Artiklen indeholder priser omregnet til baht. Tryk her for at vælge en anden valuta.

Zip-line i junglen

Få en oplevelse ud over det sædvanlige med en flyvetur mellem junglens trætoppe.

Tags: Zip-line - Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi - Aktiviteter

Hvis du har højdeskræk, så læs ej videre, men find andre aktiviteter, du kan foretage dig i Thailand. Hvis højder derimod ikke skræmmer dig alt for meget, eller de højest giver dig et lille tiltrængt gys, så snyd ikke dig selv for en tur blandt junglens trækroner.

Du kan flyve mel­lem jung­lens im­po­ne­ren­de hø­je træ­er; stav­re over smal­le gang­bro­er; klat­re på spink­le vindel­trap­per om­kring tyk­ke træ­stam­mer; og bli­ve fi­ret 40 me­ter lod­ret ned fra én plat­form til en an­den.

Det hele fore­går na­tur­lig­vis ef­ter al­le sik­ker­heds­fo­rskrif­ter i hen­hold til vest­li­ge stan­dar­der, men lidt gys er der selv­føl­ge­lig plads til, når du hæn­gen­de un­der en tynd stål­wi­re fly­ver gen­nem luf­ten i 10-sals høj­de fra den ene lil­le plat­form til den næs­te, der kan væ­re fle­re hun­dre­de me­ter væk.

Du kender sikkert systemet fra flere action-film, hvor helten kobler sig på en wire for så at flyve fra højhus til højhus i New York, eller hvor filmen nu finder sted. Her der der ikke tale om højhuse, men om nogle meget, meget høje træer.

Der findes flere for­skel­lige tur­ar­ran­gører og flere steder, hvor du kan få lov at flyve mellem træ­kronerne. De mest spæn­dende udgaver finder du i Chiang Mai, hvor det foregår i en mere end tusind år gammel jungle med fan­tas­tisk im­pone­rende træer, hvis træ­stammer til­syne­ladende fort­sætter op og op, langt ind i himlen. Men du kan også for­lyste dig i junglen lidt uden for Bangkok samt på ferieøerne Phuket og Samui. Det kan du læse mere om nederst på siden.

I Chiang Mai findes der to arrangører, der konstant kæmper om at tilbyde de fleste og længste flyve­ture. I skrivende stund har Flight of the Gibbon Zip Line Tours fører­trøjen med en 850 meter lang flyve­tur, men Treetop Eco Adven­tures er på vej med noget endnu vildere, en 1.500 meter lang line i 200 meters højde. Og der kommer også hele tiden nye akti­vi­teter til ved siden af zip-linerne. Tjek hjemme­siderne for de aktuelle tilbud.

Jeg valgte Treetop Eco Adven­tures' Jungle Flight, fordi den havde den længste flyvetur, 600 meter, da jeg var i Chiang Mai i 2010.

Bemærk, at begge arrangører skriver på deres hjemme­sider, at man sagtens kan deltage, selvom man er bange for højder. Jeg er ikke enig. Hvis du er nervøs for højder, ja, men ikke hvis du er decideret bange for højder. De skriver også, at selv gamle mennesker kan deltage, og her vil jeg tilføje, at de skal være for­holds­vis friske. På den tur, jeg var på, var der en længere gåtur på en gangbro, hvor det gik pænt opad. Den klarer man ikke, hvis man ikke er bare nogenlunde frisk.

Selve turen

Du bliver hentet på dit hotel i en mini­bus for så at blive kørt i en lille times tid nordpå til junglen. Vel an­kom­met får du ud­leve­ret en hjelm, og du får spændt sele­tøj på som linen til stål­wiren kan påhæftes.

På billedet kan du se det lil­le hjul, som sid­der på wi­ren, og som med en strop er hæf­tet til dit se­le­tøj. Når du er op­pe i høj­der­ne, vil du al­tid have mindst én sik­ker­heds­li­ne hæf­tet til dit se­le­tøj. Den sidder enten på en sik­ker­heds­li­ne på de en­kel­te plat­for­me eller gangbroer eller på wiren til det næste stop.

Og så går det ellers der­ud­ad, først med en lil­le kort tur for at var­me os op. Man kan nemlig godt bli­ve lidt ner­vøs, når man står der­op­pe i høj­der­ne og skal læg­ge sit liv i hæn­der­ne på en tynd stål­wi­re. Men vi fik at vi­de af den ene af gui­der­ne, at vi ik­ke skul­le væ­re ner­vø­se. Han var li­ge star­tet på job­bet samme dag, så det var og­så hans før­ste gang, og han tog det helt roligt.

Turen består ikke kun af flyve­ture på wi­re. For af­veks­lin­gens skyld er der ind­lagt an­dre ak­ti­vi­te­ter så­som at blive fi­ret ned fra én plat­form til en an­den plat­form man­ge me­ter læn­ge­re ne­de på sam­me træ­stam­me. Det var lidt me­re skræm­men­de end fly­ve­tu­re­ne. Jeg valg­te at bli­ve hejst "lang­somt" ned. An­dre valg­te en me­re hård me­to­de med frit fald, ind­til gui­den brem­se­de fal­det et styk­ke nede.

Undervejs skal du pas­se­re smal­le hæn­ge­bro­er i bed­ste In­di­a­na Jo­nes-stil for at kom­me vi­de­re til det næs­te træ på ru­ten, og som det kan ses på bil­le­det nedenfor, skal du her op ad en spin­kel vin­del­trap­pe om træ­et til en hø­je­re­lig­gen­de plat­form for at få lidt me­re luft un­der vingerne.

Du skal også over flere gangbroer. Nogle af dem er forholdsvis tæt på landjorden som den på billedet nedenfor til venstre, hvor vi skulle gå et pænt stykke, der samtidig gik opad. Hængebroerne har typisk mere luft under sig.

Mange steder var det svært at se junglen for bare træer, men indimellem åbenbares en fantastisk udsigt:

Seletøjet har flere for­skel­li­ge påhæft­nings­punk­ter, nor­malt vil du hæn­ge un­der wi­ren som det ken­des fra film, men du kan også bru­ge et punkt på ryg­gen, så du kan fly­ve gennem luften som Su­per­man. El­ler du kan kom­me galt af­ sted som den­ne gui­de, der vist fik valgt et for­kert på­hæft­nings­punkt. Men det var nu og­så ham, som li­ge var star­tet, og så er det jo nemt at la­ve fejl.

Her ses den på det tids­punkt læng­ste wi­re på 600 me­ter. Den næs­te plat­form er et el­ler an­det sted der­ude i det fjerne.

Afslutningsvis skulle vi fi­res ned fra vo­res plat­form for at­ter at få fast grund un­der fød­der­ne. Og selv­om 40 me­ter ik­ke er så me­get som 600 me­ter, så vir­ker de lidt me­re frygt­ind­gy­den­de, for­di det går lod­ret ned.

Jeg havde valgt den lange tur med 34 plat­forme, hvilket måske var i over­kanten. Det føltes lidt tri­vi­elt til sidst, ja næsten kede­ligt. Men naturen og ud­sig­ten bliver man nu ikke træt af.

Guiderne vil undervejs tilbyde dig at tage dit kamera med, når de tager i for­vejen til den næste plat­form, så de kan tage bil­le­der af dig, mens du fly­ver i luften.

Arrangører og steder

Der dukker konstant nye zip-lines op, og i dag har de fleste populære turistmål mindst én zip-line. Jeg prøver at følge med med nedenstående oversigt, men der kan sagtens være nye zip-lines, jeg ikke har hørt om. Tjek derfor også de lokale turboder på dit feriested. Skulle du finde en zip-line, som ikke er på min oversigt, må du meget gerne skrive til mig på kim@rejse-til-thailand.dk.

Flight of the Gibbon Zip Line Tours står bag Flight of the Gibbon, der var den første zip-line i Thailand. Firmaet tilbyder zip-line to steder, i Chiang Mai og lidt syd for Bangkok. Sidst­nævnte har af­hent­ning af del­tagere i såvel Bangkok som i Pattaya.

I skrivende stund ligger laveste pris ved køb via hjemmesiden på 3.299 baht (3299 baht).

Treetop Eco Adventures står bag Jungle Flight og tilbyder zip-line i Chiang Mai. Det var denne tur, jeg var på, og som jeg be­skri­ver ovenfor.

I skrivende stund ligger laveste pris ved køb via hjemmesiden på 1990 baht (1990 baht).

Selvom Chok Chai Tour re­kla­me­rer med at ha­ve den ga­ran­te­ret hø­jes­te og læng­ste zip-line, er det ikke tilfældet. Til gengæld følger der en hel masse andet med end zip-line, fx trekking i junglen, rafting på en tømmerflåde af bambus, besøg ved vandfald med mulighed for at svømme, white water rafting og besøg hos en bjergstamme. Der findes flere forskellige pakker med forskellige aktiviteter pakket sammen.

Eagletrack Zipline har også hjemme i Chaing Mai, og tilbyder tre for­skel­lige pakker, hvor den stør­ste inkluderer 35 plat­for­me og en trek­king­tur forbi et vandfald.

Flying Hanuman tilbyder en zip-line med 28 platforme på ferieøen Phuket. Priserne starter ved 2.300 baht (2300 baht) for 16 platforme og 8 zip-lines, hvis man bestiller på hjemmesiden.

Endnu en zip-line light kan fin­des på fe­rie­øen Sa­mui, hvor Tree­top Tour til­by­der 10 sta­ti­oner med en sam­let ka­bel­læng­de på 780 meter. Udsigten er mere varieret end ved de store zip-lines i Chiang Mai, da du her har udsigt over vandet og nogle af øerne omkring Samui. Der er tale om et halv­dags­ar­ran­ge­ment, der tager cirka tre timer.

Prisen er i skrivende stund 1.600 baht (1600 baht) inklusive transport frem og tilbage, 1.200 baht (1200 baht), hvis du selv sørger for transport

Tree Top Adventure Park tilbyder zip-lines i Pattaya, Kanchanaburi, Krabi og på ferieøen Koh Chang. I henhold til hjemmesiden koster det 2.000 baht (2000 baht) i Krabi, men på turbodernes foldere står der 1.700 baht (1700 baht), og den pris kan sikkert forhandles ned.

Du kan finde billeder, videoklip samt mere udførlige tur­priser på ar­ran­gø­rer­nes hjemme­sider.

Normalt kan det betale sig at købe udflugtsture hos en tursælger på feriestedet, fordi det kan være meget billigere. Du sparer dog ikke så meget med disse ture, typisk blot mellem 10 og 20 procent.

Og bestiller du direkte hos arrangøren, får du fordele som tursælgeren ikke giver dig. Hos Treetop Eco Adventures får du en T-shirt med i prisen ved be­stil­ling på hjemme­siden, og hos Flight of the Gibbon Zip Line Tours får du et værdi­kort på 500 baht (500 baht). Her får du samtidig rabat, hvis du har til­knyt­ning til Thailand, fx hvis du bor i Thailand eller har et thailandsk kørekort.

Skal du både til Bangkok/Pattaya og Chiang Mai, så vælg en af turene i Chiang Mai. De er større, højere oppe og naturen er mere impo­ne­rende end turen i Bangkok. Turen på Phuket er i en helt anden klasse, og den bør kun tages som "trøst", hvis du ikke har mulighed for de andre ture.

Tags: Zip-line - Jungle - Chiang Mai - Bangkok - Phuket - Krabi - Samui - Koh Chang - Pattaya - Kanchanaburi - Aktiviteter

Andre artikler om aktiviteter i Thailand: