Bus i Thailand og Bangkok

Det er meget billigt at køre med bus i Thailand, omend det også kan være meget kedeligt.

Du finder busser i mange for­skel­lige udform­nin­ger og tilstande. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skram­le­kas­ser, der minder om nogle, som blev kasseret i Danmark for 30 år siden.

De topmoderne busser kører typisk på de lange ruter, mens de mere falde­færdige typisk findes i lokal rutefart. Jeg fortæller nærmere om begge typer nedenfor.

Med bus på langfart

Selvom du kan få masser af komfort for næsten ingen penge, så vil jeg kun anbefale lang­turs­bus­sen, hvis der ikke findes et indenrigsfly til dit be­stem­mel­ses­sted. Eller hvis dit kredit­kort er ved at være lidt tynd­slidt, og du enten ikke har tid til at tage med toget, eller der slet ikke går tog til din desti­na­tion. Turen med bussen kan nemlig være dræbende kedelig, og chauf­fø­rer­ne er ikke just kendt for deres hensyns­fulde kørsel.

Prisen kan du ikke rig­tig brok­ke dig over. Du kan fx kø­re 600-800 ki­lo­me­ter i en 24-sæ­ders VIP-bus med toi­let og air­con­di­ti­on for un­der 200 kro­ner, hvil­ket fx kan væ­re fra Bang­kok til Phu­ket el­ler Chiang Mai. Så­dan en tur ta­ger ty­pisk 10-12 ti­mer. Væl­ger du en bus med fle­re sæ­der (min­dre plads til dig) og uden toi­let, er pri­sen om­kring det halve.

Undgå om muligt at bestille en bustur hos en agent. Dels får du lov at betale over­pris, og dels kan du ikke være sikker på, at VIP-stan­dar­den svarer til det beskrevne. Køb gerne billetten direkte hos bus­selskabet. Og sørg for at tage et tæppe med! Air­con­di­ti­on-an­læg­get får ofte lov at køre på fuld kraft, hvilket kan resultere i en tem­pe­ra­tur, der kan få selv en vinter­træt dansker til at ønske sig hjem i kulden.

Der findes flere bus­sta­tio­ner for lang­turs­bus­ser i Bangkok, så det kan være en god ide lige at tjekke, hvorfra en bus går, inden du begiver dig afsted med dine pakke­nel­liker. Du kan finde en over­sigt over såvel ruter som priser og rej­se­læng­de på 1stop Bangkok (på engelsk).

Lokale busser

Det er utroligt bil­ligt at be­nyt­te lo­ka­le bus­ser i Thai­land. Især hvis du sam­men­lig­ner med de hjem­li­ge bil­let­pri­ser. På fe­rie­øen Phu­ket kos­ter det så­le­des om­kring fem kro­ner for en halv ti­mes kø­re­tur mel­lem Phu­ket Town og de po­pu­læ­re ferie­by­er på vest­kys­ten. Bus­ser­ne er dog ikke just no­get at rå­be hur­ra for. De fin­des li­ge fra no­get, der lig­ner en dansk 60'er-bus til noget, der al­drig vil­le ha­ve få­et lov at kø­re i Danmark.

Bussen på dette billede er en af de nyere mellem Patong og Phuket Town, men jeg har nu på for­nem­mel­sen, at den alli­ge­vel aldrig ville få lov at sætte sine hjul i Danmark. Det er blot en lastbil med sæder på ladet og et tag.

I mange byer finder du ikke lokale busser, her bruges i stedet songthaew'er, der kører i mere eller mindre fast rute­fart som mini­busser. Dette gælder i såvel små som større byer.

Busser i Bangkok

I Bangkok er bus­ud­bud­det der­imod stort. Her fin­des et væld af for­skel­li­ge bus­ser, der for en bil­lig pris frag­ter dig rundt i stor­by­en. Du skal blot væ­re for­be­redt på, at det kan ta­ge sin tid at kom­me rundt på grund af de evin­de­li­ge tra­fik­prop­per, og at bus­ser­ne nor­malt har åbent­stå­en­de vin­du­er, så di­ne lun­ger kan få lov at gen­bru­ge al­le de an­dre kø­re­tø­jers udstødningsgasser.

Vil du undgå trafikpropper, og der ikke er en metro/skytrain i nærheden, kan du benytte en motor­cykel­taxi. Forudsat nerverne er i orden, og du har fået betalt din livsforsikring!

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i buspriserne i Bangkok, nogle busser/ruter opererer med en fast pris, uanset hvor langt du skal, andre har varierende priser. Priserne ligger mellem 1,30 kroner (7 baht) til lige over 4 kroner (22 baht) for de normale busser.

Busserne har en billet­kon­duk­tør som kommer rundt og opkræver betaling, når bussen har for­ladt stop­pe­ste­det. Sørg for at have små­penge på dig. I mange af bus­ser­ne skal du betale med lige penge, ellers bliver du smidt af igen. Jeg har oplevet, at kon­duk­tø­ren ikke engang ville gå med til at beholde bytte­pen­gene (sikkert fordi hun ikke forstod mig), det var bare ud af vagten!

Der kører også mini­busser med lukkede vinduer og air­con­di­tion i rutefart, og de tager en lidt højere pris. Du vil typisk opleve, at de holder ind ved et stoppe­sted, hvor­efter kon­duk­tøren stiger ud og annon­cerer, hvor de kører hen for at lokke pas­sa­gerer ombord.

Bemærk, at de almindelige busser ikke auto­ma­tisk stopper ved stoppe­ste­der­ne, bare fordi der står nogle og venter. Du stopper en bus på samme måde, som du prajer en taxi.

Google Maps hjælper med bussen

Det kan være svært at finde rundt i de for­skel­lige bus­ruter for turister, efter­som der bruges thailandske skrift­tegn på bus­ser­nes rute­plan og skilte. Men med inter­net­adgang, fx på hotellet, bliver det lidt nemmere. Google Maps lader dig nemlig vælge rute med offent­lige trans­port­midler i Bangkok, så du kan plan­lægge din tur på forhånd.

Har du en smartphone med GPS og inter­net­ad­gang (du kan købe et billigt simkort i Thailand), bliver det endnu nemmere at bruge Google Maps til at finde rundt med busserne.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Metro og skytrain
Tags: Bangkok - Metro - Skytrain - Transport - Shopping - Kanaler - San Saeb - Floder - Chao Phraya
Metro og skytrain Metro og skytrain lader dig komme hurtigt gennem Bangkok, uden at du hænger fast i de konstante trafik­propper. Læs mere om linjerne, og hvad du kan finde under­vejs på dem.
Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Billig bus i Bangkok og resten af Thailand
Tags: Transport - Bus - Bangkok - Phuket - Patong - Chiang Mai
Bus i Thailand Du finder busser i mange for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og til­stan­de. Lige fra top­mo­der­ne VIP-busser med TV- og under­hold­nings­kon­sol­ler i sæderne på bedste flymanér til gamle skramlekas­ser, der min­der om nogle, som blev kas­se­ret i Dan­mark for 30 år siden. Læs om lang­turs­bus­ser, lokale busser og det store udbud af busser i Bangkok.
Sightseeing i en rickshaw
Tags: Transport - Rickshaw - Chiang Mai - Chiang Rai
Rickshaw Tag på en afslappet sightseeing-tur i en rickshaw, hvor du i adstadigt tempo cykles rundt til de forskellige seværdigheder, mens du nyder skyggen under rickshaw'ens halvtag.
Billig (og dyr) taxi
Tags: Transport - Taxi - Bangkok - Phuket - Pattaya - Fup
Taxi med taxameter Det er ikke alle steder i Thailand, du kan finde en vogn med taxameter. I Bangkok findes de i massevis, og de kan være meget billige. Andre steder findes de måske, men de har slået taxameteret fra, og så kan de være dyre. Pas også på dem, der vil snyde dig. Læs mere ...
Til fods
Tags: Transport - Til fods - Fortov - Skywalk
Til fods Thailand byder på sce­ne­ris­ke bag­grun­de for en van­dre­tur i na­tu­ren. Men vil du be­væ­ge dig til fods i by­er­ne, er det slet ik­ke nemt. Du ri­si­ke­rer, at der står træ­er, post­kas­ser, lyg­te­pæ­le og alt mu­ligt an­det midt på for­to­vet - hvis alt­så, der er et for­tov. Læs, mere om brug af bentøjet i Thailand ...
Kulturtur med toget
Tags: Transport - Tog - Bangkok - Chiang Mai
Tog Det er meget billigt at rejse med tog i Thailand. Men du skal kun tage toget, hvis du vil have en oplevelse, eller hvis du vil spare penge, ikke hvis du vil hurtigt frem. Læs om den billige rejseform, der kan være en spændende oplevelse ...
Songthaew
Tags: Transport - Songthaew - Chiang Mai - Pattaya - Phuket
Songthaew En songthaew er en ombygget pickup, der har fået boltet et par sæder på ladet, og fået monteret en overbygning til beskyttelse mod vejrliget. Den fungerer både som en billig minibus og en taxi.
Motorcykeltaxi
Tags: Transport - Scooter - Taxi - Bangkok
Motorcykeltaxi Motor­cykel­taxien er bå­de hur­tig og bil­lig, når du skal rundt i de thai­land­ske by­er.

Motor­cykel­taxien er især en for­del i Bang­kok, hvor den kan kom­me frem, mens bus­ser, ta­xi­er og tuk tuk'er sid­der fast i tra­fik­ken i myl­dre­ti­den. Men det gæl­der om at ha­ve styr på nerverne ...
Fly
Tags: Transport - Fly
Fly Det er både bil­ligt og hur­tigt at fly­ve rundt i Thai­land. Der er man­ge dag­li­ge af­gan­ge mel­lem fx Bang­kok og de an­dre sto­re by­er samt tu­rist­om­rå­der, som fx Phuket og Krabi. Læs, mere om in­den­rigs­fly i Thailand ...
Tuk tuk
Tags: Transport - Tuk tuk - Bangkok - Phuket - Fup
Tuk tuk En tuk tuk er egent­lig blot en om­byg­get scoo­ter, der har fået et ek­stra hjul og et pas­sa­ger­sæde. Den er far­lig, foru­re­nen­de, for­holds­mæs­sig dyr for tu­ris­ter og ikke sær­lig be­ha­ge­lig. Men det er en af de ting, du som tu­rist skal prø­ve mindst én gang. Læs, mere om tuk tuk'en ...

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Annonce:

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Facebook