Zip-line i junglen

Få en oplevelse ud over det sædvanlige med en flyvetur mellem junglens trætoppe.

Tags: Zip-line - Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi - Aktiviteter

Hvis du har højdeskræk, så læs ej videre, men find andre aktiviteter, du kan foretage dig i Thailand. Hvis højder derimod ikke skræmmer dig alt for meget, eller de højest giver dig et lille tiltrængt gys, så snyd ikke dig selv for en tur blandt junglens trækroner.

Du kan flyve mel­lem jung­lens im­po­ne­ren­de hø­je træ­er; stav­re over smal­le gang­bro­er; klat­re på spink­le vindel­trap­per om­kring tyk­ke træ­stam­mer; og bli­ve fi­ret 40 me­ter lod­ret ned fra én plat­form til en an­den.

Det hele fore­går na­tur­lig­vis ef­ter al­le sik­ker­heds­fo­rskrif­ter i hen­hold til vest­li­ge stan­dar­der, men lidt gys er der selv­føl­ge­lig plads til, når du hæn­gen­de un­der en tynd stål­wi­re fly­ver gen­nem luf­ten i 10-sals høj­de fra den ene lil­le plat­form til den næs­te, der kan væ­re fle­re hun­dre­de me­ter væk.

Du kender sikkert systemet fra flere action-film, hvor helten kobler sig på en wire for så at flyve fra højhus til højhus i New York, eller hvor filmen nu finder sted. Her er der ikke tale om højhuse, men om nogle meget, meget høje træer.

Der findes flere for­skel­lige tur­ar­ran­gører og flere steder, hvor du kan få lov at flyve mellem træ­kronerne. De mest spæn­dende udgaver finder du i Chiang Mai, hvor det foregår i en mere end tusind år gammel jungle med fan­tas­tisk im­pone­rende træer, hvis træ­stammer til­syne­ladende fort­sætter op og op, langt ind i himlen. Men du kan også for­lyste dig i trætoppe mange andre steder i Thailand. Tjek turboderne på dit feriested, de har oplysninger og brochurer om mulighederne i nærheden.

Skal du på ferie flere forskellige steder i Thailand, og et af stederne er Chiang Mai, så vælg en flyvetur i Chiang Mai. Der kan du flyve både højere og længere end andre steder.

Jeg var på flyvetur i Chiang Mai tilbage i 2010, og dengang var der to udbydere, der konstant kæmpede om at have de bedste og længste zip-liner. Jeg valgte den udbyder, der havde den dengang længste svævetur på 600 meter. Begge selskaber er vist lukket i dag, men der findes så andre, der har overtaget linerne, eller som har oprettet deres egne. Det ved de alt om i turboderne.

Bemærk, brochurerne vil måske fortælle dig, at man sagtens kan deltage, selvom man er bange for højder. Jeg er ikke enig. Hvis du er nervøs for højder, ja, men ikke hvis du er decideret bange for højder. De skriver også, at selv gamle mennesker kan deltage, og her vil jeg tilføje, at de skal være for­holds­vis friske. På den tur, jeg var på, var der en længere gåtur på en gangbro, hvor det gik pænt opad. Den klarer man ikke, hvis man ikke er bare nogenlunde frisk.

Nedenfor beskriver jeg min tur i 2010. Selve flyveturene i vore dage er ikke så meget anderledes, men mange arrangører tilbyder i dag mange flere akviteter, end dem jeg beskriver her.

Selve turen

Du bliver hentet på dit hotel i en mini­bus for så at blive kørt i en lille times tid nordpå til junglen. Vel an­kom­met får du ud­leve­ret en hjelm, og du får spændt sele­tøj på som linen til stål­wiren kan påhæftes.

På billedet kan du se det lil­le hjul, som sid­der på wi­ren, og som med en strop er hæf­tet til dit se­le­tøj. Når du er op­pe i høj­der­ne, vil du al­tid have mindst én sik­ker­heds­li­ne hæf­tet til dit se­le­tøj. Den sidder enten på en sik­ker­heds­li­ne på de en­kel­te plat­for­me eller gangbroer eller på wiren til det næste stop.

Og så går det ellers der­ud­ad, først med en lil­le kort tur for at var­me deltagerne op. Man kan nemlig godt bli­ve lidt ner­vøs, når man står der­op­pe i høj­der­ne og skal læg­ge sit liv i hæn­der­ne på en tynd stål­wi­re. Men vi fik at vi­de af den ene af gui­der­ne, at vi ik­ke skul­le væ­re ner­vø­se. Han var li­ge star­tet på job­bet samme dag, så det var og­så hans før­ste gang, og han tog det helt roligt. Det var meget betryggende.

Turen består ikke kun af flyve­ture på wi­re. For af­veks­lin­gens skyld er der ind­lagt an­dre ak­ti­vi­te­ter så­som at blive fi­ret ned fra én plat­form til en an­den plat­form man­ge me­ter læn­ge­re ne­de på sam­me træ­stam­me. Det var lidt me­re skræm­men­de end fly­ve­tu­re­ne. Jeg valg­te at bli­ve hejst "lang­somt" ned. An­dre valg­te en me­re hård me­to­de med frit fald, ind­til gui­den brem­se­de fal­det et styk­ke nede.

Undervejs skal du pas­se­re smal­le hæn­ge­bro­er i bed­ste In­di­a­na Jo­nes-stil for at kom­me vi­de­re til det næs­te træ på ru­ten, og som det kan ses på bil­le­det nedenfor, skal du her op ad en spin­kel vin­del­trap­pe om træ­et til en hø­je­re­lig­gen­de plat­form for at få lidt me­re luft un­der vingerne.

Du skal også over flere gangbroer. Nogle af dem er forholdsvis tæt på landjorden som den på billedet nedenfor til venstre, hvor vi skulle gå et pænt stykke, der samtidig gik opad. Hængebroerne har typisk mere luft under sig.

Mange steder var det svært at se junglen for bare træer, men indimellem åbenbares en fantastisk udsigt:

Seletøjet har flere for­skel­li­ge påhæft­nings­punk­ter, nor­malt vil du hæn­ge un­der wi­ren som det ken­des fra film, men du kan også bru­ge et punkt på ryg­gen, så du kan fly­ve gennem luften som Su­per­man. El­ler du kan kom­me galt af­ sted som den­ne gui­de, der vist fik valgt et for­kert på­hæft­nings­punkt. Men det var nu og­så ham, som li­ge var star­tet, og så er det jo nemt at la­ve fejl.

Her ses den på det tids­punkt læng­ste wi­re på 600 me­ter. Den næs­te plat­form er et el­ler an­det sted der­ude i det fjerne.

Afslutningsvis skulle vi fi­res ned fra vo­res plat­form for at­ter at få fast grund un­der fød­der­ne. Og selv­om 40 me­ter ik­ke er så me­get som 600 me­ter, så vir­ker de lidt me­re frygt­ind­gy­den­de, for­di det går lod­ret ned.

Jeg kunne i sin tid vælge mellem en kort tur eller en lang tur med flere platforme og flyveture; jeg valgte den lange tur med 34 plat­forme, hvilket måske var i over­kanten. Det føltes lidt tri­vi­elt til sidst, ja næsten kede­ligt. Men naturen og ud­sig­ten bliver man nu ikke træt af.

Guiderne vil undervejs tilbyde dig at tage dit kamera med, når de tager i for­vejen til den næste plat­form, så de kan tage bil­le­der af dig, mens du fly­ver i luften.

Arrangører og feriesteder

Der dukker konstant nye zip-lines op, og i dag har de fleste populære turistmål mindst én zip-line. Det sker også at, zip-lines lukker (især coronaen var hård ved dem), eller at de får nye ejere eller nye hjemmesider. Jeg havde på et tidspunkt en oversigt over udbydere på de forskellige feriesteder, men jeg har opgivet at følge med. Som nævnt ovenfor, så ved de alt om tilgængelige flyveture i turboderne på dit feriested. Tjek gerne flere turboder, de har måske ikke de samme tilbud.

Bemærk, priserne er gerne til forhandling, og også her kan det være en fordel at besøge flere forskellige turboder, da de måske ikke er lige forhandlingsvillige.

Tags: Zip-line - Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: