Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Shopping i Bangkok

Bangkok er shopaholikernes paradis med enorme storcentre liggende som perler på en snor.

Tags: Bangkok - Shopping - Aktiviteter

Hvis du er shop­aho­li­ker, bør du hol­de dig langt væk fra Bang­kok. Tag i ste­det di­rek­te til Chiang Mai, Phu­ket eller et hvil­ket som helst an­det sted i Thai­land. I Bang­kok er der stor fa­re for, at du går i selv­sving, og at du ef­ter­føl­gen­de skal bru­ge mange måneders terapi for at blive rettet op igen.

Shoppingcentrene er mange og enorme, og udvalget er omfattende. Ud over de sædvanlige storcentre finder du fx centre helliget IT-butikker.

Du kan selvfølgelig gå på shopping i hele Thailand og finde mange interessante ting, men i Bangkok er shopping sat på speed.

Lad os starte herhjemme med at tage et kig på Field's for at få et sammen­lig­nings­grund­lag. Field's er Dan­marks stør­ste ind­købs­center med sine 140 butikker for­delt på 74.000 kva­drat­meter butik­sareal (115.000 kva­drat­meter in­klu­sive kon­tor­lo­kaler m.m.). Lad os nu vende næsen mod Bangkok.

I Bangkok finder du Cen­tral­World, der er ver­dens tred­je­stør­ste shop­ping­cen­ter med si­ne 600 bu­tik­ker på 550.000 kva­drat­me­ter. Alt­så me­re end syv gan­ge stør­re end Field's.

Men Central­World er langt fra det ene­ste sto­re shop­ping­cen­ter i Bang­kok – eller i na­bo­la­get. Her ligger de nem­lig som per­ler på en snor. Ik­ke langt fra Cen­tral­World lig­ger Siam Para­gon med 270 butikker på 400.000 kva­drat­me­ter. Lige ved siden af lig­ger dob­belt­cen­tret Siam Center og Siam Discovery med sam­men­lagt 400 butikker. Og et sten­kast fra dem ligger MBK med 2.000 små butikker.

Og så har jeg slet ikke nævnt alle de lidt mindre centre, der ligger i samme område. Sammenlagt har du, hvad der svarer til mere end 25 Field's på et forholdsvis lille område i Bangkok.

Men hvis du skal have fyldt kuf­fer­ten op med bil­li­ge el­ler me­re usæd­van­li­ge va­rer, så er det slet ik­ke stor­cen­tre­ne, du skal be­sø­ge. Så skal du be­sø­ge et mar­ked, som fx tøj­mar­ke­det i Pra­tu­nam, der lig­ger fem mi­nut­ters gang fra Cen­tral­World.

El­ler det ki­ne­sis­ke mar­ked, som lig­ger knap 100 baht (100 baht) væk med taxi, eller det enor­me wee­kend­mar­ked, Cha­tu­chak, der fyl­der mere end én kvad­rat­ki­lo­me­ter og som læg­ger grund til omk­ring 15.000 boder og butikker.

Vær opmærksom på lommetyve på de forskellige markeder. Det er ikke fordi, der er mange lommetyve, men de ofte trange gange med mange mennesker gør det noget nemmere for dem at tømme dine lommer.

Du kan læse lidt mere om de forskellige indkøbs­mulig­heder nedenfor. Men du skal være opmær­ksom på, at jeg kun nævner de største/mest inter­essante. Der findes mange andre i såvel området omkring CentralWorld som i resten af Bangkok.

Jeg har desuden lavet et shopping­kort på Google Maps, hvor du kan finde de omtalte indkøbsmuligheder. Du kan se kortet på Google Maps. Ud over shoppingmuligheder indeholder kortet bl.a. også hjælp til transport med Skytrain og Metro og med kanalbusser.

Inden du går amok på din shoppingtur i Bangkok, så vær opmærksom på vægt­grænsen for din bagage på flyveturen hjem!

Butikkerne i de fleste storcentre har faste priser på varerne, og dem kan du normalt ikke ændre på. Hvis der ikke er priser på varerne, så er det derimod et tegn på, at der skal pruttes om priserne. Få hjælp til prutteriet på siden Sådan prutter du.

Spisesteder

Du finder masser af spisesteder i alle centrene. Men du skal lige være op­mærk­som på, at nogle steder har de såkaldte food courts, og de fungerer lidt anderledes, end hvad du er vant til i Danmark. Læs mere om dem i artiklen Food court.

Transport

De fleste stor­cen­tre lig­ger i nær­he­den af en metro­- el­ler sky­train-sta­tion. Det kan især væ­re prak­tisk at tage toget på vej til cen­tre­ne, for­di du slip­per for de evin­de­li­ge tra­fik­kø­er. Men det er måske min­dre prak­tisk, hvis du skal til­ba­ge til ho­tel­let med fav­nen fuld af pak­ke­nel­li­ker.

I så fald kan du glæ­de dig over de bil­li­ge ta­xi­er.

Du skal blot hus­ke at væl­ge at kø­re med ta­xame­ter. Man­ge ta­xi­chauf­fø­rer vil fo­re­slå dig en fast pris, men den er ty­pisk to til fi­re gan­ge hø­je­re end med ta­xame­ter. Tuk tuk-pri­ser­ne kan være end­nu hø­je­re, og her har du ikke mu­lig­heden for taxameter.

Skal du fx med taxi fra CentralWorld til markedet i Chinatown, vil du typisk få tilbudt en fast pris på 300-400 baht (300-400 baht) – alt efter hvor turistet, du ser ud. Med taxameter koster turen typisk under 100 baht (100 baht).

Sørg for at have masser af tål­modig­hed, hvis du bruger taxi. Især i myldre­tiden kan det tage temmelig lang tid for selv en kort tur. Myldre­tiden er ikke, som du kender den hjemme­fra. Myldre­tiden i de danske storbyer svarer til trafik­si­tua­tio­nen kl. 2 om natten i Bangkoks centrum.

Åbningstider

De fleste storcentre har åbent fra klokken 9 eller 10 til klokken 21 eller 22 alle ugens dage. Men tjek gerne centrenes åbings­tider på deres egne hjemme­sider, så du ikke render ind i en lukke­dag eller et center med andre åbnings­tider. Du finder links til centrenes hjemme­sider nedenfor.

Men der er endnu en grund til at kende centrenes åbnings­tider, inden du begiver dig derhen. Det er nemlig ikke usæd­van­ligt, at en taxi- eller tuk tuk-chauffør vil fortælle dig, at det center, du vil besøge, er lukket. Men han kender et meget bedre center, som har åbent, og som han gerne vil køre dig hen til.

Det er fup og fidus! Centret er ganske givet ikke lukket, han vil blot køre dig et sted hen, hvor han får retur­kommission for at komme med kunder. Har du tjek på åbnings­tiderne, kan du gennem­skue den slags numre. Og jeg vil anbefale, at du i stedet tager den næste taxi eller tuk tuk med en mere ærlig chauffør.

Storcentre og markeder

Du får her en oversigt over de største og vigtigste storcentre og markeder i Bangkok. Oversigten er langt fra udtømmende.

Kort med deres placering

CentralWorld

CentralWorld er ver­dens tred­je­stør­ste stor­cen­ter, og det får Field's til at lig­ne en dværg. Her er fin­der du 600 bu­tik­ker og en top­mo­der­ne bio­graf for­delt på ot­te eta­ger.

Cen­tret har et sam­let bu­tiks­are­al på 550.000 kva­drat­me­ter. Det er mere end syv gange større end Field's. Med­tager man kon­tor­arealer og det til­hørende hotel, fylder CentralWorld over 1.000.000 kvadratmeter! De mange mennesker på billedet skyldes ikke et udsalg men et rekordforsøg i forbindelse med songkran, læs mere i artiklen Songkran.

Læs mere om storcentret på CentralWorlds hjemmeside. Du kan finde butikker efter placering eller butikstype på hjemmesiden.

Siam Paragon

Siam Paragon ligger blot et langt sten­kast fra Cen­tral­World og er næs­ten li­ge så stort med si­ne 270 bu­tik­ker for­delt på 400.000 kvadratmeter.

Siam Paragon er ikke kun et be­søg værd i for­bin­del­se med shop­ping. Som de fle­ste an­dre stor­cen­tre in­de­hol­der det en bio­graf, og i det­te til­fæl­de er der ta­le om Asiens største biograf.

I kælderen finder du akvariet Bangkok Sealife Ocean World. Det er med sine 10.000 kvadratmeter lige så stort som Den Blå Planet, der ellers er Nordeuropas største akvarium.

Læs mere på Siam Paragons hjemmeside. På hjemmesiden kan du finde en oversigt over butikker og læse om et rabatkort til turister – rabatkortet gælder også til Siam Center og Siam Discovery. Akvariet har sin egen hjemme­side: Bangkok Sealife Ocean World.

Siam Center & Siam Discovery

Siam Center er et af Bang­koks æld­ste shop­ping­cent­re. Det blev byg­get i 1973, og cen­trets fi­re eta­ger er si­den ble­vet re­no­ve­ret fle­re gan­ge.

I 1997 blev det seks eta­gers Siam Dis­co­ve­ry byg­get ved si­den af. Cen­tre­ne er for­bun­det, og frem­står som et dob­belt­cen­ter med sam­men­lagt 400 bu­tik­ker. Siam Center ligger for øvrigt klos op ad Siam Paragon.

Selvom Siam Center og Siam Discovery fungerer som et dobbelt­center, har de adskilte hjemme­sider. Læs mere på Siam Centers hjemmeside og på Siam Discoverys hjemmeside. På siderne finder du butiksoversigt, og du kan læse om et rabatkort til turister. Rabatkortet gælder til begge centre samt til Siam Paragon.

MBK

Skal du bruge en ny mo­bil­te­le­fon el­ler de­le til den gam­le, skal du til MBK. Ud over de man­ge al­min­de­li­ge bu­tik­ker med tøj og kunst­hånd­værk, fin­des der her et utal af små bu­tik­ker med mo­bil­te­le­fo­ner og ud­styr til dem. Cen­tret in­de­hol­der ik­ke fær­re end 2.000 små bu­tik­ker på si­ne ot­te etager.

Vær opmærksom på, at centret er berygtet for sine mange butikker med piratkopier af diverse varer. Og det er ikke altid, at det afspejler sig i prisen.

Bemærk desuden, at der i nogle områder er tale om åbne butikker, hvor det kan være svært at se, hvor butikkerne starter og slutter. Pas på, at du ikke tager varer med dig væk fra én butik for at kigge videre hos en anden. Det kan blive betragtet som butikstyveri, og den slags straffes hårdt i Thailand.

Læs mere på MBK's hjemmeside. Her finder du et direkte link til en oversigt over butikker.

Gaysorn

Gaysorn er for dig med pen­ge­pun­gen i or­den og det ret­te lo­go på tøj, sko og tas­ke. Cen­tret in­de­hol­der cir­ka 100 bu­tik­ker med dy­re mær­ke­va­rer som fx Louis Vuit­ton, Guc­ci, Pra­da, Gi­ven­chy, La Per­la, Chris­tian Dior, Loewe, Fendi og Hugo Boss. Det er ikke her, du finder T-shirts til en ti'er.

Læs mere på Gaysorns hjemmeside.

Iconsiam

Iconsiam er et nyere luksusstorcenter. Det åbnede i 2018, og her finder du butikker med alle de kendte luksusmærkevarer. Prinsesse Maha Chakri Sirindhorn, kongens søster, stod for den officielle åbning af centret for ligesom at understrege, at det her altså ikke bare er et almindeligt center. Iconsiam er 525.000 kvadratmeter stort og dermed næsten lige så stort som CentralWorld.

Iconsiam ligger ud til floden Chao Phraya River, og har sit eget stoppested for flodbusser. På den anden side af centret finder du et stoppested for bytoget BMA Gold line – guldlinjen blev etableret efter forslag fra Iconsiam.

Læs mere på Iconsiams hjemmeside.

Erawan

Opdatering november 2022: Erawan er lukket. og afspærret med et plankeværk. Der er oplysning om butikker til leje på plankeværket, så måske centret genopstår. Erawan shrine eksisterer stadig:

Erawans hjemmeside har en "under construction"-meddelelse, jeg bibeholder linket her, så du selv kan tjekke, om der sker noget: Erawans hjemmeside.

Platinum Fashion Mall

Platinum Fashion Mall består af cirka 2.000 små tøj­bu­tik­ker, der bå­de sæl­ger de­tail og en­gros. Du be­hø­ver ik­ke have virk­som­hed for at op­nå en­gros­pri­ser, det er ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvor me­get du kø­ber.

Va­rer­ne min­der en del om, hvad du kan fin­de i Pra­tu­nam Mar­ket på den an­den side af gaden, men her er der ikke så meget trængsel og i mod­sæt­ning til markedet, har du her air­con­di­tion. Til gen­gæld er pri­serne typisk højere end på markedet.

Læs mere på Platinum Fashion Malls hjem­me­side. OBS! Hjemmesiden er tilsyneladende nedlagt, man videreføres til deres Facebook-side.

Pratunam Market

Pratunam Market består af en mas­se små bu­tik­ker i et vir­var af små gy­der. Bu­tik­kerne sæl­ger så­vel de­tail som en­gros. Du be­hø­ver ik­ke ha­ve virk­som­hed for at op­nå en­gros­pri­ser, det er ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvor me­get du kø­ber.

Varerne er ikke ulig dem, du fin­der i Pla­ti­num Fas­hion Mall, der er na­bo til mar­ke­det, men her er pri­ser­ne la­ve­re – hvis du er skrap nok til at prutte dem ned. Til gen­gæld er her ingen air­con­di­tion, og det kan være noget sværere at finde rundt, men det har jo også sin charme at gå på opdagelse i de små gyder.

Markedet har ingen hjem­me­side og der­for heller ikke en over­sigt over butikker. Tjek kortet neden­for for at se om­fanget af markedet. Åbnings­tiderne er typisk mellem 10 og 21, men de enkelte butikker kan have andre åbningstider.

OBS! Pratunam Marked er blevet en god bid mindre i løbet af sommeren 2022. Blokken over for Platinums venstre ende er blevet jævnet med jorden. Forhåbentlig ikke for at give plads til et nyt shoppingcenter! Selvom markedet er blevet mindre, kan du stadig gå på opdagelse i de resterende gyder og finde billige varer.

Indra Square

Indra Square består af en masse små bu­tik­ker, ho­ved­sa­ge­ligt tøj­bu­tik­ker. Der er nor­malt ik­ke pris­skil­te på va­rer­ne, og de pri­ser, du som tu­rist får op­lyst, er ty­pisk to til tre gan­ge hø­je­re end det, som du kan for­hand­le dem ned på.

Du kan ofte gøre en bedre handel i de små butikker i det tilstødende Pratunam Market, men her har du aircondition.

Det er ikke lykkes mig at finde en hjemme­side for centret. Der er åbent fra 9:00 til 19:30, men de enkelte butiker kan have andre åbningstider.

Palladium World (Pratunam Center)

Centret var tidligere kendt som Pratunam Center, men efter en om­byg­ning og reno­vering blev det gen­åbnet i 2011 med navnet Palladium Square. Nu hedder det Palladium World.

Her sælges både de­tail og en­gros på cen­trets syv eta­ger. Efter pla­ner­ne skul­le der væ­re af­sat en hel eta­ge til smyk­ker, en an­den til sou­ve­nirs og en tred­je til bu­tik­ker med mo­bil­tele­fo­ner og an­det IT-ud­styr. Og så selv­føl­ge­lig de obli­ga­to­ris­ke tøj­bu­tik­ker. Men da jeg besøgte det flere måneder ef­ter gen­åb­nin­gen i 2011 stod man­ge af bu­tik­ker­ne sta­dig tomme, og det har ikke ændret sig synderligt ved mine efterfølgende besøg flere år efter.

Selvom centret ikke kan måle sig stør­relses­mæssigt med Central­World og Siam Paragon, er det arealmæssigt ikke desto mindre næsten tre gange så stort som Field's.

Palladium World har ikke en hjemmeside, men de har en side på Facebook.

Fortune Town

Fortune Town er Bangkoks største IT-storcenter. Førhen skulle man til Pantip i Bangkoks shopping­centrum, men Pantip er som sådan gået til de evige bit-marker med kun et par enkelte IT-butikker tilbage.

Fortune Town byder på et væld af IT-butikker på sine fem etager, såmænd også flere butikker inden for samme kæde, fx tror jeg, at jeg talte fem Banana-butikker her. Udvalget er stort, uanset om du skal have et mobil-cover, en gaming-stol eller professionelt foto-udstyr.

Vil du også have mulighed for at se på almindelige storcentervarer, så finder du det 7-etagers CentralPlaza på den anden side af gaden. Det er "bare" et almindeligt storcenter, hvis butikker byder på tøj og det sædvanlige storcenter-udvalg – og så er der lige en Robinson, der i størrelse og udvalg svarer til de danske varehuse Salling og Magasin.

Fortune Town (og CentralPlaza) ligger lidt væk fra Bangkoks shopping­centrum, men du kan nemt komme hertil med den blå metrolinje, du skal af på stationen Phra Ram 9. Exit 1 fra stationen fører til Fortune Town, mens Exit 2 fører til CentralPlaza.

Fortune Town har en hjemmeside, som er delvist (læs: meget lidt) oversat til engelsk. CentralPlazas hjemmeside.

Digital Gateway

Digital Gateway er et IT-center med spil, digi­tale kameraer og diverse elek­tro­niske dimser. Det er ikke så stort som Fortune Town, men ikke desto ganske impo­ne­rende for enhver IT-nørd.

Ovenstående billede viser reelt bagindgangen, som du kommer til fra Skytrain-stationen. Her er hovedindgangen:

Centret har ikke en hjemme­side. Centrets åbnings­tider er fra 10 til 22, omend de enkelte forret­ninger kan have andre åbningstider.

Esplanade

Esplanade ligger et styk­ke væk fra det sto­re ind­købs­cen­trum, hvil­ket og­så be­ty­der, at der ik­ke kom­mer så man­ge tu­ris­ter her.

Jeg har med­ta­get cen­tret på den­ne over­sigt, for­di det trods alt er et pænt stort cen­ter – på stør­relse med Field's – og for­di det er her, du skal hen, hvis du her børn med, og du vil give dem en anderledes kunstoplevelse. I Esplanade finder du Art in Paradise, der er et interaktivt museum, hvor billederne går ud over rammerne, og hvor de besøgende bliver en aktiv del af værkerne.

Esplanade byder også på en bow­ling­hal med 22 baner og et musik­teater. Ved siden af centret finder du super­markedet Big C og vare­huset Robinson.

Jeg har desværre ikke kunnet finde en hjemme­side for centret. Åbnings­tiderne er fra 10 til 22. Centret ligger knap 100 meter fra metrostationen Thailand Cultural Centre.

Chinatown Market

Chinatown Market be­står ho­ved­sa­ge­ligt af bu­tik­ker med en­gros­salg. Du skal ik­ke ha­ve for­ret­ning for at kun­ne kø­be, men pri­sen af­hæn­ger me­get af, hvor me­get du kø­ber, og nog­le ste­der kan du kun kø­be, hvis du kø­ber fx 12 styk af hver va­re. Pri­ser­ne er me­get la­ve her sam­men­lig­net med de fles­te an­dre steder.

Markedet følger den smalle gyde Soi Wanit (også kendt som Sam­peng Lane) samt lidt ind på side­gader og -gyder. Selv hvis du ikke vil købe noget, er det lidt af en oplevelse at gå fra den ene ende af mar­kedet til den anden i en gyde, hvor der sine ste­der dår­ligt nok er plads til to men­ne­sker ved siden af hin­anden – for ikke at nævne de motor­cykler, der ind­imel­lem skal forbi. Tål­modighed er en dyd her.

Tjek denne video for at få en ide om mar­kedet. Det fort­sætter på samme måde en lille kilometer.

Markedet har ingen hjem­me­side og der­for heller ikke en over­sigt over butikker. Tjek kortet neden­for for at se place­ringen af markedet. Bemærk, at hvis du tager en taxi til markedet, vil du blive sat af på Thanon Yaowarat, Soi Wanit går parallelt med denne gade på venstre side i forhold til kørselsretningen (Thanon Yaowarat er ensrettet).

Chatuchak Weekend Market (JJ Market)

Chatuchak Weekend Market, ofte for­kortet til JJ Market (navnet udtales Ja-dtu-jak), er Bangkoks i sær­klasse stør­ste marked, og muligvis også ver­dens største marked. Det breder sig over et areal på omkring én kva­drat­ki­lo­meter, og det inde­holder om­kring 15.000 boder og butikker, hvor du kan købe stort set alt mellem himmel og jord.

Det være sig tøj, thai­landsk kunst­håndværk, pirat­kopier af den eller eller anden slags og fredede dyre­arter. Og det er alt­sammen meget billigt, hvis ellers du undlader at accep­tere den først opgivne pris. Her skal der pruttes om priserne!

Som navnet antyder, er det især et weekend­marked, men en del af området er dog også åbent resten af ugen. Fredag er især rettet mod engros­salg, men som andre steder for­hindrer det ikke almindeligt salg. Det er dog i weekenden, hvor de fleste butikker har åbent fra mellem 9 og 10 til 18, at det går løs.

Her en lille video for at give dig et indtryk af markedet.

Chatuchak Weekend Markets hjemmeside. Hjemme­siden indeholder et kort over området, som du evt. kan printe ud og bruge til at finde vej, hvis du sam­tidig bruger klokke­tårnet midt på området som pejlemærke. I tårnets skygge kan du desuden finde bænke, hvor du kan tage en slapper, eller hvor manden kan placeres, mens den shoppingkyndige folder sig ud.

Terminal 21

Terminal 21 er et 9-eta­gers te­ma­cen­ter, der il­lu­de­rer in­ter­na­tio­nal luft­havn, og hvor hver eta­ge re­præ­sen­te­rer en stor­by/et sted med for­skell­ige kend­te se­vær­dig­he­der. Du fin­der så­le­des Rom med sta­tu­er og fon­tæ­ne samt Lon­don med dob­belt­dæk­ker­bus og te­le­fon­boks. Her­til kom­mer Pa­ris, Istan­bul, To­kyo, Ca­ri­bi­en og Hol­ly­wood, mens San Fran­cis­co får lov at op­ta­ge to eta­ger med Pier 21 og Gol­den Gate Bridge.

I modsætning til i de fles­te stor­cen­tre er det her til­ladt at fo­to­gra­fe­re, og man kan da godt for­stå, at de er stol­te af cen­tret, det er me­get gennem­ført.

Terminal 21 blander sig med de allerstørste centre i Bangkok med sine 450.000 kvadratmeter og over 600 butikker. Det ligger et stykke fra det store centerkvarter, men det er dog ikke mere end to stationer med BTS (Skytrain) til stationen Asok, hvorfra der er direkte adgang til centret. Metrostationen Sukhumvit ligger desuden mindre end 1 minuts gang fra centret.

Læs mere på Terminal 21's hjem­me­side, hvor du også finder en oversigt over butikkerne.

The Market

Det nyeste storcenter i Bangkoks shoppingcentrum er The Market. Det ligger skråt over for CentralWorld. Men måske mætningspunktet for storcentre er ved at være nået, for The Market er underligt tomt. Det er ikke kun kunderne, der er fraværende, her er flere tomme butikslejemål end butikker.

Det kan selvfølgelig være, at coronaen har været specielt slem ved centret, det åbnede i starten af 2019, og jeg fik først besøgt det i april 2021. Men det går ikke just den rette vej. Ved mit seneste besøg i november 2022 var centret om muligt endnu mere tomt. Og den mest interessante butik, supermarkedet Dondon Donki, der tilbød masser af japanske specialiteter, er nu lukket.

Læs mere om butikkerne på The Markets hjemmeside.

Kort over storcentre og markeder

Jeg har lavet et kort på Google Maps, hvor du kan se de her nævnte storcentre og markeder indtegnet. Kortet indeholder også togstationer til henholdsvis Metro og Skytrain og til nogle af Bangkoks flodbusser. Klik for at se kortet på Google Maps' hjem­me­side. Kortet er inddelt i forskellige lag, som du let kan slå til eller fra, så kortet bliver mere overskueligt.

Tags: Bangkok - Shopping - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: