Shopping i Bangkok

Bangkok er shopaholikernes paradis med enorme storcentre liggende som perler på en snor.

Hvis du er shop­aho­li­ker, bør du hol­de dig langt væk fra Bang­kok. Tag i ste­det di­rek­te til Chiang Mai, Phu­ket eller et hvil­ket som helst an­det sted i Thai­land. I Bang­kok er der stor fa­re for, at du går i selv­sving, og at du ef­ter­føl­gen­de skal bru­ge mange måneders terapi for at blive rettet op igen.

Shoppingcentrene er mange og enorme, og udvalget er omfattende. Nedenstående billede er fra Pantip Plaza, der med sine fem etager udelukkende er helliget IT-butikker.

Du kan selvfølgelig gå på shopping i hele Thailand og finde mange interessante ting, men i Bangkok er shopping sat på speed.

Lad os starte herhjemme med at tage et kig på Field's for at få et sammen­lig­nings­grund­lag. Field's er Dan­marks stør­ste ind­købs­center med sine 140 butikker for­delt på 74.000 kva­drat­meter butik­sareal (115.000 kva­drat­meter in­klu­sive kon­tor­lo­kaler m.m.). Lad os nu vende næsen mod Bangkok.

I Bangkok finder du Cen­tral­World, der er ver­dens tred­je­stør­ste shop­ping­cen­ter med si­ne 600 bu­tik­ker på 550.000 kva­drat­me­ter. Alt­så me­re end syv gan­ge stør­re end Field's.

Men Central­World er langt fra det ene­ste sto­re shop­ping­cen­ter i Bang­kok - eller i na­bo­la­get. Her ligger de nem­lig som per­ler på en snor. Ik­ke langt fra Cen­tral­World lig­ger Siam Para­gon med 270 butikker på 400.000 kva­drat­me­ter. Lige ved siden af lig­ger dob­belt­cen­tret Siam Center og Siam Discovery med sam­men­lagt 400 butikker. Og et sten­kast fra dem ligger MBK med 2.000 små butikker.

Og så har jeg slet ikke nævnt alle de lidt mindre centre, der ligger i samme område. Sammenlagt har du, hvad der svarer til mere end 25 Field's på et forholdsvis lille område i Bangkok.

Men hvis du skal have fyldt kuf­fer­ten op med bil­li­ge el­ler me­re usæd­van­li­ge va­rer, så er det slet ik­ke stor­cen­tre­ne, du skal be­sø­ge. Så skal du be­sø­ge et mar­ked, som fx tøj­mar­ke­det i Pra­tu­nam, der lig­ger fem mi­nut­ters gang fra Cen­tral­World.

El­ler det ki­ne­sis­ke mar­ked, som lig­ger 15 kroner væk med taxi, eller det enor­me wee­kend­mar­ked, Cha­tu­chak, der fyl­der mere end én kvad­rat­ki­lo­me­ter og som læg­ger grund til omk­ring 15.000 boder og butikker.

Vær opmærksom på lommetyve på de forskellige markeder. Det er ikke fordi, der er mange lommetyve, men de ofte trange gange med mange mennesker gør det noget nemmere for dem at tømme dine lommer.

Du kan læse lidt mere om de forskellige indkøbs­mulig­heder nedenfor. Men du skal være opmær­ksom på, at jeg kun nævner de største/mest inter­essante. Der findes mange andre i såvel området omkring CentralWorld som i resten af Bangkok.

Jeg har desuden lavet et shopping­kort på Google Maps, hvor du kan finde de omtalte indkøbsmuligheder. Du finder en udgave af kortet nederst på denne side, men du er bedre tjent med at se kortet på Google Maps, hvor du får det i en større udgave med flere funktioner, fx i form af en linkmenu til de forskellige indkøbssteder.

Inden du går amok på din shoppingtur i Bangkok, så vær opmærksom på vægt­grænsen for din bagage på flyveturen hjem!

Butikkerne i de fleste storcentre har faste priser på varerne, og dem kan du normalt ikke ændre på. Hvis der ikke er priser på varerne, så er det derimod et tegn på, at der skal pruttes om priserne. Få hjælp til prutteriet på siden Sådan prutter du.

Spisesteder

Du finder masser af spisesteder i alle centrene. Men du skal lige være op­mærk­som på, at nogle steder har de såkaldte food courts, og de fungerer lidt anderledes, end hvad du er vant til i Danmark. Et food court består typisk af en masse små køkkener med et fælles spise­område. Men i stedet for at betale ved de enkelte køkkener, skal du på forhånd købe en spise­kupon ved en fælles kasse, typisk i form af et plastik­kort med et ind­kodet beløb.

Du bruger så kuponen til at betale med i de forskellige køkkener samt hos salgs­stedet med drikke­varer. Sørg for at få penge nok på spise­kuponen, ellers bliver du bare sendt tilbage for at få fyldt mere på.

Når du har spist, kan du få de resterende penge på kuponen tilbage. Vær opmærksom på, at nogle steder kan du kun få penge tilbage samme dag, så det kan være en dårlig ide at gemme kuponen til dagen efter.

Transport

De fleste stor­cen­tre lig­ger i nær­he­den af en metro­- el­ler sky­train-sta­tion. Det kan især væ­re prak­tisk på vej til cen­tre­ne, for­di du slip­per for de evin­de­li­ge tra­fik­kø­er. Men det er måske min­dre prak­tisk, hvis du skal til­ba­ge til ho­tel­let med fav­nen fuld af pak­ke­nel­li­ker.

I så fald kan du glæ­de dig over de bil­li­ge ta­xi­er.

Du skal blot hus­ke at væl­ge at kø­re med ta­xi­me­ter. Man­ge ta­xi­chauf­fø­rer vil fo­re­slå dig en fast pris, men den er ty­pisk to til fi­re gan­ge hø­je­re end med ta­xi­me­ter. Tuk tuk-pri­ser­ne kan være end­nu hø­je­re, og her har du ikke mu­lig­heden for taximeter.

Skal du fx med taxi fra CentralWorld til markedet i Chinatown, vil du typisk få tilbudt en fast pris på 300-400 baht - alt efter hvor turistet, du ser ud. Med taxi­meter koster turen typisk under 100 baht.

Sørg for at have masser af tål­modig­hed, hvis du bruger taxi. Især i myldre­tiden kan det tage temmelig lang tid for selv en kort tur. Myldre­tiden er ikke, som du kender den her­hjemme­fra. Myldre­tiden i de danske storbyer svarer til trafik­si­tua­tio­nen kl. 2 om natten i Bangkoks centrum.

Åbningstider

De fleste storcentre har åbent fra klokken 9 eller 10 til klokken 21 eller 22 alle ugens dage. Men tjek gerne centrenes åbings­tider på deres egne hjemme­sider, så du ikke render ind i en lukke­dag eller et center med andre åbnings­tider. Du finder links til centrenes hjemme­sider nedenfor.

Men der er endnu en grund til at kende centrenes åbnings­tider, inden du begiver dig derhen. Det er nemlig ikke usæd­van­ligt, at en taxi- eller tuk tuk-chauffør vil fortælle dig, at det center, du vil besøge, er lukket. Men han kender et meget bedre center, som har åbent, og som han gerne vil køre dig hen til.

Det er fup og fidus! Centret er ganske givet ikke lukket, han vil blot køre dig et sted hen, hvor han får retur­kommission for at komme med kunder. Har du tjek på åbnings­tiderne, kan du gennem­skue den slags numre. Og jeg vil anbefale, at du i stedet tager den næste taxi eller tuk tuk med en mere ærlig chauffør.

Storcentre og markeder

Du får her en oversigt over det største og vigtigste storcentre og markeder i Bangkok. Oversigten er langt fra udtømmende.

Kort med deres placering

CentralWorld

CentralWorld er ver­dens tred­je­stør­ste stor­cen­ter, og det får Field's til at lig­ne en dværg. Her er fin­der du 600 bu­tik­ker og en top­mo­der­ne bio­graf for­delt på ot­te eta­ger.

Cen­tret har et sam­let bu­tiks­are­al på 550.000 kva­drat­me­ter. Det er mere end syv gange større end Field's. Med­tager man kon­tor­arealer og det til­hørende hotel, fylder CentralWorld over 1.000.000 kvadratmeter!

Læs mere på CentralWorlds hjemmeside. Du kan finde butikker efter placering eller butikstype på hjemmesiden.

Siam Paragon

Siam Paragon ligger blot et langt sten­kast fra Cen­tral­World og er næs­ten li­ge så stort med si­ne 270 bu­tik­ker for­delt på 400.000 kvadratmeter.

Siam Paragon er ikke kun et be­søg værd i for­bin­del­se med shop­ping. Som de fle­ste an­dre stor­cen­tre in­de­hol­der det en bio­graf, og i det­te til­fæl­de er der ta­le om Asiens største biograf.

I kælderen finder du akvariet Bangkok Sealife Ocean World. Det er med sine 10.000 kvadratmeter lige så stort som Den Blå Planet, der ellers er Nordeuropas største akvarium.

Læs mere på Siam Paragons hjemmeside. På hjemmesiden kan du finde en oversigt over butikker og læse om et rabatkort til turister - rabatkortet gælder også til Siam Center og Siam Discovery. Akvariet har sin egen hjemme­side: Bangkok Sealife Ocean World.

Siam Center & Siam Discovery

Siam Center er et af Bang­koks æld­ste shop­ping­cent­re. Det blev byg­get i 1973, og cen­trets fi­re eta­ger er si­den ble­vet re­no­ve­ret fle­re gan­ge.

I 1997 blev det seks eta­gers Siam Dis­co­ve­ry byg­get ved si­den af. Cen­tre­ne er for­bun­det, og frem­står som et dob­belt­cen­ter med sam­men­lagt 400 bu­tik­ker. Siam Center ligger for øvrigt klos op ad Siam Paragon.

Selvom Siam Center og Siam Discovery fungerer som et dobbelt­center, har de adskilte hjemme­sider. Læs mere på Siam Centers hjemmeside og på Siam Discoverys hjemmeside. På siderne finder du butiksoversigt, og du kan læse om et rabatkort til turister. Rabatkortet gælder til begge centre samt til Siam Paragon.

MBK

Skal du bruge en ny mo­bil­te­le­fon el­ler de­le til den gam­le, skal du til MBK. Ud over de man­ge al­min­de­li­ge bu­tik­ker med tøj og kunst­hånd­værk, fin­des der her et utal af små bu­tik­ker med mo­bil­te­le­fo­ner og ud­styr til dem. Cen­tret in­de­hol­der ik­ke fær­re end 2.000 små bu­tik­ker på si­ne ot­te etager.

Vær opmærksom på, at centret er berygtet for sine mange butikker med piratkopier af diverse varer. Og det er ikke altid, at det afspejler sig i prisen.

Bemærk desuden, at der i nogle områder er tale om åbne butikker, hvor det kan være svært at se, hvor butikkerne starter og slutter. Pas på, at du ikke tager varer med dig væk fra én butik for at kigge videre hos en anden. Det kan blive betragtet som butikstyveri, og den slags straffes hårdt i Thailand.

Læs mere på MBK's hjemmeside. Her finder du et direkte link til en oversigt over butikker.

Gaysorn

Gaysorn er for dig med pen­ge­pun­gen i or­den og det ret­te lo­go på tøj, sko og tas­ke. Cen­tret in­de­hol­der cir­ka 100 bu­tik­ker med dy­re mær­ke­va­rer som fx Louis Vuit­ton, Guc­ci, Pra­da, Gi­ven­chy, La Per­la, Chris­tian Dior, Loewe, Fendi og Hugo Boss. Det er ikke her, du finder T-shirts til en ti'er.

Læs mere på Gaysorns hjemmeside.

Erawan

Erawan er et af de mindre centre i området omkring CentralWorld. Her finder du bl.a. en afdeling med wellnes- og skønhedscenter.

I centret finder du des­uden Era­wan Tea Room, hvor du ud over te og­så kan spi­se på bed­ste gour­met-ma­nér. Res­tau­ran­ten er af Miele Guide ble­vet ud­råbt som en af de fem bed­ste i Thai­land, og den nævnes også i Michelin Guide. Ud­sig­ten er hel­ler ikke at for­ag­te. Era­wan Tea Room har et pa­no­ra­ma­vin­due ud mod Era­wan Shri­ne, der er en po­pu­lær hel­lig­dom, hvor du da­gen lang kan se mennesker kom­me for at bede.

Læs mere på Erawans hjemmeside. Her finder du et direkte link til Erawans butiksoversigt.

Amarin

Amarin består af om­kring 300 bu­tik­ker for­delt på 5 etager. Her fin­der du bl.a. en ræk­ke bu­tik­ker hel­li­get kos­me­tik og an­dre skøn­heds­pro­duk­ter og så­mænd og­så et spa. Du fin­der des­uden en god hånd­fuld bu­tik­ker med thai­landsk kunst­hånd­værk, og som i de fles­te andre stor­centre selv­følge­lig også en masse tøjbutikker.

Læs mere på Amarins hjemmeside.

Platinum Fashion Mall

Platinum Fashion Mall består af cirka 2.000 små tøj­bu­tik­ker, der bå­de sæl­ger de­tail og en­gros. Du be­hø­ver ik­ke have virk­som­hed for at op­nå en­gros­pri­ser, det er ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvor me­get du kø­ber.

Va­rer­ne min­der en del om, hvad du kan fin­de i Pra­tu­nam Mar­ket på den an­den side af gaden, men her er der ikke så meget trængsel og i mod­sæt­ning til markedet, har du her air­con­di­tion. Til gen­gæld er pri­serne typisk højere end på markedet.

Læs mere på Platinum Fashion Malls hjem­me­side.

Pratunam Market

Pratunam Market består af en mas­se små bu­tik­ker i et vir­var af små gy­der. Bu­tik­kerne sæl­ger så­vel de­tail som en­gros. Du be­hø­ver ik­ke ha­ve virk­som­hed for at op­nå en­gros­pri­ser, det er ude­luk­ken­de et spørgs­mål om, hvor me­get du kø­ber.

Varerne er ikke ulig dem, du fin­der i Pla­ti­num Fas­hion Mall, der er na­bo til mar­ke­det, men her er pri­ser­ne la­ve­re - hvis du er skrap nok til at prutte dem ned. Til gen­gæld er her ingen air­con­di­tion, og det kan være noget sværere at finde rundt, men det har jo også sin charme at gå på opdagelse i de små gyder.

Markedet har ingen hjem­me­side og der­for heller ikke en over­sigt over butikker. Tjek kortet neden­for for at se om­fanget af markedet. Åbnings­tiderne er typisk mellem 10 og 21, men de enkelte butikker kan have andre åbningstider.

Indra Square

Indra Square består af en masse små bu­tik­ker, ho­ved­sa­ge­ligt tøj­bu­tik­ker. Der er nor­malt ik­ke pris­skil­te på va­rer­ne, og de pri­ser, du som tu­rist får op­lyst, er ty­pisk to til tre gan­ge hø­je­re end det, som du kan for­hand­le dem ned på.

Du kan ofte gøre en bedre handel i de små butikker i det tilstødende Pratunam Market, men her har du aircondition.

Det er ikke lykkes mig at finde en hjemme­side for centret. Åbnings­tiderne skulle være 10:30 til 21, men hvis min hukommelse ikke snyder mig, lukker mange af butikkerne længe før 21.

Palladium Square (Pratunam Center)

Centret var tidligere kendt som Pratunam Center, men efter en om­byg­ning og reno­vering blev det gen­åbnet i 2011 med navnet Palladium Square.

Her sælges både de­tail og en­gros på cen­trets syv eta­ger. Efter pla­ner­ne skul­le der væ­re af­sat en hel eta­ge til smyk­ker, en an­den til sou­ve­nirs og en tred­je til bu­tik­ker med mo­bil­tele­fo­ner og an­det IT-ud­styr. Og så selv­føl­ge­lig de obli­ga­to­ris­ke tøj­bu­tik­ker. Men da jeg besøgte det flere måneder ef­ter gen­åb­nin­gen stod man­ge af bu­tik­ker­ne sta­dig tomme, og det har ikke ændret sig synderligt ved mine efterfølgende besøg flere år efter.

Selvom centret ikke kan måle sig stør­relses­mæssigt med Central­World og Siam Paragon, er det arealmæssigt ikke desto mindre næsten tre gange så stort som Field's.

Det er ikke kun mange af butikkerne, der er tomme. Palladium Square plejede at have en hjemmeside, der lovede nye store tider for det nyåbnede center, men nu er hjemmesiden lukket.

Pantip Plaza

Det er ikke alle stor­centre, der til­by­der tøj og thai­landsk kunst­hånd­værk. Den slags fin­der du ik­ke i Pan­tip Pla­za, hvis fem eta­ger er hel­li­get com­pu­te­re og an­det elek­tro­nisk grej. Nyt så­vel som brugt.

Priserne er rime­lige på til­behøret, men bespa­relsen på computere, spille­mas­kiner og lig­nende er til at overse. De fleste spil, pro­gram­mer og film, du får tilbudt her, er pirat­kopier. Køber du spil eller film, og du har et ældre TV eller spilkonsol, skal du huske at tjekke, om de er i formatet NTSC eller i PAL. Ældre danske apparater understøtter kun PAL-formatet. Du risikerer også problemer med regionskoder, så det er mulig­vis spild af penge at købe den slags.

Vær desuden opmærksom på, at i langt de fleste butikker købes varerne som beset. Der er ingen garanti eller for­try­del­ses­ret. I nogle af butik­kerne kan du prutte om priserne, men lagt fra i dem alle.

Pantip Plazas hjemmeside - det meste af den er på thai, men du går ikke glip af meget, da den ikke er blevet opdateret siden 2016, omend den har en butiksoversigt. De offi­ci­elle åbnings­tider er fra 10 til 21, men det er ikke noget, der hånd­hæves blandt bu­tik­kerne, der åbner og lukker, som det passer dem. Kommer du om efter­middagen, vil de normalt alle have åbent.

Digital Gateway

Digital Gateway er et IT-center med spil, digi­tale kameraer og diverse elek­tro­niske dimser. Det er ikke så stort som Pantip Plaza, men ikke desto ganske impo­ne­rende for enhver IT-nørd.

I modsætning til Pantip Plaza holdes der her justits med bu­tik­kerne. Det er ikke i Digital Gateway, du skal komme for at købe piratkopier.

Ovenstående billede viser reelt bagindgangen, som du kommer til fra skytrain-stationen. Her er hovedindgangen:

Køber du spil eller film her, og du har et ældre TV eller spilkonsol, skal du huske at tjekke, om de er i formatet NTSC eller i PAL. Ældre danske apparater understøtter kun PAL-formatet. Desuden er be­spa­relsen ikke noget at prale af. I hvert fald ikke på vestlige spil og film. Og spil­ma­ski­nerne kan endda være dyrere her.

Centret har ikke en hjemme­side. Centrets åbnings­tider er fra 10 til 22, omend de enkelte forret­ninger kan have andre åbningstider.

Esplanade

Esplanade ligger et styk­ke væk fra det sto­re ind­købs­cen­trum, hvil­ket og­så be­ty­der, at der ik­ke kom­mer så man­ge tu­ris­ter her.

Jeg har med­ta­get cen­tret på den­ne over­sigt, for­di det trods alt er et pænt stort cen­ter - på stør­relse med Field's - og for­di det er her, du skal hen, hvis du her børn med, og du vil give dem en anderledes kunstoplevelse. I Esplanade finder du Art in Paradise, der er et interaktivt museum, hvor billederne går ud over rammerne, og hvor de besøgende bliver en aktiv del af værkerne.

Esplanade byder også på en bow­ling­hal med 22 baner og et musik­teater. Ved siden af centret finder du super­markedet Big C og vare­huset Robinson.

Jeg har desværre ikke kunnet finde en hjemme­side for centret. Åbnings­tiderne er fra 10 til 22. Centret ligger knap 100 meter fra metrostationen Thailand Cultural Centre.

Chinatown Market

Chinatown Market be­står ho­ved­sa­ge­ligt af bu­tik­ker med en­gros­salg. Du skal ik­ke ha­ve for­ret­ning for at kun­ne kø­be, men pri­sen af­hæn­ger me­get af, hvor me­get du kø­ber, og nog­le ste­der kan du kun kø­be, hvis du kø­ber fx 12 styk af hver va­re. Pri­ser­ne er me­get la­ve her sam­men­lig­net med de fles­te an­dre steder.

Markedet følger den smalle gyde Soi Wanit (også kendt som Sam­peng Lane) samt lidt ind på side­gader og -gyder. Selv hvis du ikke vil købe noget, er det lidt af en oplevelse at gå fra den ene ende af mar­kedet til den anden i en gyde, hvor der sine ste­der dår­ligt nok er plads til to men­ne­sker ved siden af hin­anden - for ikke at nævne de motor­cykler, der ind­imel­lem skal forbi. Tål­modighed er en dyd her.

Tjek denne video for at få en ide om mar­kedet. Det fort­sætter på samme måde en lille kilometer.

Markedet har ingen hjem­me­side og der­for heller ikke en over­sigt over butikker. Tjek kortet neden­for for at se place­ringen af markedet. Der er ingen tog­sta­tioner i nær­heden, så her er du bedst tjent med at tage en taxi til Chinatown Market. Bemærk, at du typisk vil blive sat af på Thanon Yaowarat, Soi Wanit går parallelt med denne gade.

Chatuchak Weekend Market (JJ Market)

Chatuchak Weekend Market, ofte for­kortet til JJ Market (navnet udtales Ja-dtu-jak), er Bangkoks i sær­klasse stør­ste marked, og sand­syn­lig­vis også ver­dens største marked. Det breder sig over et areal på omkring én kva­drat­ki­lo­meter, og inde­holder om­kring 15.000 boder og butikker, hvor du kan købe stort set alt mellem himmel og jord.

Det være sig tøj, thai­landsk kunst­håndværk, pirat­kopier af den eller eller anden slags og fredede dyre­arter. Og det er alt­sammen meget billigt, hvis ellers du undlader at accep­tere den først opgivne pris. Her skal der pruttes om priserne!

Som navnet antyder, er det især et weekend­marked, men en del af området er dog også åbent resten af ugen. Fredag er især rettet mod engros­salg, men som andre steder for­hindrer det ikke almindeligt salg. Det er dog i weekenden, hvor de fleste butikker har åbent fra mellem 9 og 10 til 18, at det går løs.

Her en lille video for at give dig et indtryk af markedet.

Chatuchak Weekend Markets hjemmeside. Hjemme­siden indeholder et kort over området, som du evt. kan printe ud og bruge til at finde vej, hvis du sam­tidig bruger klokke­tårnet midt på området som pejlemærke. I tårnets skygge kan du desuden finde bænke, hvor du kan tage en slapper, eller hvor manden kan placeres, mens den shoppingkyndige folder sig ud.

Terminal 21

Terminal 21 er et 9-eta­gers te­ma­cen­ter, der il­lu­de­rer in­ter­na­tio­nal luft­havn, og hvor hver eta­ge re­præ­sen­te­rer en stor­by/et sted med for­skell­ige kend­te se­vær­dig­he­der. Du fin­der så­le­des Rom med sta­tu­er og fon­tæ­ne samt Lon­don med dob­belt­dæk­ker­bus og te­le­fon­boks. Her­til kom­mer Pa­ris, Istan­bul, To­kyo, Ca­ri­bi­en og Hol­ly­wood, mens San Fran­cis­co får lov at op­ta­ge to eta­ger med Pier 21 og Gol­den Gate Bridge.

I modsætning til i de fles­te stor­cen­tre er det her til­ladt at fo­to­gra­fe­re, og man kan da godt for­stå, at de er stol­te af cen­tret, det er me­get gennem­ført.

Terminal 21 blander sig med de allerstørste centre i Bangkok med sine 450.000 kvadratmeter og over 600 butikker. Det ligger et stykke fra det store centerkvarter, men det er dog ikke mere end to stationer med BTS (skytrain) til stationen Asok, hvorfra der er direkte adgang til centret. Metrostationen Sukhumvit ligger desuden mindre end 1 minuts gang fra centret.

Læs mere på Terminal 21's hjem­me­side, hvor du også finder en oversigt over butikkerne.

Kort over storcentre og markeder

Som du kan se, ligger stor­centre og markeder pænt samlet i om­rådet om­kring Central­World. Jeg har også med­taget nogle steder uden for den her synlige del af kortet. Zoom evt. ud for at se dem.

Du er dog endnu bedre tjent med at se kortet på Google Maps' hjem­me­side, hvor du dels kan se det i en større udgave og dels får flere funk­tioner, fx i form af en link­menu til de for­skel­lige indkøbssteder.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Aktiviteter - Bangkok - Shopping


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Sukhothai
Tags: Sukhothai - Ruiner - Templer
Sukhothai Før Bangkok var der Ayutthaya. Og før Ayutthaya var der Sukhothai. Læs om Thailands første hovedstad og besøg ruinerne i Sukhothai Historical Park, der ligger ca. 400 km nord for Bangkok.
Mae Hong Son Loop
Tags: Mae Hong Son - Chiang Mai - Pai - Motorcykel - Scooter - Natur - Doi Inthanon - Jungle - Vandfald - Templer - Udsigt
Mae Hong Son Loop Mae Hong Son Loop er en popu­lær rute for især motor­cyk­ler og scoo­tere gennem Nord­thailands bjerg­rige områder, og den byder på mas­ser af se­vær­dig­heder undervejs.
Meget stor Buddha
Tags: Buddha - Templer - Ang Thong - Ayutthaya - Luang Phor Thuad
Meget stor Buddha I provinsen Ang Thong finder du Thailands højeste statue, der måske ikke overraskende forestiller Buddha. Det er samtidig verdens 8. højeste statue.

Templet, der ligger godt 100 km nord for Bangkok, byder også på nogle små velfriserede haver og nogle drabelige scener med statuer i naturlig størrelse.
Til tops i Thailand
Tags: Doi Inthanon - Chiang Mai - Mae Hong Son - Vandfald
Doi Inthanon Hvis du går og tror, at det altid er varmt i Thailand, så kan du godt tro om. Faktisk kan tem­pe­ra­tu­ren falde til under fryse­punk­tet - i hvert fald hvis du be­søger Thailands højeste punkt på Doi Inthanon i pro­vinsen Chiang Mai. Læs mere om Doi Inthanon og de ting, der er at se på vejen mod toppen.
Find Nemo ved Similan-øerne
Tags: Similan Islands - Dykning - Snorkling - Strand - Khao Lak - Phuket - Phang Nga
Similan Islands Similan-øerne i Thai­land byder på et af ver­dens bed­ste dyk­ker­ste­der. Tag på dag­tur fra Khao Lak til øerne, eller over­nat på en af øerne eller på båden. Som bonus kan du slikke sol på nogle af Thai­lands bedste strande.
Klap ikke en tiger
Tags: Tiger - Kanchanaburi - Munke - Dyrevelfærd
Tiger Temple Turister flokkes til Tiger Temple i pro­vin­sen Kan­chana­buri, hvor mun­kene mod be­ta­ling til­by­der dem at fod­re og klap­pe en tiger­unge eller gå en tur med en fuld­vok­sen tiger. Og selv­føl­ge­lig tage bil­le­der af op­le­vel­sen. Læs, hvor­for du bør holde dig væk.
Aktiviteter i Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Aktiviteter - Flydende marked - Shopping - Delfiner - Golf - Ladyboys - Udsigt - Templer
Aktiviteter i Pattaya Selvom Pattaya mest er kendt for sine nat­lige akti­vi­teter for voksne, så bydes der også på mange akti­vi­teter for børn og i dag­timerne. Læs mere om fx zoo­lo­giske haver, et inter­aktivt kunst­mu­seum, go-kart-kørsel, de utal­lige golf­baner og en helt vild acceleration.
Thailand på to hjul
Tags: Motorcykel - Scooter - Natur - Transport
Thailand på to hjul Hvorfor nøjes med de sæd­van­lige turist­steder, når Thai­land har så meget mere at byde på. Du op­le­ver og ser meget mere, hvis du rejser rundt i landet, og det be­hø­ver ikke blot at være med tog, bus eller fly. Du kan også selv køre. Læs mere om selv at køre rundt i Thai­land på to eller flere hjul.
Ayutthaya, verdens største by
Tags: Ayutthaya - Ruiner - Templer
Ayutthaya Ayutthaya var hoved­stad i Siam (Thailand) frem til 1767, hvor byen blev ind­ta­get og brændt ned af bur­me­sis­ke styr­ker. I dag fin­der du man­ge im­po­ne­ren­de og spæn­den­de rui­ner i den gam­le ho­ved­stad, der blev op­ta­get på UNESCO's ver­dens­arvs­lis­te i 1991. Ayutthaya lig­ger cir­ka 75 km. nord for Bangkok og egner sig fint til en dag­ud­flugt eller et par dages ophold.
Festival og kvægløb
Tags: Chonburi - Kvæg - Festival
Kvægløb i Chonburi Chonburi lægger jord til et år­­ligt dyr­­skue, men det er ikke helt som et dansk dyr­­skue. Kø­­er­­ne er mere pyn­­te­­de, og de lø­­ber be­­ty­­de­­ligt hur­­ti­­ge­­re! Læs om køer, der er mere far­­ve­­ri­­ge end Cow Pa­ra­de-kø­erne, og om kvæg­­løb, hvor kvæ­­get og dets ryt­­tere skal ud på en 100 meter lang spurt.
Emerald Pool
Tags: Krabi - Emerald Pool - Hot springs
Emerald Pool Bad i en fortryl­lende skov­sø i pro­vin­sen Krabi. Emerald Pool (Sa Moraket) er et yndet mål for såvel tu­ris­ter som loka­le, der vil have en svøm­me­tur i skov­søens meget klare vand, der frem­står med en flot sma­ragd­grøn farve på grund af bun­dens farve. Skov­søen lig­ger ikke langt fra en po­pu­lær varm kilde, så du kan få to dyp på én tur.
Varme kilder i Krabi
Tags: Krabi - Hot springs - Emerald Pool
Varme kilder Hvis bade­van­det i det syd­lige Thai­land med sine knap 30 gra­der er for koldt, kan du tage et bad i en af pro­vin­sen Krabis var­me kil­der. Læs mere om Namtok Rawn, hvor du kan bade i et 40-42 grader varmt vand­fald, og om et par andre varme kilder.
Svøm med delfiner
Tags: Chanthaburi - Delfiner - Dyrevelfærd - Pattaya
Svøm med delfiner I Thailand kan du se del­fin­show og selv få lov at ud­føre tricks med del­fi­nerne, lige­som du kan svøm­me med dem. Læs om del­fin­showet i Oasis Sea World, og læs også, hvor­for ikke alle shows er lige anbefalelses­værdige.
Flagermustemplet Wat Pho Bang Khla
Tags: Chachoengsao - Templer - Flagermus
Flagermustempel Se nogle meget store flagermus i et tempel to timers kørsel fra Bangkok og fra Pattaya. De kan have et vingespænd på over 150 cm, og de bærer det latinske navn Pteropus vampyrus. Når du ser dem flyve tæt forbi dig, vil du uværgerligt tænke på Dracula!
Magisk pavillon i Tham Phraya Nakhon
Tags: Tham Phraya Nakhon - Hule - Prachuap Khiri Khan - Hua Hin
Tham Phraya Nakhon I provinsen Prachuap Khiri Khan, ikke så langt fra turist- og kongebyen Hua Hin, finder du en skjult eventyrverden og en magisk pavillon i hulen Tham Phraya Nakhon. Er du på de kanter, er hulen så rigeligt et besøg værd.
Erawan Cave
Tags: Aktiviteter - Nong Bua Lamphu - Loie - Erawan Cave - Hule
Erawan Cave Erawan Cave lader dig tage et smut gen­nem et bjerg via en ræk­ke na­tur­li­ge hu­ler. Du får rørt ben­musk­ler­ne, og får sam­ti­dig en flot ud­sigt fra hu­lens to ud­gan­ge, der beg­ge lig­ger højt op­pe på et bjerg. Era­wan er det thai­land­ske navn for hin­du­gu­den In­dras hvi­de ele­fant med tre hoveder.
Gammelt Khmer-tempel i Phanom Rung
Tags: Buriram - Phanom Rung - Prasat Muang Tam - Ruiner - Isaan - Aktiviteter
Phanom Rung Før Thailand blev Thailand, var der Khmer-riget. Det om­fat­tede Cam­bod­ja, det syd­lige Viet­nam og store dele af Laos og Thai­land. De bedst kendte res­ter af Khmer-riget er dets gam­le hoved­stad Angkor i Cam­bod­ja, men du kan også finde res­ter i Thai­land, bl.a. i Phanom Rung, der lig­ger i pro­vin­sen Buri­ram i den syd­øst­lige del af Thailand.
Turistvenlig mad i Patong
Tags: Mad - Patong - Udsigt
Number 6 Restauranten Number 6 i Patong byder på god og billig thai­landsk mad til­passet turist­ganer. I den gamle afde­ling må du ofte stå i kø for at få en plads. Den nye afde­ling på en bjerg­side byder på mere plads - og en noget speciel (og gratis) køre­tur op af bjerget.
Naga Fireballs
Tags: Nong Khai - Fireballs - Fup - Mekong - Søslange - Phon Phisai - Isaan - Festival
Naga Fireballs Oplev fest­lig­he­der­ne ved Mekong-flodens bred i Nong Khai i for­bin­del­se med Naga Fire­ball Fes­ti­val. Her kan du op­le­ve sø­slan­gen Naga ud­spyde ild­kugler fra sit leje på Mekong-flodens bund. I hvert fald i hen­hold til folk­loren. Ild­kug­ler­ne er vir­ke­lige nok, men måske for­kla­rin­gen er lidt mere jordnær.
Miniørken i Thailand
Tags: Jordskulpturer - Lalu - Sa Kaeo - Sao Din - Nan - Phae Mueang Phi - Phrae - Natur
Miniørken i Thailand I Thailand kan du finde mini­udgaver af det ørken­land­skab med enkelt­stående kæmpe­klipper, som du kender så godt fra ameri­kanske westerns. Her er det blot jord, der er eroderet og skulp­tureret af naturens hånd ved hjælp af vind og vejr. Du finder jord­skulp­turerne tre for­skel­lige steder i Thailand. Læs mere ...
Flydende marked
Tags: Shopping - Flydende marked - Ratchaburi - Samut Songkhram - Aktiviteter - Chachoengsao
Flydende marked Thailand lægger vand til mange flydende markeder. Bliv padlet rundt mellem både, der tilbyder frisk frugt, mad og souvenirs. Læs især om det mest populære af de flydende markeder, Damnoen Saduak Floating Market.
Tempel i et træ
Tags: Templer - Samut Songkhram - Aktiviteter
Tempel i et træ Wat Bang Kung i provinsen Sa­mut Song­khran er et gam­melt tempel, der i dag er vokset ind i et træ som et andet Tor­ne­ro­se-slot. Læs mere om tem­plet og andre se­vær­dig­he­der i nærheden.
Marked på skinner
Tags: Maeklong - Shopping - Tog - Samut Songkhram - Aktiviteter
Maeklong Marked Markedet i Maeklong er ikke som andre mar­ke­der i Thai­land - el­ler i res­ten af ver­den. Det er pla­ce­ret på og langs tog­skin­ner­ne, li­ge før Mae­klong Sta­tion. Når to­get kom­mer, ryk­kes va­rer­ne til si­de. Læs me­re om det yderst spe­ci­el­le marked.
Tempel af flasker
Tags: Templer - Flasker - Sisaket - Isaan
Tempel af flasker Hvad sker der, når de ellers mådeholdne buddhistiske munke slår sig på flasken? Det kan du opleve i templet Wat Pa Maha Chedi Kaeo, også kendt som Wat Lan Kuad, der betyder Tempel af en million flasker.
Behandling i Thailand
Tags: Tandlæge - Operation - Briller
Behandling i Thailand Du kan ofte spare mange penge ved at få foretaget kosmetiske operationer og andre medicinske behand­linger i Thailand. Det være sig en hår­trans­plan­ta­tion, en fedt­sugning, en bryst­ope­ration til større eller mindre bryster eller en ny krone på tæn­der­ne. Du kan også spare penge ved at købe briller i Thailand.
Phuket Town weekend-marked
Tags: Phuket - Shopping - Mad - Patong - Kata-Karon - Kamala - Phuket Town
Phuket Town weekend-marked Weekend-markedet i Phuket Town byder både på shop­ping med bil­ligt tøj og sou­ve­nirs og spæn­den­de mad­op­le­vel­ser i såvel den søde som den stærke af­de­ling. Se også, hvor­dan man laver hjem­me­la­vet is på to minutter.
Parasailing i Thailand
Tags: Aktiviteter - Parasailing - Patong - Pattaya - Fup
Parasailing Flyv fugl, flyv. Hvis du ikke er bange for højder, kan det være lidt af en oplevelse at prøve parasailing på din ferie i Thailand.
Utrolig udsigt over Krabi
Tags: Aktiviteter - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt
Tiger Cave Temple Tiger Cave Temple byder på en helt fantastisk udsigt over Krabi. Men der er ingen genvej til den fantastiske udsigt, du skal op ad 1.237 trappetrin. Udsigten er dog så rigeligt besværet værd.
Smuk sejltur på Mae Kok
Tags: Chiang Mai - Chiang Rai - Thaton - Aktiviteter - Mae Kok - Natur
Smuk sejltur på Mae Kok Hvis du besøger Chiang Rai, bør du ankomme med langbåd ad floden Mae Kok. Det er en smuk sejltur, hvor du kan nyde den fantastiske natur i form af floden, jungle og bjerge.
Flyvetur i junglen
Tags: Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi
Zip-line Få en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge med en fly­ve­tur mel­lem jung­lens træ­top­pe. Ud­over fly­ve­tu­re­ne skal du over smal­le hæn­ge­bro­er, op ad spink­le vin­del­trap­per og an­det, der kan gi­ve dig et lil­le gys i maven.
Imponerende træhytte
Tags: Aktiviteter - Pattaya - Sanctuary of Truth - Elefantridning
Sanctuary of Truth Sanctuary of Truth er et enormt hus byg­get i træ og rigt de­ko­re­ret med træ­re­li­ef­fer og -fi­gu­rer, der er in­spi­re­ret af øst­lig fi­lo­so­fi og re­li­gi­on. Sanc­tu­ary of Truth er tre gan­ge så højt som Run­de­tårn og er byg­get uden brug af mo­der­ne til­tag som søm og skruer.
Shopping i Bangkok
Tags: Aktiviteter - Bangkok - Shopping
Shopping i Bangkok I Bangkok ligger stor­cen­tre­ne som per­ler på en snor, og det stør­ste er mere end 7 gan­ge stør­re end Dan­marks stør­ste cen­ter, Field's. Og så er der al­le mar­ke­der­ne, hvor du kan kø­be alt mel­lem him­mel og jord til næs­ten in­gen pen­ge. Læs om de for­skel­li­ge ind­købs­mu­lig­he­der i shopping-paradiset.
Oplev den fantastiske natur i Phang Nga Bugt
Tags: Aktiviteter - Phuket - Krabi - Phang Nga - Natur
Phang Nga Bugt Hvis du kun tager på én ud­flugt i Thai­land, så sørg for, at det bli­ver en tur rundt i Phang Nga Bugt. Du vil op­­le­­ve fan­­tas­­tisk flot­te klip­pe­øer rej­se sig lod­ret op fra van­det, og du kan be­sø­ge skjul­te ver­de­ner i hu­le øer. Og så er det end­da næs­ten gra­tis. Læs om tu­ren og se bil­le­der af den fan­tas­tiske natur.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.

Annonce:

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.