Flyv billigt i Thailand

Det er både billigt og nemt at benytte fly til de større afstande i Thailand.

Thailand er et stort land, og selvom der findes mange bus­ruter og tog, så er fly den absolut nemmeste rejse­form til de lidt længere afstande. Det er tilmed billigt at flyve, og der er mange daglige afgange til de popu­lære rejse­mål. Jeg bringer længere nede på siden en over­sigt over de for­skel­lige fly­selskaber og ruter.

Vær op­mærk­som på, at Bang­kok har to luft­hav­ne, den in­ter­na­tio­na­le luft­havn Su­var­nab­hu­mi og Don Mu­ang. Don Mu­ang er den gam­le in­ter­na­tio­na­le luft­havn, og den blev egent­lig luk­ket, da Su­var­nab­hu­mi åb­ne­de i 2006. Men i 2007 gen­åb­ne­de Don Muang, og luft­hav­nen er i dag base for en række inden­rigs­ruter, typisk fra lavprisselskaber.

Hvis du skal direkte videre efter din ankomst til Bangkok, bør du vælge en rejse fra Suvarnabhumi. Hvis du opholder dig i Bangkok nogle dage, inden du fortsætter til dit endelige rejsemål, så kan Don Muang være et godt valg. Dels er selskaberne her typisk billigere, og dels er luft­havnen mindre og med mindre trafik, hvilket gør den både hurtigere og nemmere at bruge.

De fleste flyruter går fra og til Bangkok, men der findes dog også enkelte ruter mellem andre byer. Bemærk, at parantesen efter Bangkok i rute­over­sig­terne hen­viser til, hvilken af de to luft­havne i byen der flyves fra. Den inter­natio­nale lufthavn Suvarnabhumi (BKK) eller inden­rigs­luft­havnen Don Muang (DMK).

Air Asia

Air Asia

Air Asia er et asia­sisk lav­pris­sel­skab, der fly­ver så­vel in­den­rigs i Thai­land som til en ræk­ke an­dre des­ti­na­ti­oner i Asi­en. Lav­pris skal i den­ne for­bin­del­se for­stås i or­dets vær­ste betydning.

Ruter:
Bangkok (DMK)Chiang Mai
Bangkok (DMK)Chiang Rai
Bangkok (DMK)Krabi
Bangkok (DMK)Phuket
Bangkok (DMK)Udon Thani
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani
Bangkok (DMK)Surat Thani
Bangkok (DMK)Nakhon Si
Bangkok (DMK)Hat Yai
Bangkok (DMK)Narathiwat
Chiang MaiPhuket
Chiang MaiHat Yai
PhuketUdon Thani

Pri­ser­ne ser yderst ri­me­li­ge ud, når du star­ter din be­stil­ling, men du vil i be­stil­lings­pro­ces­sen op­le­ve, at der bli­ver lagt fle­re og fle­re ge­by­rer på i bed­ste Ryan Air-stil. Der er fx ik­ke no­get, der hed­der gra­tis bagage.

Prisen kan me­get nemt en­de mel­lem 50 og 100 pro­cent hø­je­re, når du er kom­met gen­nem he­le pro­ces­sen. Og du ser ik­ke den sam­le­de pris, før du har ind­tas­tet di­ver­se op­lys­nin­ger om dig selv.

Vil du have mere gennem­skue­lige priser, så tjek Nok Air og Orient Thai Airlines. De er endda oftest billigere. Air Asia har dog en fordel, hvis du skal direkte fra eller til en inter­na­tio­nal for­bindelse, efter­som sel­skabet benytter Bangkoks inter­natio­nale luft­havn, Suvarnabhumi, mens de andre lav­pris­sel­skaber flyver fra Don Mueang.

Air Asias hjemmeside

Nok Air

Nok Air er et lav­pris­sel­skab med Thai Airways som stor­ak­tio­nær. Ho­ved­ba­sen er Don Mue­ang i Bang­kok, hvor­fra der fly­ves til en lang ræk­ke byer. Her­til kom­mer to ruter, som ud­går fra Thai­lands næst­stør­ste by, Chiang Mai.

Ruter:
Bangkok (DMK)Chiang Mai
Bangkok (DMK)Chiang Rai
Bangkok (DMK)Phuket
Bangkok (DMK)Hat Yai
Bangkok (DMK)Trang
Bangkok (DMK)Nakhon Si
Bangkok (DMK)Udon Thani
Bangkok (DMK)Loei
Bangkok (DMK)Mae Sot
Bangkok (DMK)Nakhon Phanom
Bangkok (DMK)Nan
Bangkok (DMK)Narathiwat
Bangkok (DMK)Phitsanulok
Bangkok (DMK)Phrae
Bangkok (DMK)Roi Et
Bangkok (DMK)Buri Ram
Bangkok (DMK)Sakhon Nakhon
Bangkok (DMK)Surat Thani
Bangkok (DMK)Ubon Ratchathani
Bangkok (DMK)Ranong
Chiang MaiMae Hong Son
Chiang MaiUdon Thani

Nok Air be­nyt­ter nog­le yderst far­ve­rige fly, der er ma­let, så de lig­ner fugle.

Nok Air har ikke en fly­ru­te di­rek­te til fe­rieø­en Samui, i stedet til­by­des en rute til Surat Thani og så der­fra med bus og fær­ge til Samui. Den sam­le­de pris er of­te bil­li­ge­re end det di­rek­te fly til Samui med sel­ska­bet Bangkok Airways. Det er Bang­kok Air­ways, der ejer luft­hav­nen på Samui.

Vær opmærk­som på vægt­græn­sen for ba­ga­ge. I skri­ven­de stund er det kun de første 15 kg., der er gratis. Hos de fleste andre er grænsen 20 kg.

Nok Airs hjemmeside

Orient Thai Airlines

Orient Thai Airlines er et lav­pris­sel­skab med ho­ved­base i Bang­koks Don Mue­ang-luft­havn. Sel­ska­bet har som det enes­te fly­sel­skab få­et det kon­ge­li­ge stempel, sva­ren­de til det dan­ske "Kgl. Hof leverandør".

Ruter:
Bangkok (DMK)Chiang Mai
Bangkok (DMK)Chiang Rai
Bangkok (DMK)Phuket
Bangkok (DMK)Hat Yai
Bangkok (DMK)Trang
Bangkok (DMK)Nakhon Si
Bangkok (DMK)Udon Thani
Chiang MaiPai

Selskabet har et let­te­re blak­ket ry.

Det blakkede ry stam­mer ho­ved­sa­ge­ligt fra det nu luk­ke­de dat­ter­sel­skab One-Two-Air­lines, der foru­lyk­ke­de med et fly ved lan­ding i Phu­ket luft­havn. 89 ud af de 130 om­bord­væ­ren­de omkom.

Ulykken skyld­tes en ræk­ke over­træ­del­ser af sik­ker­heds­pro­ce­du­rer, bl.a. i form af over­ar­bej­de. Og sel­ska­bet for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at dæk­ke over det­te ved hjælp af for­fal­ske­de do­ku­men­ter og be­stik­kel­se. Det be­vir­ke­de, at så­vel dat­ter­sel­skab som mo­der­sel­skab fik fly­ve­for­bud i en periode.

Jeg går ud fra, at selskabet har lært af fortidens fejl. Jeg har fløjet et par gange med Orient Thai, og det forløb gnidningsfrit.

Orient Thais hjemmeside

Bangkok Airways

Bangkok Airways har bå­de in­den­rigs- og uden­rigs­ru­ter. Ho­ved­ba­sen er Bang­koks in­ter­na­tio­na­le luft­havn, Su­var­nab­humi. Men man har og­så en del ru­ter fra luft­hav­nen på Samui, som ejes af Bangkok Airways.

Ruter:
Bangkok (BKK)Chiang Mai
Bangkok (BKK)Krabi
Bangkok (BKK)Phuket
Bangkok (BKK)Lampang
Bangkok (BKK)Sukhothai
Bangkok (BKK)Trat
Bangkok (BKK)Samui
SamuiPhuket
SamuiChiang Mai
SamuiKrabi
SamuiPattaya
PhuketPattaya

Som det ses på fly­ru­ter­ne, be­fly­ver man især tu­rist­des­ti­na­tio­ner­ne, og mens de fles­te an­dre sel­ska­ber ho­ved­sa­ge­ligt fly­ver til og fra Bang­kok, så er næs­ten halv­de­len af Bang­kok Air­ways' ru­ter mel­lem an­dre destinationer.

Eftersom sel­ska­bet ejer luft­hav­nen i Samui, kan det kon­trol­lere, hvil­ke an­dre sel­skaber der kan be­nyt­te luft­hav­nen. Enes­te frem­me­de in­den­rigs­ru­te til øen er Thai Air­ways' ru­te mel­lem Bang­kok og Samui.

Bangkok Airways' hjemmeside

Thai Airways

Thai Airways er nok det bedst kend­te fly­sel­skab blandt dan­ske­re, for­di det sam­men med SAS er de enes­te, der fly­ver di­rek­te mel­lem Dan­mark og Thai­land uden mel­lem­lan­din­ger. Men sel­ska­bet fly­ver na­tur­lig­vis og­så in­den­rigs i Thailand.

Ruter:
Bangkok (BKK)Chiang Mai
Bangkok (BKK)Chiang Rai
Bangkok (BKK)Phuket
Bangkok (BKK)Krabi
Bangkok (BKK)Samui
Bangkok (BKK)Udon Thani
Bangkok (BKK)Ubon Ratchathani
Bangkok (BKK)Surat Thani
Bangkok (BKK)Nakhon Si
Bangkok (BKK)Hat Yai
Bangkok (BKK)Khon Kaen
Bangkok (BKK)Pitsa
Chiang MaiPhuket

Hvis du skal di­rek­te vi­de­re fra/til en in­ter­na­tio­nal ru­te med Thai Air­ways, kan du med for­del be­stil­le bil­let­ter­ne sam­let, så slip­per du for at skul­le hånd­te­re ba­ga­gen ved mellem­landingen.

Thai Airways er des­uden med i Star Al­li­an­ce, så hvis du er med­lem der, kan du op­tje­ne bo­nus­points - det kan væ­re med til at ind­snæv­re pri­sen lidt til lav­pris­selskaberne.

Thai Airways' hjemmeside

Tags: Transport - Fly


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saen - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Fredag d. 15. december

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Facebook

Annonce:

Annonce:

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.