Flyv billigt i Thailand

Det er både billigt og nemt at benytte fly til de større afstande i Thailand.

Thailand er et stort land, og selvom der findes mange bus­ruter og tog, så er fly den absolut nemmeste rejse­form til de lidt længere afstande. Det er tilmed billigt at flyve, og der er mange daglige afgange til de popu­lære rejse­mål. Du kan her læse om de forskellige selskaber, der tilbyder indenrigs flyruter i Thailand.

Der er sket en voldsom udvikling i lokale flyruter i Thailand i de seneste år. Da jeg skrev den første udgave af denne artikel i 2011, var der fem selskaber, der fløj indenrigsruter. Ved den seneste opdatering af artiklen i 2018 var der otte selskaber. Og de gamle selskaber har fået mange flere ruter, fx havde Air Asia 13 indenrigsruter i 2011, i 2018 er det steget til 35 ruter. Den øgede konkurrence har også betydet billigere billetter.

Vær op­mærk­som på, at Bang­kok har to luft­hav­ne, den in­ter­na­tio­na­le luft­havn Su­var­nab­hu­mi og Don Mu­eang. Don Mu­eang er den gam­le in­ter­na­tio­na­le luft­havn, og den blev egent­lig luk­ket, da Su­var­nab­hu­mi åb­ne­de i 2006. Men i 2007 gen­åb­ne­de Don Mueang, og luft­hav­nen er i dag base for en række inden­rigs­ruter, typisk fra lavprisselskaber. Her er også enkelte internationale ruter, især til andre lande i Asien.

Du kan under de enkelte flyselskaber nedenfor læse, hvilken af de to lufthavne, de beflyver.

Hvis du skal direkte videre efter din ankomst fra Danmark, kan det være nemmere at vælge en rejse fra Suvarnabhumi. Hvis du opholder dig i Bangkok nogle dage, inden du fortsætter til dit endelige rejsemål, så kan Don Mueang være et godt valg. Dels er selskaberne her typisk billigere, og dels er luft­havnen mindre og med mindre trafik, hvilket gør den både hurtigere og nemmere at bruge.

Vælger du at flyve videre fra Don Mueang, efter du er ankommet til Suvarnabhumi, skal du regne med tid til at komme gennem paskontrollen – det kan sagtens tage over en time – og du skal regne med transporttid mellem de to lufthavne. Der kører en gratis shuttle-bus mellem de to lufthavne, man skal blot have en billet fra den anden lufthavn for at kunne køre med shuttle-bussen. Turen tager 45-75 minutter alt efter trafikken. Har du travlt kan en taxi være hurtigere, hvis der ikke er alt for lang kø til taxierne. Selve køreturen i taxi tager 30-60 minutter alt efter trafikken, turen koster 400-500 baht, inklusive lufthavnsafgift og betalingsveje.

De fleste indenrigs flyruter går fra og til Bangkok, men der findes dog også en del ruter mellem andre byer.

Air Asia

Air Asia

Air Asia er et asia­sisk lav­pris­sel­skab, der fly­ver så­vel in­den­rigs i Thai­land som til en ræk­ke an­dre des­ti­na­ti­oner i Asi­en. I Bangkok benyttes lufthavnen Don Mueang.

Pri­ser­ne ser yderst ri­me­li­ge ud, når du star­ter din be­stil­ling, men du vil i be­stil­lings­pro­ces­sen op­le­ve, at der bli­ver lagt fle­re og fle­re ge­by­rer på i bed­ste Ryan Air-stil. Der er fx ik­ke no­get, der hed­der gra­tis bagage udover håndbagage.

Vær opmærksom på den første pris, og hvis prisen stiger undervejs, så er det fordi, der er tillagt forsikring eller andet, som du så evt. kan fravælge.

Air Asias hjemmeside

Thai Vietjet Air

Thai Vietjet Air

Thai Vietjet Air er et søster­selskab til det viet­name­siske lav­pris­selskab Vietjet Air. Som et af de få lav­pris­selskaber flyver det fra Suvarnabhumi Airport i Bangkok i stedet for at bruge Don Mueang Airport.

Selskabet startede sin første rute mellem Bangkok og Phuket i 2015, og har i skrivende stund (2018) ruter mellem Bangkok og Chiang Mai, Chiang Rai, og Krabi. Det er muligt at finde nogle meget billige rejser hos Thai Vietjet Air, men med en flåde på kun fire fly, er der ikke så mange afgange at vælge mellem.

Vær opmærksom på, at den første viste pris er uden lufthavnsskatter og afgifter, så den endelige pris vil være noget højere, især på de helt billige billetter, hvor de udgør en forholdsmæssig større del af den endelige pris end på de "dyre" billetter. Bemærk også, at bestilling foretages gennem Vietjet Airs hjemmeside, hvor du også kan finde nogle meget billige internationale rejser, ikke mindst til Vietnam.

Thai Vietjet Airs hjemmeside

Thai Lion Air

Thai Lion Air

Thai Lion Air er et søster­selskab til indo­nesiske Lion Air. Selskabet åbnede sin første rute i december 2013 mellem Bangkok og Chiang Mai, og har siden ekspanderet voldsomt.

I dag har det en flåde på 30 fly mellem en lang række thailandske byer. I Bangkok benyttes lufthavnen Don Mueang. Thai Lion Air byder også på mange billige oversøiske rejser i hele Asien og såmænd også til Australien, du kan fx komme til Australien for under 1.500 kroner.

I modsætning til mange andre lavprisselskaber, så tillægges der ikke ekstra for indtjekket bagage. Du kan have op til 10-20 kg med, afhængig af den købte billet (20-30 kg på internationale ruter).

Thai Lion Airs hjemmeside

Rutekort på Thai Lion Airs hjemmeside

Nok Air

Nok Air er et lav­pris­sel­skab med Thai Airways som stor­ak­tio­nær. Ho­ved­ba­sen er Don Mue­ang i Bang­kok, hvor­fra der fly­ves til en lang ræk­ke byer. Nok Air har flere end 100 indenrigsruter, og mens mange andre selskaber hovedsageligt flyver mellem Bangkok og de forskellige byer, så har Nok Air mange ruter, der ikke starter eller slutter i Bangkok.

Nok Air be­nyt­ter nog­le yderst far­ve­rige fly, der er ma­let, så de lig­ner fugle. Og det er ikke kun fordi de flyver, "nok" betyder "fugl".

Nok Air tilbyder desuden blandet transport til visse rejsemål. Man har fx ikke direkte fly til Samui, i stedet tilbydes en rute til Surat Thani og derfra færge til Samui.

Nok Air tilbyder gratis sædevalg. Har du andet end håndbagage med, kan du ikke bruge de helt billige billetter, men skal op i Nok Extra, der koster 300 baht mere, og som så tillader op til 15 kg bagage.

Nok Airs hjemmeside

Orient Thai Airlines

Orient Thai Airlines er et lav­pris­sel­skab med ho­ved­base i Bang­koks Don Mue­ang-luft­havn. Sel­ska­bet har som det enes­te fly­sel­skab få­et det kon­ge­li­ge stempel, sva­ren­de til det dan­ske "Kgl. Hof leverandør".

Selskabet har et let­te­re blak­ket ry.

Det blakkede ry stam­mer ho­ved­sa­ge­ligt fra det nu luk­ke­de dat­ter­sel­skab One-Two-Air­lines, der i 2007 foru­lyk­ke­de med et fly ved lan­ding i Phu­ket luft­havn. 89 ud af de 130 om­bord­væ­ren­de omkom.

Ulykken skyld­tes en ræk­ke over­træ­del­ser af sik­ker­heds­pro­ce­du­rer, bl.a. i form af over­ar­bej­de. Og sel­ska­bet for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at dæk­ke over det­te ved hjælp af for­fal­ske­de do­ku­men­ter og be­stik­kel­se. Det be­vir­ke­de, at så­vel dat­ter­sel­skab som mo­der­sel­skab fik fly­ve­for­bud i en periode.

I modsætning til de andre selskaber og de nytilkomne selskaber, så er det ikke ekspansion, der har præget Orient Thai i de senere år. Hvor de tidligere havde en håndfuld indenrigsruter, er der nu kun ruten mellem Bangkok og Phuket tilbage.

Orient Thais hjemmeside

Bangkok Airways

Bangkok Airways har bå­de in­den­rigs- og uden­rigs­ru­ter. Ho­ved­ba­sen er Bang­koks in­ter­na­tio­na­le luft­havn, Su­var­nab­humi. Men man har og­så en del ru­ter fra luft­hav­nen på Samui, som ejes af Bangkok Airways.

Eftersom sel­ska­bet ejer luft­hav­nen i Samui, kan det kon­trol­lere, hvil­ke an­dre sel­skaber der kan be­nyt­te luft­hav­nen. Enes­te frem­me­de in­den­rigs­ru­te til øen er Thai Air­ways' ru­te mel­lem Bang­kok og Samui.

Bangkok Airways' hjemmeside

Thai Airways

Thai Airways er nok det bedst kend­te fly­sel­skab blandt dan­ske­re, for­di det sam­men med Norwegian er det enes­te selskab, der fly­ver di­rek­te mel­lem Dan­mark og Thai­land uden mel­lem­lan­din­ger. Men sel­ska­bet fly­ver na­tur­lig­vis og­så in­den­rigs i Thailand.

Hvis du skal di­rek­te vi­de­re fra/til en in­ter­na­tio­nal ru­te med Thai Air­ways, kan du med for­del be­stil­le bil­let­ter­ne sam­let, så slip­per du for at skul­le hånd­te­re ba­ga­gen ved mellem­landingen i Bangkok.

Thai Airways er des­uden med i Star Al­li­an­ce, så hvis du er med­lem der, kan du op­tje­ne bo­nus­points – det kan væ­re med til at ind­snæv­re pri­sen lidt til lav­pris­selskaberne.

Thai Airways' hjemmeside

Thai Smile

Thai Smile

Thai Smile er et datterselskab af Thai Airways. Det var meningen, at selskabet skulle være en halv-lavprisselskab, der skulle tilbyde billetter til priser mellem lavprisselskaberne og fuld-serviceselskaber som Thai Airways. Men sjovt nok, så er det ikke lykkedes mig at finde billetter, der er billigere end dem, som Thai Airways selv tilbyder, tværtimod. Samtlige afgange, jeg har tjekket, har været dyrere end moderselskabets afgange. Og meget dyrere end lavprisselskaberne. Men jeg kan selvfølgelig have ramt uheldigt i mine søgninger.

Thai Smile fløj sin første rute i 2012, og i Bangkok benyttes Suvarnabhumi Airport.

Thai Smiles hjemmeside

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Transport - Fly


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Facebook

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.