Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Patong

Patong er den mest populære ferieby på Phuket.

Tags: Patong - Phuket - Shopping - Mad - Strand - Fiskeri - Tuk tuk - Bangla Road - Barpiger

Patong ligger i provinsen Phuket, og byder på dejlig ferie og un­der­hold­ning så­vel dag som nat. Du kan fx gå på shop­ping, dase i so­len med en kø­lig drik og af­slut­te da­gen med en flot sol­ned­gang. Og du kan nyde et blom­ster­bad i et spa-cen­ter eller få en af­slap­pen­de mas­sa­ge på stranden eller i en af de mange massageklinikker.

Vil du være mere aktiv, kan du fx be­nyt­te lej­lig­he­den til at ta­ge et dyk­ker­cer­ti­fi­kat til en bil­lig pen­ge, så du kan op­le­ve far­ve­strå­len­de fisk og andet dy­re­liv i ha­vet på lidt stør­re dyb­der end snork­ling til­la­der. El­ler du kan ta­ge på en ud­flugt til an­dre dele af Phuket eller til de om­kring­lig­gen­de øer.

Om aftenen og om natten kan du nyde byens natteliv, enten fra en stol i en udendørs bar med udsigt til alle de forbi­pas­se­rende, eller som aktiv del­tager på natklubber med levende musik, diskoteker og barer – eller på pige­barer og go go-barer. Eller du kan gå en stille tur langs stranden og nyde den lidt køligere natte­luft, som kan være ganske beha­ge­lig efter en dag i solen.

Du kan opleve thai boks­ning på det lo­ka­le bok­se­sta­di­um, be­sø­ge det lo­ka­le ka­ba­ret-show med la­dy­boys eller gå på af­ten-shop­ping i tu­rist­bo­der­ne, der ty­pisk har åbent til om­kring midnat.

Jeg fortæller mere om nogle af de mange muligheder længere nede på siden. Jeg har for øvrigt lavet et kort hos Google, hvor jeg har markeret placeringen af de steder, jeg omtaler, så du nemt kan finde dem. Det kan du også læse mere om længere nede på siden. Men først lige lidt om Patongs historie som turistby.

Patong som turistby

Det kan være svært at tro, når du besøger Patong, men byen har faktisk ikke mange år på bagen som turist­by. Eller som en udviklet by i det hele taget.

Patong fik først elektricitet i 1979! Den første asfal­te­rede vej til Patong blev anlagt i 1976, hvor den afløste en jord­vej, som blev anlagt i 1947. Før 1947 var byen blot en lille fis­ker­lands­by, totalt afskåret fra resten af Phuket af bjerge og jungle.

De første turister begyndte så småt at finde frem til Patong sidst i 70'erne, ikke mindst til­trukket af den uspo­le­rede strand. Senere var det Patongs ry som party-by, der trak, og sex­tu­ris­ter fra især euro­pæiske lande val­far­tede til Patong.

I de senere år har Patong set endnu en ændring blandt de besø­gen­de. Der kommer flere og flere familier på ferie og mange af de tid­li­ge­re så fyldte barer kæmper for at over­leve med konstant skif­tende ejere, der tror, at de har fundet guld blot for at måtte lukke nogle måneder senere, når de med­brag­te penge er brugt op.

Nye turist­pro­du­ce­rende lande er med til at for­stærke den ud­vik­ling. Rusland og Kina har entret turist­mar­ke­det efter deres tidligere så lukkede grænser er blevet gen­nem­træn­ge­lige, og turis­terne herfra tilhører især familiesegmentet.

De flere og flere tu­ris­ter sæt­ter sit præg på by­en. Ikke kun i form af boder m.m. med di­ver­se tu­rist­til­bud, men også i form af en vold­som ud­byg­ning. Ho­tel­ler og bo­lig­kom­plek­ser sky­der op som pad­de­hat­te, der byg­ges kon­stant nyt over­alt i byen. Selv på me­re tvivl­som­me ste­der, hvil­ket du kan læ­se me­re om ved at klik­ke på bil­le­det her.

Det gamle Patong

Men du kan stadig finde lidt af det gamle Patong, hvor turismen ikke har sat sit præg, og hvor lokal­be­folk­nin­gen lever stort set, som den gjorde før, turisterne og de moderne tider kom til Phuket og Patong.

Ved Patongs sydlige ud­kant fin­der du nem­lig en lil­le fis­ker­lands­by langs en å, der lø­ber ud i ha­vet. Lands­by­en ser me­get hyg­ge­lig ud på af­stand med hu­se på land og en­kel­te hu­se på pæ­le ude i van­det. Men hvis du væl­ger at gå en tur ned ad den lil­le grus­vej langs kan­ten af åen, vil du op­dage, at der ik­ke er ta­le om ro­man­tisk lands­by­idyl med hvidt sta­kit og stok­roser.

I stedet vil du se fal­de­fær­di­ge hu­se, hvor det er læn­ge si­den, der har væ­ret fo­re­ta­get for­års­ren­gø­ring, og det fly­der med af­fald om­kring hu­se­ne og langs sti­en gen­nem landsbyen.

Så meget for roman­tis­ke drøm­me, vel­kom­men til virke­lig­heden!

Shopping i Patong

Patong er den eneste af de po­pu­læ­re fe­rie­by­er på Phu­ket, der har sit eget stor­cen­ter. Det hed­der Jung­ceylon, og det er et be­søg værd, uanset om du vil kø­be no­get el­ler blot kigge.

Jungceylon be­står af en ræk­ke byg­nin­ger, der om­kran­ser en hyg­ge­lig gård med for­skel­li­ge spi­se­ste­der, og her kan du of­te og­så fin­de for­skel­li­ge bo­der med sou­ve­nirs og an­dre tu­rist­ting. Her fin­der du og­så en fon­tæ­ne, hvor der by­des på vand-, musik og lys­show hver aften klok­ken 19:00 og 21:00.

Fontænens vand­søj­ler di­ri­ge­res i takt til klas­sisk musik, og du får desuden en for­tæl­ling på et vand­lær­red om Phukets historie. Phukets oprin­de­lige navn er for øvrigt Jungceylon.

OBS! Det er nogle år siden, jeg sidst har set vandshowet. Jeg ved ikke, om de bringer det tilbage igen.

Husk også at besøge kælderen under Jungceylon. Du kan se en af ned­gan­gene til kæl­de­ren på det første bil­le­de med cen­trets ind­gang. I kælderen finder du mange små souvenir­butikker og et cafe­te­ria med en ræk­ke små køk­kener, der hver specia­li­serer sig i retter fra en be­stemt egn af Thailand. På den måde kan du fore­tage en kuli­na­risk rejse i Thailand uden at forlade Jung­ceylons kælder.

Men det er selvfølgelig ikke kun i centret, du kan gøre dine indkøb. Der findes masser af små boder over alt i byen, hvor du kan købe alskens varer til opskruede turist­priser – især hvis du glemmer at prutte om priserne!

Du finder boder langs stran­den, og du finder større for­sam­lin­ger af boder langs by­ens hoved­gade, Rat-U-Thit. Billedet her er fra en samling boder lige til højre for Jung­ceylon, mod syd ad Rat-U-Thit.

Længere mod syd ligger Patong OTOP. Her finder du såvel boder som små barer, hvor du kan slukke tør­sten mellem ind­kø­bene. Bemærk dog at nogle af barerne er pige­barer. Her er ganske vist ikke dansende piger, men i de fleste af dem er det muligt at lave aftaler med pigerne, hvis man har lyst til det.

Jungceylon har åbent fra 11:00 til 22:00 alle ugens dage, og de små boder langs vejene og i de større shopping-områder lukker typisk omkring midnat.

Jeg har indsat nogle af shopping-områ­der­ne på et kort hos Google, læs mere om kortet længere nede på siden.

Banzaan fødevaremarked

Har du lyst til at opleve et thai­landsk fø­de­va­re­mar­ked med fris­ke grønt­sa­ger, frugt, kød og fisk, så skal du læg­ge ve­jen for­bi Banzaan Fresh Market. Her kan du få ud­for­dret så­vel øj­ne som smags­løg med man­ge spæn­den­de frug­ter, som du ik­ke ken­der der­hjem­me­fra. Mar­ke­det lig­ger li­ge bag Jung­cey­lons bagindgang.

Om aftenen fra ved 17-tiden lægger par­ke­rings­plad­sen foran og ved siden af markedet grund til mange små mad­boder med såvel snacks som hele mål­tider. Boderne på par­ke­rings­plad­sen foran Banzaan har borde, du kan sidde ved og spise.

Pas på med mad, som det du ser på bil­le­det her. Det er retter fra Thailands nord­øst­lige egn, Isaan, og nogle af dem kan være stær­ke for nor­dis­ke smags­løg. Spørg først, hvis du vil und­gå stærk mad.

Du finder også en­kel­te bo­der med tøj for­an Ban­zaan om afte­nen, og på den an­den si­de af ve­jen til høj­re for mar­ke­det fin­der du en række butikker og boder med såvel tøj som souvenirs.

Afslappende spa og massage

Du finder mange tilbud om spa og massage rundt omkring i Patong. Nogle til­byder lidt mere end bare massage, og hvis du er inter­es­se­ret i den slags, så tjek siden Fræk massage i Patong. Hvis du vil undgå stederne med fræk massage, så prøv at vurdere klinikken udefra. Jo mere ren og klinisk, jo større chance er der for, at du ikke vil høre stønnen fra bag et forhæng.

Massageklinikker og spaer på de store ho­tel­ler og i Jung­cey­lon til­by­der nor­malt ik­ke eks­tra. I Jung­cey­lon fin­der du en hånd­fuld kli­nik­ker ved ind­gan­gen til su­per­mar­ke­det Big C, når du kom­mer fra gårds­plad­sen midt i Jung­ceylon. Over­ras­ken­de nok var fler­tal­let af klien­ter­ne mænd, da jeg var for­bi med ka­me­ra­et, som fx dis­se to, der ven­ter på at få an­sigts­mas­sa­ge. Der findes også mas­sa­ge­kli­nik­ker i kæl­de­ren og i byg­nin­gen ud til ho­ved­gaden, Rat-U-Thit.

Læs mere om forskellige slags massage, og hvorfor du måske skal fravælge thai massage, i artiklen Massage i Thailand.

Patong Beach

Selvom Patong Beach ikke er den bedste strand på Phuket til at bade, så er det den mest vel­be­søgte strand på Phuket.

Du kan leje madrasser og parasoller for­me­delst 100 baht (100 baht) stykket. Pri­sen er fast, uan­set om du er der i 10 mi­nut­ter el­ler he­le da­gen.

Stranden er godt 2½ kilometer lang og med und­ta­gel­se af et stykke på 700 meter løber strand­vejen lige bag stranden. Her finder du mange boder med tøj, souvenirs og lignende, samt mas­sa­ge­kli­nik­ker og res­tau­ran­ter. Især på den sydlige halvdel af strandvejen fra Bangla Road og sydpå.

Du behøver dog ikke be­væ­ge dig over ve­jen til res­tau­ran­ter­ne for at få sluk­ket tør­sten. Du kan kø­be kø­li­ge drik­ke­va­rer på sel­ve stran­den i små strand­ba­rer, og nog­le ste­der fin­der du mad­vog­ne. Der går des­uden sæl­ge­re rundt på stran­den med til­bud om så­vel mad og drikke, snacks, frugt og is som tøj, henna-tato­ve­rin­ger, smyk­ker og andre varer.

Især ved de ikke-spise­lige varer bør du prøve at for­hand­le pri­ser­ne ned, med­min­dre du har lyst til at betale det dob­bel­te eller mere af normal­pri­sen.

Massage til­bydes under skyg­ge­ful­de telte, hvis du hellere vil have varme og udsigt over stranden end massage med air­con­di­tion på den anden side af vejen.

Ved den nordlige ende af stranden, fra Loma Park og nordpå, finder du hoved­sa­ge­ligt de lokale ind­byg­gere, det vil sige thaier og fast­bo­ende ud­læn­din­ge. Det under­stre­ges også af mad­vog­nene, hvis udbud er rettet mod thai­land­ske ganer med for­skel­lige slags kød på spyd, tør­re­de blæk­sprut­ter og andre delikatesser.

Desværre går thai­er­ne ik­ke så me­get op i ved­li­ge­hol­del­se. Da jeg be­søg­te Pa­tong før­ste gang i 2009 var Loma Park en rig­tig hyg­ge­lig oase med grønt græs og skyg­ge­ful­de træ­er, li­ge bag stran­den. I dag er næs­ten al græs san­det til, hvil­ket gør par­ken noget min­dre hyg­ge­lig, og i takt med at græs­set er for­svun­det, har man­ge af gæs­ter­ne fun­det an­dre græsgange.

Har du lyst til at være lidt mere ak­tiv end bare at ligge på stranden, så fin­des der mas­ser af mu­lig­he­der. Fx para­sai­ling, hvor du kan kom­me på en lil­le fly­ve­tur truk­ket af en speed­båd. Det er dog en for­holds­vis dyr for­nø­jel­se på Patong Beach i for­hold til så man­ge an­dre ste­der, 1.100 baht (1100 baht) for en tur, der blot va­rer cirka 3 mi­nut­ter. Nogle af ud­by­der­ne tager endda 1.500 baht (1500 baht) for en sving­tur ud over bugten.

Andre muligheder er en banan­båd, hvor du sid­den­de på en af­lang op­pus­tet pøl­le træk­kes gen­nem van­det af en speed­båd. Det min­der lidt om en rut­sche­ba­ne­tur, for­di du ri­der op og ned på bøl­ger­ne.

Du har des­uden mu­lig­hed for wind­sur­fing, vand­ski samt leje af ka­jak, hobie kata­ma­ran og speed­båd. Og ende­lig har du mu­lig­hed for at le­je jet­ski, men det vil jeg dog kraf­tigt fra­råde. Læs hvor­for, du skal undgå at leje jetski.

Bemærk, at nogle af vand­akti­vite­terne afhænger af vejret og ikke mindst årstiden, idet mon­sunen fra maj til oktober kan gøre dem for farlige. Og selv i høj­sæ­so­nen kan det være for­skel­ligt, hvad der tilbydes, fx så jeg ikke tilbud om vandski og wind­sur­fing ved mit seneste besøg.

Surf
Klik for at stoppe animation

Til gengæld kan du få lov at sur­fe, uan­set vej­ret. Patong Beach eg­ner sig ikke til at surfe på, men på ve­jen bag stran­den finder du Surf­ House Phuket, hvor du kan surfe på en kun­stig bølge. Her kan be­gyn­dere lære at holde balan­cen på et surf­bræt, mens de mere øvede kan øve sig i diverse tricks. Du kan læse mere om mu­lig­he­der­ne og se priser på Surf Day Phukets hjemmeside. Du finder Surf Day Phuket lige syd for Loma Park. Du kan finde placeringen på mit kort over Patong, se nederst i artiklen.

Vil du lidt væk fra Patong Beach, kan du leje en long-tail boat og blive sejlet til en af de nær­lig­gende strande, fx Freedom Beach, eller Paradise Beach. Det koster cirka 1.500 baht (1500 baht) at blive sejlet til Freedom Beach – og det samme for at komme tilbage.

Andre aktiviteter

Du finder turistboder på stort set ethvert hjørne i Patong. De tilbyder halv- og hel­dags­ture til andre dele af Phuket eller til far­vandet omkring øen.

Vil du kun på én tur, så sørg for at det bliver en rund­tur i Phang Nga Bay med ind­lag­te ka­no­ture. Du vil op­le­ve en vildt flot na­tur med im­po­ne­ren­de kalk­stens­klip­per og -øer, der står lod­ret op fra van­det, og du vil få lov at pad­le ind gen­nem en tun­nel i klip­per­ne for at kom­me ind i en sam­men­styr­tet hule midt i øen. Læs mere om tu­ren i Phang Nga Bay, der også inde­hol­der et be­søg på James Bond Island.

Har du børn med, kan en tur til vand­landet Andamanda Phuket må­ske væ­re en ide. Her fin­des blandt an­det rut­sche­baner i for­skel­li­ge ud­form­nin­ger og stør­rel­ser. Vandlandet er enormt – næsten ti gange så stort som det største Lalandia i Danmark.

Der findes mange andre tilbud hos turboderne, tjek selv udbuddet, og vælg, hvad du har lyst til at se og opleve.

Phuket Town Weekend Marked er også et besøg værd, men her skal du selv sørge for trans­port. Læs mere om Phuket Town Weekend Marked.

OBS! Bestil akti­vite­ter i tur­bo­derne og ikke på akti­vite­ter­nes egne hjem­me­sider, det er typisk meget bil­li­gere. Besøg gerne flere for­skel­lige boder for at tjekke udbuddet, og bemærk, at priserne kan for­hand­les! Det er normalt tids nok at be­stil­le en tur dagen før, du vil af sted.

Efter mørkets frembrud

Du finder også aften­tu­re hos tur­bo­der­ne, fx til det stort an­lag­te Phu­ket Fan­­ta­­sea, hvor ele­fan­ter samt dan­se­re, og andre kunst­ne­re op­træ­der i et Las Ve­gas-ag­­tigt show med mas­ser af spe­­ci­al ef­­fects med thai­­land­­ske my­ter og kul­tur som tema.

Boderne tilbyder blandt andet også en roman­tisk aften­sejl­tur i en "gammel" kinesisk junke.

Tre gange om ugen kan du op­le­ve thai boks­ning på det lo­ka­le bok­se­sta­di­on, der lig­ger lige over for Ban­zaan Fresh Market, der som nævnt oven­for også er et be­søg værd om aftenen.

Og ved byens sydlige udkant finder du Simon Cabaret, der byder på et stort opsat dragshow.

Men det største træk­plas­ter efter mørkets frembrud er dog Bangla Road. Gaden er yderst kedelig i dagtimerne, men når mørket sænker sig over Patong skifter gaden karakter. I takt med at solen går ned, finder flere og flere frem til den nu bilfri gade, og musik og farve­strå­len­de lys af­lø­ser kedsomheden.

Mens prostituerede og sex­tu­ris­ter tidligere udgjorde den største be­stand af gadens nat­te­gæs­ter, så er der i dag rigtig mange turister, der besøger gaden bare for lade sig under­holde af scene­riet uden at være inter­es­se­ret i pige­ba­rer­ne eller pro­sti­tu­tio­nen. Og under­hold­ning er der nok af.

Med lad være med at tage børn med. Der vil væ­re ting, som de ik­ke for­står, og som du sik­kert ger­ne vil ven­te med at for­tæl­le dem om.

Tag heller ikke de helt små med. De er må­ske så små, at de ik­ke stil­ler spørgs­mål, men lar­men fra de for­skel­li­ge ba­rer, der prø­ver at over­dø­ve hin­an­den med hver deres mu­sik, er nok ikke det bed­ste for dem.

Men for voksne er der nok at kig­ge på på Bangla Road. Du kan se pi­ge­ba­rer med let­på­klæd­te coy­ote-dan­se­re – piger, der dan­ser på ba­rer­ne mel­lem gæs­ter­nes drinks. Du mø­der blom­ster­sæl­ge­re, ci­ga­ret­sæl­gere og sæl­ge­re, der til­by­der far­ve­strå­len­de lege­tøj til bør­ne­ne derhjemme eller til fest­stem­te turister.

Og du kan se lady­boys i fuldt skrud span­ku­le­re rundt og til­by­de fo­to­mu­lig­hed for­me­delst 100 baht (100 baht).

Du kan des­vær­re og­så se men­ne­sker med tru­ede dy­re­ar­ter, som du kan bli­ve fo­to­gra­fe­ret med mod be­ta­ling. Ikke nok med at de dri­ver rov­drift på dy­re­ne, dy­re­ne er ty­pisk og­så let­te­re be­dø­ve­de, så de fin­der sig i at bli­ve pla­ce­ret på tu­ris­ter midt i det far­ve­strå­len­de og lar­men­de in­fer­no som Bangla Road el­lers må være for dem.

Politiet prøver en gang imellem at stoppe dyre­mis­bruget, men det sker yderst halv­hjer­tet. Jeg har set dem stå i den ene ende af Bangla Road og dele brochurer ud til turis­ter­ne med advarsler om, at man ikke skal lade sig foto­gra­fere med dyrene - mens dem med dyrene stod i fred og ro 100 meter derfra i den anden ende af Bangla Road.

Noget som du ikke må gå glip af på Bangla Road er den cow­boy­ud­klæd­te tryl­le­kunst­ner på bil­le­det her. Han er ab­so­lut ik­ke uden ev­ner, og i mod­sæt­ning til dem der op­træ­der på store scener, så ud­fø­rer han si­ne tricks li­ge for­an din næse.

Et af trickene er at lade en tu­rist bin­de hans tom­mel­fin­gre sam­men, hvor­ef­ter han om­fav­ner en lyg­te­pæl el­ler en tu­rist. OBS! Jeg har ikke set ham ved mine seneste besøg, så han er nok gået på pension, men der er andre optrædende på Bangla Road.

Det er selvfølgelig ikke alle besøgende på Bangla Road, der kun kommer for at kigge på. Du vil også opleve turister på bar­crawl, men i mod­sæt­ning til der­hjem­me, så ser du stort set kun glade men­ne­sker i godt humør. Slags­mål er yderst sjældne, hvilket faktisk er ganske impo­ne­rende i be­tragt­ning af, hvor mange barer her er.

Ud over barerne – med og uden piger – der for­sø­ger at lok­ke dig ind til en drik el­ler ti, så vil du bli­ve mødt med utal­li­ge til­bud om at se ping pong-show fra ga­dens man­ge hajer.

Du vil og­så se tu­ris­ter, der kom­mer for at fin­de en thai­­pi­ge, og de pi­ger og la­dy­boys, der står li­net op langs ga­den, står ik­ke og ven­ter på en bus.

Er du mere til musik og dans end at sidde på en barstol, kan du få dine lyster styret på et af byens mange diskoteker eller på en af natklubberne med levende musik.

Men alt det kan du læse mere om på siden Patong om natten.

Transport

Der kører ingen lokale busser i Patong. Transport foregår med tuk tuk og motor­cykel­taxi. Og så kan du natur­lig­vis gå rundt, Patong er ikke så for­fær­de­lig stor. Du finder også taxier i Patong, men de kører ikke lokalt i byen, kun til andre byer og steder på Phuket. Og de bruger ikke taxi­meter, men kører til faste priser.

Det er muligt at le­je en scoo­ter i Pa­tong, og det ser jo ud til at vir­ke helt fint for de lo­ka­le, men læs li­ge si­den Le­je af scoo­ter el­ler mo­tor­cy­kel i Thai­land først!

Det er me­re sik­kert at le­je en bil, men den er ik­ke sær­lig prak­­tisk lo­kalt i Pa­tong, da det er me­get svært at fin­de par­­ke­­rings­­plad­­ser. Le­jer du en bil for at ud­for­ske Phu­ket, så sørg for en or­dent­­lig for­­sik­­ring på den, så du ik­ke kom­mer til at be­ta­le for di­ver­se rid­ser og stør­re ska­der. Og husk at med­­brin­­ge et inter­na­tio­nalt køre­kort, som du kan købe hos din hjem­kom­mune for 25 danske kroner.

Alternativt til leje af bil, hvis du vil udforske Phuket, kan du lave en aftale med en taxichauffør om en heldagsudflugt. Det vil måske være billigere end selv at leje, og du slipper for at skulle køre. Find en chauffør, der kan lidt engelsk, så han kan fortælle dig om de forskellige steder.

Motor­cykel­taxierne tilbyder normalt transport til en rimelig pris, hvilket skyldes, at de først og fremmest benyttes af de lokale. Du ser til gengæld yderst sjældent thaier køre med tuk tuk eller taxi på grund af nogle voldsomt opskruede priser, som de simpelthen ikke har råd til at betale.

Tager du en tuk tuk til lokal trans­port i Patong, kos­ter det 200 baht (200 baht), uan­set om du skal kø­re 50 meter eller de 3 ki­lo­me­ter, som er no­gen­lun­de den læng­ste af­stand, du kan kø­re i Pa­tong. Nu ly­der 200 baht mås­ke ik­ke så af­skræk­ken­de, hvis du er vant til at kø­re ta­xi i Dan­mark, men i Thai­land er det en vold­som over­pris. I Bang­kok kos­ter det cir­ka 40 baht (40 baht) at køre 3 km i en taxi med air­con­di­ti­on. Bemærk, at hvis I kører fle­re end fire per­so­ner sam­men i en tuk tuk, vil chauf­fø­ren sand­syn­lig­vis kræve flere penge.

Mindstelønnen i Thailand er 300 baht om dagen, så for en lavt­lønnet arbejder koster det mere for fem minutters kørsel frem og tilbage til arbejdet med en tuk tuk, end de tjener på en hel dags arbejde.

Tager du en tuk tuk, og du føler dig snydt over at skulle betale fuld pris for en kort afstand, så skal du ende­lig ikke nægte at betale. Fat penge­pun­gen, og lad det være en lektie. Det sker ind­imel­lem, at tu­ris­ter nægter at betale, når de opdager, at be­stem­mel­ses­ste­det blot var 50 meter væk. Som regel ender de så i stedet på hospitalet - og politiet er ikke på turis­ter­nes side.

Jeg overdriver ikke i det oven­stå­ende! Tuk tuk'erne og jetski-udle­jer­ne står for langt de fleste og største problemer, som turister kommer ud for i Patong. Og poli­tiet ved ganske ud­mær­ket, hvem der be­stem­mer. Hver gang der har været en volds­epi­so­de, så virkede over­våg­nings­ka­me­ra­er­ne i området til­fæl­dig­vis ikke lige netop den dag. Til gengæld risikerer turisten at blive tiltalt, for det var selv­føl­gelig ham, der startede slagsmålet.

Det er også tuk-tuk'ernes skyld, at der i mange år ikke kørte busser mellem ferie­byerne på Phukets vestkyst. Forrige gang nogle åbnede en rute, blev bussen brændt af, og der var ingen hjælp at hente hos politiet. Det lykkedes dog i 2018 at etablere en rute fra lufthavnen til Rawai Beach, hvor bussen stopper i en række af strandbyerne, heriblandt Patong. Det er muligt at bruge bussen til de andre strande, det koster 100 baht (100 baht), uanset hvor langt du kører med bussen. Læs mere i artiklen Strandbus på Phuket.

Du kan desuden tage en bus til Phuket Town, hvilket koster 40 baht (30 baht).

Hotel

Der vrimler med hoteller og gæstehuse i Patong. Lige fra store 5-stjernede hoteller med fuld service som fx La Flora Resort Patong, der ligger lige ud til stranden midt i Patong; Millennium Resort, der ligger i forbindelse med storcentret Jungceylon; og Diamond Cliff Resort And Spa, der ligger ved Patongs nordlige udkant, hvilket så giver mulighed for større pools (der er tre).

I den anden ende af prisskalaen finder du hostels, hvor du kan få en seng for under 500 baht i et flersengsværelse – rejser du uden for højsæsonen, kommer prisen ned under 150 baht.

Og så er der alt det midt i mellem. Tjek selv på en bookingtjeneste, men husk at læse anmeldelser fra andre, før du bestiller. Billeder fortæller ikke altid sandheden.

Kort over Patong

Jeg har lavet et kort over Patong, hvor jeg har indsat de her nævnte steder samt lidt flere steder, som jeg omtaler på andre sider om Patong. Du kan finde kortet på Google Maps.

Tags: Patong - Phuket - Shopping - Mad - Strand - Fiskeri - Tuk tuk - Bangla Road - Barpiger

Andre artikler om steder i Thailand: