Flyvetur i junglen

Få en oplevelse ud over det sædvanlige med en flyvetur mellem junglens trætoppe.

Hvis du har højdeskræk, så læs ej videre, men find andre aktiviteter, du kan foretage dig i Thailand. Hvis højder derimod ikke skræmmer dig alt for meget, eller de højest giver dig et lille tiltrængt gys, så snyd ikke dig selv for en tur blandt junglens trækroner.

Du kan flyve mel­lem jung­lens im­po­ne­ren­de hø­je træ­er; stav­re over smal­le gang­bro­er; klat­re på spink­le vindel­trap­per om­kring tyk­ke træ­stam­mer; og bli­ve fi­ret 40 me­ter lod­ret ned fra én plat­form til en an­den.

Det hele fore­går na­tur­lig­vis ef­ter al­le sik­ker­heds­fo­rskrif­ter i hen­hold til vest­li­ge stan­dar­der, men lidt gys er der selv­føl­ge­lig plads til, når du hæn­gen­de un­der en tynd stål­wi­re fly­ver gen­nem luf­ten i 10-sals høj­de fra den ene lil­le plat­form til den næs­te, der kan væ­re fle­re hun­dre­de me­ter væk.

Du kender sikkert systemet fra flere action-film, hvor helten kobler sig på en wire for så at flyve fra højhus til højhus i New York, eller hvor filmen nu finder sted. Her der der ikke tale om højhuse, men om nogle meget, meget høje træer.

Der findes flere for­skel­lige tur­ar­ran­gører og flere steder, hvor du kan få lov at flyve mellem træ­kronerne. De mest spæn­dende udgaver finder du i Chiang Mai, hvor det foregår i en mere end tusind år gammel jungle med fan­tas­tisk im­pone­rende træer, hvis træ­stammer til­syne­ladende fort­sætter op og op, langt ind i himlen. Men du kan også for­lyste dig i junglen lidt uden for Bangkok samt på ferieøerne Phuket og Samui. Det kan du læse mere om nederst på siden.

I Chiang Mai findes der to arrangører, der konstant kæmper om at tilbyde de fleste og længste flyve­ture. I skrivende stund har Flight of the Gibbon Zip Line Tours fører­trøjen med en 850 meter lang flyve­tur, men Treetop Eco Adven­tures er på vej med noget endnu vildere, en 1.500 meter lang line i 200 meters højde. Og der kommer også hele tiden nye akti­vi­teter til ved siden af zip-linerne. Tjek hjemme­siderne for de aktuelle tilbud.

Jeg valgte Treetop Eco Adven­tures' Jungle Flight, fordi den havde den længste flyvetur, 600 meter, da jeg var i Chiang Mai i 2010.

Bemærk, at begge arrangører skriver på deres hjemme­sider, at man sagtens kan deltage, selvom man er bange for højder. Jeg er ikke enig. Hvis du er nervøs for højder, ja, men ikke hvis du er decideret bange for højder. De skriver også, at selv gamle mennesker kan deltage, og her vil jeg tilføje, at de skal være for­holds­vis friske. På den tur, jeg var på, var der en længere gåtur på en gangbro, hvor det gik pænt opad. Den klarer man ikke, hvis man ikke er bare nogenlunde frisk.

Selve turen

Du bliver hentet på dit hotel i en mini­bus for så at blive kørt i en lille times tid nordpå til junglen. Vel an­kom­met får du ud­leve­ret en hjelm, og du får spændt sele­tøj på som linen til stål­wiren kan påhæftes.

På billedet kan du se det lil­le hjul, som sid­der på wi­ren, og som med en strop er hæf­tet til dit se­le­tøj. Når du er op­pe i høj­der­ne, vil du al­tid have mindst én sik­ker­heds­li­ne hæf­tet til dit se­le­tøj. Den sidder enten på en sik­ker­heds­li­ne på de en­kel­te plat­for­me eller gangbroer eller på wiren til det næste stop.

Og så går det ellers der­ud­ad, først med en lil­le kort tur for at var­me os op. Man kan nemlig godt bli­ve lidt ner­vøs, når man står der­op­pe i høj­der­ne og skal læg­ge sit liv i hæn­der­ne på en tynd stål­wi­re. Men vi fik at vi­de af den ene af gui­der­ne, at vi ik­ke skul­le væ­re ner­vø­se. Han var li­ge star­tet på job­bet samme dag, så det var og­så hans før­ste gang, og han tog det helt roligt.

Turen består ikke kun af flyve­ture på wi­re. For af­veks­lin­gens skyld er der ind­lagt an­dre ak­ti­vi­te­ter så­som at blive fi­ret ned fra én plat­form til en an­den plat­form man­ge me­ter læn­ge­re ne­de på sam­me træ­stam­me. Det var lidt me­re skræm­men­de end fly­ve­tu­re­ne. Jeg valg­te at bli­ve hejst "lang­somt" ned. An­dre valg­te en me­re hård me­to­de med frit fald, ind­til gui­den brem­se­de fal­det et styk­ke nede.

Undervejs skal du pas­se­re smal­le hæn­ge­bro­er i bed­ste In­di­a­na Jo­nes-stil for at kom­me vi­de­re til det næs­te træ på ru­ten, og som det kan ses på bil­le­det nedenfor, skal du her op ad en spin­kel vin­del­trap­pe om træ­et til en hø­je­re­lig­gen­de plat­form for at få lidt me­re luft un­der vingerne.

Du skal også over flere gangbroer. Nogle af dem er forholdsvis tæt på landjorden som den på billedet nedenfor til venstre, hvor vi skulle gå et pænt stykke, der samtidig gik opad. Hængebroerne har typisk mere luft under sig.

Mange steder var det svært at se junglen for bare træer, men indimellem åbenbares en fantastisk udsigt:

Seletøjet har flere for­skel­li­ge påhæft­nings­punk­ter, nor­malt vil du hæn­ge un­der wi­ren som det ken­des fra film, men du kan også bru­ge et punkt på ryg­gen, så du kan fly­ve gennem luften som Su­per­man. El­ler du kan kom­me galt af­ sted som den­ne gui­de, der vist fik valgt et for­kert på­hæft­nings­punkt. Men det var nu og­så ham, som li­ge var star­tet, og så er det jo nemt at la­ve fejl.

Her ses den på det tids­punkt læng­ste wi­re på 600 me­ter. Den næs­te plat­form er et el­ler an­det sted der­ude i det fjerne.

Afslutningsvis skulle vi fi­res ned fra vo­res plat­form for at­ter at få fast grund un­der fød­der­ne. Og selv­om 40 me­ter ik­ke er så me­get som 600 me­ter, så vir­ker de lidt me­re frygt­ind­gy­den­de, for­di det går lod­ret ned.

Jeg havde valgt den lange tur med 34 plat­forme, hvilket måske var i over­kanten. Det føltes lidt tri­vi­elt til sidst, ja næsten kede­ligt. Men naturen og ud­sig­ten bliver man nu ikke træt af.

Guiderne vil undervejs tilbyde dig at tage dit kamera med, når de tager i for­vejen til den næste plat­form, så de kan tage bil­le­der af dig, mens du fly­ver i luften.

Arrangører og steder

Der dukker konstant nye zip-lines op, og i dag har de fleste populære turistmål mindst én zip-line. Jeg prøver at følge med med nedenstående oversigt, men der kan sagtens være nye zip-lines, jeg ikke har hørt om. Tjek derfor også de lokale turboder på dit feriested. Skulle du finde en zip-line, som ikke er på min oversigt, må du meget gerne skrive til mig på kim@rejse-til-thailand.dk.

Flight of the Gibbon Zip Line Tours står bag Flight of the Gibbon, der var den første zip-line i Thailand. Firmaet tilbyder zip-line to steder, i Chiang Mai og lidt syd for Bangkok. Sidst­nævnte har af­hent­ning af del­tagere i såvel Bangkok som i Pattaya.

I skrivende stund ligger laveste pris ved køb via hjemmesiden på 3299 baht.

Treetop Eco Adventures står bag Jungle Flight og tilbyder zip-line i Chiang Mai. Det var denne tur, jeg var på, og som jeg be­skri­ver ovenfor.

I skrivende stund ligger laveste pris ved køb via hjemmesiden på 1990 baht.

Selvom Chok Chai Tour re­kla­me­rer med at ha­ve den ga­ran­te­ret hø­jes­te og læng­ste zip-line, er det ikke tilfældet. Til gengæld følger der en hel masse andet med end zip-line, fx trekking i junglen, rafting på en tømmerflåde af bambus, besøg ved vandfald med mulighed for at svømme, white water rafting og besøg hos en bjergstamme. Der findes flere forskellige pakker med forskellige aktiviteter pakket sammen.

Eagletrack Zipline har også hjemme i Chaing Mai, og tilbyder tre for­skel­lige pakker, hvor den stør­ste inkluderer 35 plat­for­me og en trek­king­tur forbi et vandfald.

Flying Hanuman tilbyder en zip-line med 28 platforme på ferieøen Phuket. Priserne starter ved 2.300 baht for 16 platforme og 8 zip-lines, hvis man bestiller på hjemmesiden.

Endnu en zip-line light kan fin­des på fe­rie­øen Sa­mui, hvor Tree­top Tour til­by­der 10 sta­ti­oner med en sam­let ka­bel­læng­de på 780 meter. Udsigten er mere varieret end ved de store zip-lines i Chiang Mai, da du her har udsigt over vandet og nogle af øerne omkring Samui. Der er tale om et halv­dags­ar­ran­ge­ment, der tager cirka tre timer.

Prisen er i skrivende stund 1.600 baht inklusive transport frem og tilbage, 1.200 baht, hvis du selv sørger for transport

Tree Top Adventure Park tilbyder zip-lines i Pattaya, Kanchanaburi, Krabi og på ferieøen Koh Chang. I henhold til hjemmesiden koster det 2.000 baht i Krabi, men på turbodernes foldere står der 1.700 baht, og den pris kan sikkert forhandles ned.

Du kan finde billeder, videoklip samt mere udførlige tur­priser på ar­ran­gø­rer­nes hjemme­sider.

Normalt kan det betale sig at købe udflugtsture hos en tursælger på feriestedet, fordi det kan være meget billigere. Du sparer dog ikke så meget med disse ture, typisk blot mellem 10 og 20 procent.

Og bestiller du direkte hos arrangøren, får du fordele som tursælgeren ikke giver dig. Hos Treetop Eco Adventures får du en T-shirt med i prisen ved be­stil­ling på hjemme­siden, og hos Flight of the Gibbon Zip Line Tours får du et værdi­kort på 500 baht. Her får du samtidig rabat, hvis du har til­knyt­ning til Thailand, fx hvis du bor i Thailand eller har et thailandsk kørekort.

Skal du både til Bangkok/Pattaya og Chiang Mai, så vælg en af turene i Chiang Mai. De er større, højere oppe og naturen er mere impo­ne­rende end turen i Bangkok. Turen på Phuket er i en helt anden klasse, og den bør kun tages som "trøst", hvis du ikke har mulighed for de andre ture.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv i forummet. Du er også mere end velkommen til at hjælpe andre i forummet med dine erfaringer.

Tags: Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi


Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Tag vandvejen i Bangkok
Tags: Transport - Chao Phraya - San Saeb - Bangkok - Grand Palace - Wat Arun - Long tail boat - Kanaler - Floder - Shopping - Skytrain - Metro
Sightseeing på vandet Bangkok er også kendt som Østens Venedig, fordi byen gen­nem­strøm­mes af en flod og utal­lige kanaler. Vand­vejene kan dels bruges til hur­tig tran­sport uden om de mange trafik­propper på de asfal­terede veje, og dels til sight­seeing. Læs om flod­busser, vand­busser, vand­taxier og sight­seeing­ture og om floden Chao Phraya og kanalerne.
Sukhothai
Tags: Sukhothai - Ruiner - Templer
Sukhothai Før Bangkok var der Ayutthaya. Og før Ayutthaya var der Sukhothai. Læs om Thailands første hovedstad og besøg ruinerne i Sukhothai Historical Park, der ligger ca. 400 km nord for Bangkok.
Mae Hong Son Loop
Tags: Mae Hong Son - Chiang Mai - Pai - Motorcykel - Scooter - Natur - Doi Inthanon - Jungle - Vandfald - Templer - Udsigt
Mae Hong Son Loop Mae Hong Son Loop er en popu­lær rute for især motor­cyk­ler og scoo­tere gennem Nord­thailands bjerg­rige områder, og den byder på mas­ser af se­vær­dig­heder undervejs.
Meget stor Buddha
Tags: Buddha - Templer - Ang Thong - Ayutthaya - Luang Phor Thuad
Meget stor Buddha I provinsen Ang Thong finder du Thailands højeste statue, der måske ikke overraskende forestiller Buddha. Det er samtidig verdens 8. højeste statue.

Templet, der ligger godt 100 km nord for Bangkok, byder også på nogle små velfriserede haver og nogle drabelige scener med statuer i naturlig størrelse.
Til tops i Thailand
Tags: Doi Inthanon - Chiang Mai - Mae Hong Son - Vandfald
Doi Inthanon Hvis du går og tror, at det altid er varmt i Thailand, så kan du godt tro om. Faktisk kan tem­pe­ra­tu­ren falde til under fryse­punk­tet - i hvert fald hvis du be­søger Thailands højeste punkt på Doi Inthanon i pro­vinsen Chiang Mai. Læs mere om Doi Inthanon og de ting, der er at se på vejen mod toppen.
Find Nemo ved Similan-øerne
Tags: Similan Islands - Dykning - Snorkling - Strand - Khao Lak - Phuket - Phang Nga
Similan Islands Similan-øerne i Thai­land byder på et af ver­dens bed­ste dyk­ker­ste­der. Tag på dag­tur fra Khao Lak til øerne, eller over­nat på en af øerne eller på båden. Som bonus kan du slikke sol på nogle af Thai­lands bedste strande.
Klap ikke en tiger
Tags: Tiger - Kanchanaburi - Munke - Dyrevelfærd
Tiger Temple Turister flokkes til Tiger Temple i pro­vin­sen Kan­chana­buri, hvor mun­kene mod be­ta­ling til­by­der dem at fod­re og klap­pe en tiger­unge eller gå en tur med en fuld­vok­sen tiger. Og selv­føl­ge­lig tage bil­le­der af op­le­vel­sen. Læs, hvor­for du bør holde dig væk.
Aktiviteter i Pattaya
Tags: Pattaya - Jomtien - Chonburi - Aktiviteter - Flydende marked - Shopping - Delfiner - Golf - Ladyboys - Udsigt - Templer
Aktiviteter i Pattaya Selvom Pattaya mest er kendt for sine nat­lige akti­vi­teter for voksne, så bydes der også på mange akti­vi­teter for børn og i dag­timerne. Læs mere om fx zoo­lo­giske haver, et inter­aktivt kunst­mu­seum, go-kart-kørsel, de utal­lige golf­baner og en helt vild acceleration.
Thailand på to hjul
Tags: Motorcykel - Scooter - Natur - Transport
Thailand på to hjul Hvorfor nøjes med de sæd­van­lige turist­steder, når Thai­land har så meget mere at byde på. Du op­le­ver og ser meget mere, hvis du rejser rundt i landet, og det be­hø­ver ikke blot at være med tog, bus eller fly. Du kan også selv køre. Læs mere om selv at køre rundt i Thai­land på to eller flere hjul.
Ayutthaya, verdens største by
Tags: Ayutthaya - Ruiner - Templer
Ayutthaya Ayutthaya var hoved­stad i Siam (Thailand) frem til 1767, hvor byen blev ind­ta­get og brændt ned af bur­me­sis­ke styr­ker. I dag fin­der du man­ge im­po­ne­ren­de og spæn­den­de rui­ner i den gam­le ho­ved­stad, der blev op­ta­get på UNESCO's ver­dens­arvs­lis­te i 1991. Ayutthaya lig­ger cir­ka 75 km. nord for Bangkok og egner sig fint til en dag­ud­flugt eller et par dages ophold.
Festival og kvægløb
Tags: Chonburi - Kvæg - Festival
Kvægløb i Chonburi Chonburi lægger jord til et år­­ligt dyr­­skue, men det er ikke helt som et dansk dyr­­skue. Kø­­er­­ne er mere pyn­­te­­de, og de lø­­ber be­­ty­­de­­ligt hur­­ti­­ge­­re! Læs om køer, der er mere far­­ve­­ri­­ge end Cow Pa­ra­de-kø­erne, og om kvæg­­løb, hvor kvæ­­get og dets ryt­­tere skal ud på en 100 meter lang spurt.
Emerald Pool
Tags: Krabi - Emerald Pool - Hot springs
Emerald Pool Bad i en fortryl­lende skov­sø i pro­vin­sen Krabi. Emerald Pool (Sa Moraket) er et yndet mål for såvel tu­ris­ter som loka­le, der vil have en svøm­me­tur i skov­søens meget klare vand, der frem­står med en flot sma­ragd­grøn farve på grund af bun­dens farve. Skov­søen lig­ger ikke langt fra en po­pu­lær varm kilde, så du kan få to dyp på én tur.
Varme kilder i Krabi
Tags: Krabi - Hot springs - Emerald Pool
Varme kilder Hvis bade­van­det i det syd­lige Thai­land med sine knap 30 gra­der er for koldt, kan du tage et bad i en af pro­vin­sen Krabis var­me kil­der. Læs mere om Namtok Rawn, hvor du kan bade i et 40-42 grader varmt vand­fald, og om et par andre varme kilder.
Svøm med delfiner
Tags: Chanthaburi - Delfiner - Dyrevelfærd - Pattaya
Svøm med delfiner I Thailand kan du se del­fin­show og selv få lov at ud­føre tricks med del­fi­nerne, lige­som du kan svøm­me med dem. Læs om del­fin­showet i Oasis Sea World, og læs også, hvor­for ikke alle shows er lige anbefalelses­værdige.
Flagermustemplet Wat Pho Bang Khla
Tags: Chachoengsao - Templer - Flagermus
Flagermustempel Se nogle meget store flagermus i et tempel to timers kørsel fra Bangkok og fra Pattaya. De kan have et vingespænd på over 150 cm, og de bærer det latinske navn Pteropus vampyrus. Når du ser dem flyve tæt forbi dig, vil du uværgerligt tænke på Dracula!
Magisk pavillon i Tham Phraya Nakhon
Tags: Tham Phraya Nakhon - Hule - Prachuap Khiri Khan - Hua Hin
Tham Phraya Nakhon I provinsen Prachuap Khiri Khan, ikke så langt fra turist- og kongebyen Hua Hin, finder du en skjult eventyrverden og en magisk pavillon i hulen Tham Phraya Nakhon. Er du på de kanter, er hulen så rigeligt et besøg værd.
Erawan Cave
Tags: Aktiviteter - Nong Bua Lamphu - Loie - Erawan Cave - Hule
Erawan Cave Erawan Cave lader dig tage et smut gen­nem et bjerg via en ræk­ke na­tur­li­ge hu­ler. Du får rørt ben­musk­ler­ne, og får sam­ti­dig en flot ud­sigt fra hu­lens to ud­gan­ge, der beg­ge lig­ger højt op­pe på et bjerg. Era­wan er det thai­land­ske navn for hin­du­gu­den In­dras hvi­de ele­fant med tre hoveder.
Gammelt Khmer-tempel i Phanom Rung
Tags: Buriram - Phanom Rung - Prasat Muang Tam - Ruiner - Isaan - Aktiviteter
Phanom Rung Før Thailand blev Thailand, var der Khmer-riget. Det om­fat­tede Cam­bod­ja, det syd­lige Viet­nam og store dele af Laos og Thai­land. De bedst kendte res­ter af Khmer-riget er dets gam­le hoved­stad Angkor i Cam­bod­ja, men du kan også finde res­ter i Thai­land, bl.a. i Phanom Rung, der lig­ger i pro­vin­sen Buri­ram i den syd­øst­lige del af Thailand.
Turistvenlig mad i Patong
Tags: Mad - Patong - Udsigt
Number 6 Restauranten Number 6 i Patong byder på god og billig thai­landsk mad til­passet turist­ganer. I den gamle afde­ling må du ofte stå i kø for at få en plads. Den nye afde­ling på en bjerg­side byder på mere plads - og en noget speciel (og gratis) køre­tur op af bjerget.
Naga Fireballs
Tags: Nong Khai - Fireballs - Fup - Mekong - Søslange - Phon Phisai - Isaan - Festival
Naga Fireballs Oplev fest­lig­he­der­ne ved Mekong-flodens bred i Nong Khai i for­bin­del­se med Naga Fire­ball Fes­ti­val. Her kan du op­le­ve sø­slan­gen Naga ud­spyde ild­kugler fra sit leje på Mekong-flodens bund. I hvert fald i hen­hold til folk­loren. Ild­kug­ler­ne er vir­ke­lige nok, men måske for­kla­rin­gen er lidt mere jordnær.
Miniørken i Thailand
Tags: Jordskulpturer - Lalu - Sa Kaeo - Sao Din - Nan - Phae Mueang Phi - Phrae - Natur
Miniørken i Thailand I Thailand kan du finde mini­udgaver af det ørken­land­skab med enkelt­stående kæmpe­klipper, som du kender så godt fra ameri­kanske westerns. Her er det blot jord, der er eroderet og skulp­tureret af naturens hånd ved hjælp af vind og vejr. Du finder jord­skulp­turerne tre for­skel­lige steder i Thailand. Læs mere ...
Flydende marked
Tags: Shopping - Flydende marked - Ratchaburi - Samut Songkhram - Aktiviteter - Chachoengsao
Flydende marked Thailand lægger vand til mange flydende markeder. Bliv padlet rundt mellem både, der tilbyder frisk frugt, mad og souvenirs. Læs især om det mest populære af de flydende markeder, Damnoen Saduak Floating Market.
Tempel i et træ
Tags: Templer - Samut Songkhram - Aktiviteter
Tempel i et træ Wat Bang Kung i provinsen Sa­mut Song­khran er et gam­melt tempel, der i dag er vokset ind i et træ som et andet Tor­ne­ro­se-slot. Læs mere om tem­plet og andre se­vær­dig­he­der i nærheden.
Marked på skinner
Tags: Maeklong - Shopping - Tog - Samut Songkhram - Aktiviteter
Maeklong Marked Markedet i Maeklong er ikke som andre mar­ke­der i Thai­land - el­ler i res­ten af ver­den. Det er pla­ce­ret på og langs tog­skin­ner­ne, li­ge før Mae­klong Sta­tion. Når to­get kom­mer, ryk­kes va­rer­ne til si­de. Læs me­re om det yderst spe­ci­el­le marked.
Tempel af flasker
Tags: Templer - Flasker - Sisaket - Isaan
Tempel af flasker Hvad sker der, når de ellers mådeholdne buddhistiske munke slår sig på flasken? Det kan du opleve i templet Wat Pa Maha Chedi Kaeo, også kendt som Wat Lan Kuad, der betyder Tempel af en million flasker.
Behandling i Thailand
Tags: Tandlæge - Operation - Briller
Behandling i Thailand Du kan ofte spare mange penge ved at få foretaget kosmetiske operationer og andre medicinske behand­linger i Thailand. Det være sig en hår­trans­plan­ta­tion, en fedt­sugning, en bryst­ope­ration til større eller mindre bryster eller en ny krone på tæn­der­ne. Du kan også spare penge ved at købe briller i Thailand.
Phuket Town weekend-marked
Tags: Phuket - Shopping - Mad - Patong - Kata-Karon - Kamala - Phuket Town
Phuket Town weekend-marked Weekend-markedet i Phuket Town byder både på shop­ping med bil­ligt tøj og sou­ve­nirs og spæn­den­de mad­op­le­vel­ser i såvel den søde som den stærke af­de­ling. Se også, hvor­dan man laver hjem­me­la­vet is på to minutter.
Parasailing i Thailand
Tags: Aktiviteter - Parasailing - Patong - Pattaya - Fup
Parasailing Flyv fugl, flyv. Hvis du ikke er bange for højder, kan det være lidt af en oplevelse at prøve parasailing på din ferie i Thailand.
Utrolig udsigt over Krabi
Tags: Aktiviteter - Krabi - Ao Nang - Templer - Udsigt
Tiger Cave Temple Tiger Cave Temple byder på en helt fantastisk udsigt over Krabi. Men der er ingen genvej til den fantastiske udsigt, du skal op ad 1.237 trappetrin. Udsigten er dog så rigeligt besværet værd.
Smuk sejltur på Mae Kok
Tags: Chiang Mai - Chiang Rai - Thaton - Aktiviteter - Mae Kok - Natur
Smuk sejltur på Mae Kok Hvis du besøger Chiang Rai, bør du ankomme med langbåd ad floden Mae Kok. Det er en smuk sejltur, hvor du kan nyde den fantastiske natur i form af floden, jungle og bjerge.
Flyvetur i junglen
Tags: Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi
Zip-line Få en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge med en fly­ve­tur mel­lem jung­lens træ­top­pe. Ud­over fly­ve­tu­re­ne skal du over smal­le hæn­ge­bro­er, op ad spink­le vin­del­trap­per og an­det, der kan gi­ve dig et lil­le gys i maven.
Imponerende træhytte
Tags: Aktiviteter - Pattaya - Sanctuary of Truth - Elefantridning
Sanctuary of Truth Sanctuary of Truth er et enormt hus byg­get i træ og rigt de­ko­re­ret med træ­re­li­ef­fer og -fi­gu­rer, der er in­spi­re­ret af øst­lig fi­lo­so­fi og re­li­gi­on. Sanc­tu­ary of Truth er tre gan­ge så højt som Run­de­tårn og er byg­get uden brug af mo­der­ne til­tag som søm og skruer.
Shopping i Bangkok
Tags: Aktiviteter - Bangkok - Shopping
Shopping i Bangkok I Bangkok ligger stor­cen­tre­ne som per­ler på en snor, og det stør­ste er mere end 7 gan­ge stør­re end Dan­marks stør­ste cen­ter, Field's. Og så er der al­le mar­ke­der­ne, hvor du kan kø­be alt mel­lem him­mel og jord til næs­ten in­gen pen­ge. Læs om de for­skel­li­ge ind­købs­mu­lig­he­der i shopping-paradiset.
Oplev den fantastiske natur i Phang Nga Bugt
Tags: Aktiviteter - Phuket - Krabi - Phang Nga - Natur
Phang Nga Bugt Hvis du kun tager på én ud­flugt i Thai­land, så sørg for, at det bli­ver en tur rundt i Phang Nga Bugt. Du vil op­­le­­ve fan­­tas­­tisk flot­te klip­pe­øer rej­se sig lod­ret op fra van­det, og du kan be­sø­ge skjul­te ver­de­ner i hu­le øer. Og så er det end­da næs­ten gra­tis. Læs om tu­ren og se bil­le­der af den fan­tas­tiske natur.

Valutaregner

Indtast beløb i hele tal og uden tusind­adskiller:

Kroner -> baht
=

Baht -> kroner
=

Kursdag: Tirsdag d. 25. september

Læs om veksling til baht.

Facebook/Google+

facebook/Google+

Du kan finde Rejse til Thailand på Face­book, og jeg har en per­son­lig pro­fil på Google+, hvor du kan læ­se om mi­ne an­dre hjem­me­si­der samt få be­sked, når jeg op­da­te­rer no­get på en af dem.

Facebook

Klima og vejr

Vejrudsigt

Tjek vejret

Du kan læse om kli­maet i Thai­land på si­den Klima og vejr, hvor du også kan læse lidt om, at du skal tage vejr­ud­sigter med et gran salt. Få og­så hjælp til, hvor det er bedst at hol­de ba­de­fe­rie, hvis du skal afsted i den danske sommerferie.

Annonce:

Annonce:

Feed

Feed

Automatisk besked

Abonner på hjem­me­si­dens feed i din brow­ser for at få be­sked, når hjem­me­si­den op­da­te­res. Du kan læse mere om feeds på Ludvigs Hjørne.

Annonce:

Flotte billeder

Flickr

Flotte billeder

Se andres flotte bil­le­der fra Thai­land på foto­tje­nes­ten Flickr. På forsiden fin­der du de 15 nyeste bil­leder på Flickr med tag­get Thai­land og tagget Land­scape. Du kan klik­ke dig vi­de­re fra bil­le­der­ne, så du kan se de ori­gi­nale bil­le­der i stor størrelse.