræk­ke hån­den i vej­ret med en el­ler fle­re fin­gre op­ad, når du vil pra­je en ta­xi. Nog­le pif­ter og­så for at stop­pe en vogn. Det er ik­ke god tone i Thai­land. Du ræk­ker i ste­det hån­den ud i en skrå vin­kel ned­ad, og med fin­gre­ne ned­ad. Du kan evt. vif­te hån­den lidt. Det gæl­der for øv­rigt ik­ke kun ved taxi­er men ved al­le kø­re­tø­jer, du vil stop­pe. Og­så bus­ser. Bus­ser­ne stop­per nem­lig ik­ke auto­ma­tisk ved et stop­pe­sted, ba­re for­di der står nogle og venter.

Pattaya, Phuket, Samui ...

Det er ikke så nemt at køre med taxa­me­ter an­dre ste­der end i Bang­kok. I Pat­ta­ya og på Sa­mui har de gan­ske vist ta­xi­er med ta­xa­me­ter, men de bru­ger det ikke.

I Pattaya bruges taxame­ter­vog­ne mest af tu­ris­ter, der skal til Bang­kok, og man ope­re­rer med fas­te pri­ser i ste­det for at bru­ge ta­xa­me­te­ret. Du kan og­så kø­re med ta­xi i sel­ve Pat­ta­ya – uden ta­xa­me­ter, selv­føl­ge­lig – men de fles­te lo­ka­le og tu­ris­ter bru­ger i ste­det en Song­thaew, også kald­et en baht bus. En song­thaew fun­ge­rer både som bus og som en taxi med faste priser.

Også på Samui kører taxierne kun med faste priser. De fleste taxier har endog blæn­det dis­play­et på taxa­me­te­ret, så du ikke kan se, hvad der står på det, for det tilfælde at det skulle være slået til ved en fejl.

Phuket er lidt speciel, her findes en magt­fuld taxi­ma­fia. Det eneste sted, du finder taxier med taxa­me­ter, er i luft­hav­nen. Her finder du dem lige uden for hovedbygningen. Mange af dem vil fore­træk­ke at køre uden taxa­me­ter, men du bør insi­ste­re på at det bruges – det er normalt altid det billigste.

Du kan normalt ikke praje en taxa­me­ter­ta­xi på ga­den på Phuket. Han vil ikke stoppe, for hvis han skulle tage dig op, risikerer han dels sit gode helbred, og dels en stor værk­steds­reg­ning på bilen.

Du kan finde sorte taxier eller limousine-vogne holdende forskellige steder, især i feriebyerne. Du kan kende dem på, at de typisk holder parkeret med et stort skilt med teksten "TAXI" på for­ru­den, eller ved at chauf­fø­ren mere eller mindre på­træn­gen­de spørger, om du skal bruge en taxi, når du går forbi. De opererer med faste priser, som er noget højere, end hvad en taximetervogn ville koste.

Alt efter travlhed og sæson kan du måske for­hand­le prisen ned – hvis der ikke er andre chauffører i nærheden, der er med på en lytter. Der er stram kontrol med, hvem der samler kunder op de forskellige steder, og hvilke priser der køres for.

Der findes forskellige app-baserede taxi-tjenester i Thailand, fx Grab, InDriver og Bolt. De findes også på Phuket. Men det er ikke altid uden problemer at hyre sådan en. Der er jævnligt historier i medierne om chauffører, der udsættes for ballade – også selvom der er passagerer i bilen – hvis han har samlet dem op et forkert sted på Phuket.

Tags: Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Samui - Fup - Transport

Andre artikler om transport: